Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №35 от 25.08.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 543

  

1. ОбС - Сапарева баня дава своето съгласие за формиране на паралелки с брой на учениците под минималния в VIII   клас по специалността "Организация на туризма и свободното време", професия "Организатор на туристическа агентска дейност" в СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня през учебната 2022/2023 година.

 

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън определените по стандарти за съответната дейност на СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня за обезпечаване на учебния предмет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 544

  

1. ОбС - Сапарева баня дава своето съгласие за формиране на паралелка с брой на учениците под минималния в VI „б“   клас в СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня през учебната 2022/2023 година.

 

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън определените по стандарти за съответната дейност на СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня за обезпечаване на учебния предмет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7. от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 545

 

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за продажба на стояща дървесина на корен:

 

1.   За физически лица по ценоразпис утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня   от подотдел в които е предвидено провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в нискостъблени гори съгласно Горскостопански план 2017 г. за горите собственост на община Сапарева баня;

 

 -отдел 78 „в” с лежаща  маса по сортиментен лист:  

- дърва ива  - 4 пл. куб.м;

- дърва трепетлика – 9 пл. куб.м;

- дърва клен – 1 пл. куб.м;

- дърва бяла елша – 21 пл. куб.м;

- дърва габър – 16 пл. куб.м;

- дърва леска – 1 пл. куб.м;

- дърва бреза – 1 пл. куб.м;

- дърва бук – 2 пл. куб.м;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе 

 

РЕШЕНИЕ 546

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2022 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.11.8 в местността „Манафица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2831 / 10.08.2022 г./, с площ от 18 266 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 011008, съседи: ПИ с идентификатори 62520.11.121; 62520.11.3; 62520.11.4; 62520.11.5; 62520.11.109; 62520.11.6; 62520.11.7; 62520.11.15; 62520.11.13; 62520.11.94; 62520.11.10; 62520.7.142; 62520.11.9; 62520.11.1; 62520.11.2, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  27,00лв./ дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 547

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2022 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.11.87 в местността „Манафица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2833 / 10.08.2022 г./, с площ от 15 498 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 0110087 съседи: ПИ с идентификатори 62520.5.3; 62520.11.90; 62520.11.88; 62520.11.121; 65245.4.160; 65245.4.161; 65245.5.1, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  27,00 лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 548

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2022 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.11.86 в местността „Манафица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2832 / 10.08.2022 г./, с площ от 16 817 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 0110086 съседи: ПИ с идентификатори 62520.11.106; 62520.11.25; 62520.11.7; 62520.11.6; 62520.11.109; 62520.11.5; 62520.11.4; 62520.11.3; 62520.11.2; 62520.11.1; 62520.11.121, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на   27,00лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12,  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 7 и ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОбС, чл. 56, ал. 1 и ал. 8 от Закона за устройство на територията и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 549

 

І. Общински съвет Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28/ 27.01.2022 година, както следва:  

В раздел V  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавят №834, както следва:

№ 834 - част от поземлен имот - публична общинска собственост /АПОС №422/16.04.2021 г./, с идентификатор 65365.25.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, целия с площ 22 854 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Гробищен парк, която част представлява съгласно Схема за поставяне на преместваем обект /хладилна камера за покойници/, одобрена на 10.08.2022г. от гл. архитект на Община Сапарева баня, а именно: обект № 1 – с площ 20,00 кв.м., за поставяне на преместваем обект – Хладилна камера за покойници.

           ІІ. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следният недвижим имот общинска собственост:

-     част от поземлен имот - публична общинска собственост /АПОС №422/16.04.2021 г./, с идентификатор 65365.25.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, целия с площ 22 854 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Гробищен парк, която част представлява, съгласно Схема за поставяне на преместваем обект /хладилна камера за покойници/, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, а именно: обект № 1 – с площ 20,00 кв.м., за поставяне на преместваем обект – Хладилна камера за покойници за срок от 5 години, като одобрява и приложената схема, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня.

III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем за обект № 1 в размер на 200,00 лв. без ДДС месечно за целия обект.

IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичния търг и да сключи договора за наем на имота, подробно описан по-горе, при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 550

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 163    

- № 163 -  9/804 идеални части от УПИ III-426, кв.21 по регулационния план на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 804 кв.м.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Николай Иванов Грошков чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2829/02.08.2022 г./  - 9/804 идеални части от УПИ III-426, кв.21 по регулационния план на с.Овчарци,  общ.Сапарева баня, целия с площ 804 кв.м

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  351 лв. без ДДС за имота.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 351,00лв. без  ДДС за продажба на – 9/804 идеални части от УПИ III-426, кв.21 по регулационния план на с.Овчарци,  общ.Сапарева баня, целия с площ 804 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 551

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 162    

- № 162 -  56/368 идеални части от УПИ I-2795, кв.61 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, целия с площ 368 кв.м.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Светлана Василева Сотирова чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2828/02.08.2022 г./  - 56/368 идеални части от УПИ I-2795, кв.61 по регулационния план на с.Сапарево,  общ.Сапарева баня, целия с площ 368 кв.м

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  1 304 лв. без ДДС за имота като цяло.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 1960,00лв. без ДДС за продажба на – 56/368 идеални части от УПИ I-2795, кв.61 по регулационния план на с.Сапарево,  общ.Сапарева баня, целия с площ 368 кв.м.

