Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД-01-10-294/08.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот, представлява

О Б Я В Л Е Н И Е


           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Димитров Владимиров,  че със Заповед № РД-01-10-294/08.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-660, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.228 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-661, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.229 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-663, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.227 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

            I.Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), третиращ:

            1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-660, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-661, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-663, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           ІI.Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), третиращ:

Запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за „Хотел“, с възложител „ИНТЕРПОЛИС ТРАНС СБ“ ЕООД, като  изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2 и чл.110, ал.1,т.1, чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

         Заповед № РД-01-10-294/08.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.