              V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9, т.4, чл.34, ал.1  от Закона за общинската собственост и чл.3, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  чл.54 от Закона за държавната собственост.

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 552

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

     Създава  Раздел Х. - Придобиване в собственост на  имоти от Община Сапарева баня  №1 -Поземлен имот с идентификатор 65365.601.1111 по КККР на гр.Сапарева баня, с площ от 99 кв.м, вид територия: урбанизирана, с НТП: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: кв.105а, парцел XVIII;

2.    Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде стартирана и проведена процедура по реда на чл.54 от ЗДС, за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65365.601.1111 по КККР на гр.Сапарева баня, с площ от 99 кв.м, вид територия: урбанизирана, с НТП: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: кв.105а, парцел XVIII, в полза на община Сапарева баня, с цел уширяване на улица, представляваща ПИ с идентификатор 65365.601.825, което цели  трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение .

3.    Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава и оправомощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия по реда на  чл.54 от ЗДС и  стартира и осъществи процедура по безвъзмездно прехвърляне на имота по т.2 от настоящото решение, включително да подпише съответните договори и придружаващи документи с цел финализиране на процедурата по придобиване на имота.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл. 124б, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/,  чл.61, ал.1, т.1, т.2, ал.3, т.4 от Закона за горите /ЗГ/ и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 553

          1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, както  следва:

           - „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет), извън границите на урбанизираната територия на гр.Сапарева баня до с.Паничище, община Сапарева баня, област Кюстендил“, през поземлени  имоти:

 - Поземлен имот  – частна общинска  собственост с идентификатор №65365.35.47, местност „Челяковото“, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „Нива“;

- Поземлен имот  – частна общинска  собственост с идентификатори №65365.35.55, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „Гори и храсти в земеделска земя“; - - Поземлен имот  – публична общинска  собственост №65365.35.95, вид територия – територия на транспорта, начин на трайно ползване – „За местен път“,

- Поземлен имот  – публична общинска  собственост №65365.210.240, вид територия – горска, начин на трайно ползване – „Иглолистна гора“.

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

- „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет), извън границите на урбанизираната територия на гр.Сапарева баня до с.Паничище, община Сапарева баня, област Кюстендил“,  в обхват поземлени имоти с  идентификатори  №65365.35.47, №65365.35.55, №65365.35.95 и №65365.210.240 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, което  е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори поземлени имоти с  идентификатори  №65365.35.47, №65365.35.55, №65365.35.95 и №65365.210.240 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

             - „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет), извън границите на урбанизираната територия на гр.Сапарева баня до с.Паничище, община Сапарева баня, област Кюстендил“,

            4. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №6/13.06.2019 година за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи  по ЗЕСМХИ, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

            6. Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

             7. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

             8. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителят  след  заплащане  на  такса 70 лв., съгласно  чл.48  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            10. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

             11. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 554

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.30.109, местност “Под селото, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.109, местност “Под селото, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на „две жилищни сгради“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

      9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 555

 

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия  НН за външно електрозахранване на  обект: „Външно електрозахранване на „Комплекс за настаняване на възрастни хора“ находящ се в УПИ III, кв. 86 по регулационния план на гр. Сапарева баня. Община Сапарева баня разрешава на фирма „ЕРМ Запад“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти –  публична общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор 65365.601.442 съгласно КК и ул. Германея, ПИ 65365.601.870, о.т. 221-222-223-466-224-225 по регулационния план на гр. Сапарева баня.

2.  Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

 При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и                фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, както и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  чл. 34, ал. 6 от ЗОС,  чл. 64  от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 556

 

1. Общински съвет Сапарева баня дава на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3“ ООД, ЕИК 205978399, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Братаница № 12,  предварително съгласие с цел учредяване на  право на  прокарване и изграждане на линеен енергиен обект и право на преминаване, във връзка с процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), за изграждане на обект: „Присъединителни електропроводи 110 kV“, попадащи в териториалния обхват на землищата на с.Крайници, община Дупница, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня и с.Сапарево, община Сапарева баня към „Фотоволтаична електроцентрала с индикативна мощност 100 MW“, разположена в поземлен имот с идентификатор 39339.134.144 и поземлен имот с идентификатор 39339.134.145 по КККР на с.Крайници, община Дупница, област Кюстендил, през поземлени имоти, както следва:

-Поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.1.20, 65365.1.55, 65365.2.68, 65365.8.220, 65365.8.221, 65365.8.222, 65365.8.223, 65365.8.230, 65365.8.232, 65365.8.233, 65365.8.234, 65365.40.23, 65365.40.26, 65365.40.30,  65365.56.1 по КККР на гр. Сапарева баня, представляващи публична общинска собственост;

-Поземлени имоти с идентификатори №№ 65379.5.240, 65379.6.89, 65379.6.90, 65379.6.117, 65379.6.305, 65379.6.369, 65379.8.175, 65379.10.118, 65379.10.122, 65379.10.127, 65379.13.372, 65379.14.156, 65379.14.157, 65379.14.169, 65379.24.198, 65379.25.162, 65379.25.163, 65379.25.164, 65379.25.200, 65379.25.208, 65379.25.209, 65379.25.210, 65379.25.211, 65379.25.313, 65379.25.400, 65379.31.560 и 65379.37.527 по КККР на с. Сапарево, общ. Сапарева баня, представляващи публична общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.5 и чл.43, ал.9 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 и чл.8, ал.1   от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 557

 

1.    Общински съвет Сапарева баня отменя Решение № 538, обективирано в Протокол  № 34/28.07.2022г., като незаконосъобразно, поради немотивираност на същото.

2.    Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следния имот:

-       Поземлен имот с идентификатор 65365.57.2, местност „Пистата“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 89 149  кв.м., Вид територия: Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: Да друг поземлен имот за движение и транспорт; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000130, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.17.120, 39339.0.390, 39339.0391, .65365.57.3, 65365.57.4, 65365.57.1, 65365.57.10, 65365.57.8, 65365.16.152, 65365.17.116, 65365.17.118, 65365.17.119, 65365.17.114, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 74 / 30.08.2012  година.

3.    Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г., във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и ПМС 229/29.07.2022 г.;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 558

 

1.    Общински съвет Сапарева баня отменя Решение 483 от протокол № 31/21.04.2022 г. на Общински съвет Сапарева баня.

2.    Общински съвет Сапарева баня определя основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Сапарева баня в размер на 1420.00лв., считано от влизане в сила  на  настоящото решение

3.    Общински съвет Сапарева баня определя към основните месечни възнаграждения, определени по т. 2, да се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 559

 

            1.Общински съвет гр. Сапарева баня приема Програма за управление на отпадъците в Община Сапарева баня за периода 2021  - 2028 г.

2.Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община  Сапарева баня ежегодно   до 31 март да внася пред Общински съвет отчет за изпълнението на Програмата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 560

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 1831 / 06.06.2017 г./, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65365.602.510 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 450 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: УПИ /парцел/ ХІI-1653, кв.7, при съседи: 65365.602.512, 65365.602.513, 65365.602.516, 65365.602.1042, 65365.602.1060 на Станислав Станоев Скендерски с постоянен адрес: гр.Дупница, ул. „Цар Симеон Велики“ №4, вх.В, ет.1, ап.25, собственик на законно построена сграда с идентификатор 65365.602.510.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, построена по отстъпено право на строеж върху общинска земя, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 30, том II рег.№6739, дело №195/25.07.2017 г., Удостоверение за търпимост № 15/06.06.2017 г. по пазарна цена.

                     2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 22 820 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя 22 820,00 лв. без ДДС за продажна  цена  на  недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот със Станислав Станоев Скендерски с постоянен адрес: гр.Дупница, ул. „Цар Симеон Велики“ №4, вх.В, ет.1, ап.25.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и на основание чл.5, ал.1, чл.7, чл.24, ал.2, чл.25, ал.3, чл.28, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня, чл.56, ал.1, 2, 5 и 8 от ЗУТ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 561

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел V – Отдаване под наем се добавя № 835 

                     № 835 - част от имот,  публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – кафе автомат на територията на Община Сапарева баня, който имот – общинска собственост представлява част от улица с о.т. 486-485-340 по регулационния план на Община Сапарева баня с индификатор 65365.602.1021 по КК на гр.Сапарева баня, която част е обособена съгласно схема за поставяне на преместваем търговски обект за 1 бр. кафе автомат, с площ от 1 кв.м.,

II. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следният недвижим имот общинска собственост, както следва:

-част от имот, публична общинска собственост, с цел поставяне на преместваем търговски обект –  1 брой кафе автомат, на територията на Община Сапарева баня, който имот – общинска собственост представлява част от улица с о.т. 486-485-340 по регулационния план на Община Сапарева баня с индификатор 65365.602.1021 по КК на гр.Сапарева баня, която част е с площ от 1 кв.м., за срок от 5 години, като одобрява План – схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня на 24.08.2022г..

III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаване под наем на имота, подробно описан в т.II от настоящото решение, с цел разполагане на преместваем търговски обект, в размер на 25,00 лв. без ДДС месечно за целия обект.

IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен конкурс и да сключи договора за наем на имота, подробно описани по-горе, при условията на настоящото решение.

V.Специфични условия:

- Определя начина на отдаване под наем за частта от имота, подробно описан в т. II от настоящото решение, с цел разполагане на 1бр.кафе  автомат, както следва:

На терена следва да бъде разположен преместваем обект – 1 бр. кафе автомат.

На терена следва да бъде разположен преместваем обект-кафе автомат, съгласно одобрена от гл.архитект проектна документация и разрешение за поставяне.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 35/ 25.08.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 562

 

Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 300,00 лв. на Милан Георгиев Руменкин за лечение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

Прикачени файлове

Протокол №35/25.08.22г. (6.23 MB)