Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Препис- извлечение от Протокол №34 от 28.97.2022 г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Протокол №34/28.07.2022 г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 526

  

1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2023 г.

                  2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 527

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерните имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на 27,00 лв./дка. за землищата на цялата територия на Община Сапарева баня.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня, при наличие на повече от едно заявление за конкретен маломерен имот да се внесе докладна записка за отдаване под наем по общия ред.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

 

 Приложение: Списък на маломерните имоти с площ до 10 дка.

 

№ по ред

Имот

Площ

/дка./

описание

1.         

ПИ с идентификатор 65365.1.9, в землището на гр.Сапарева баня

9,791

Земеделска земя

2.         

ПИ с идентификатор 65365.2.1, в землището на гр.Сапарева баня

6,152

Земеделска земя

3.         

ПИ с идентификатор 65365.2.20 по КК на гр.Сапарева баня, местността „Крайще” /Криви дол/

9,811

Земеделска земя

4.         

ПИ с идентификатор 65365.2.27, в землището на гр.Сапарева баня

1,113

Земеделска земя

5.         

ПИ с идентификатор 65365.5.14 – м.”Триьгьлнка” – землище Сапарева баня

1.334

Земеделска земя

6.         

ПИ с идентификатор 65365.5.42 – м.”Триьгьлнка” – землище Сапарева баня

0.478

Земеделска земя

7.         

ПИ с идентификатор 65365.6.67 – м.”Лозята” – землище Сапарева баня

5.537

Земеделска земя

8.         

ПИ с идентификатор 65365.8.14 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

2.856

Земеделска земя

9.         

ПИ с идентификатор 65365.8.32 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

0.569

Земеделска земя

10.       

ПИ с идентификатор 65365.8.176, в землището на гр.Сапарева баня

1,214

Земеделска земя

11.       

ПИ с идентификатор 65365.8.188 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

0.952

Земеделска земя

12.       

ПИ с идентификатор 65365.8.213 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

1.009

Земеделска земя

13.       

ПИ с идентификатор 65365.8.214 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

1.799

Земеделска земя

14.       

ПИ с идентификатор 65365.9.31, в землището на гр.Сапарева баня

2,973

Земеделска земя

15.       

ПИ с идентификатор 65365.10.5 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.281

Земеделска земя

16.       

ПИ с идентификатор 65365.10.24 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.693

Земеделска земя

17.       

ПИ с идентификатор 65365.10.28 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.707

Земеделска земя

18.       

ПИ с идентификатор 65365.10.30 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.699

Земеделска земя

19.       

ПИ с идентификатор 65365.10.38 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

2.259

Земеделска земя

20.       

ПИ с идентификатор 65365.12.2 – .”Блатото” – землище Сапарева баня

4.438

Земеделска земя

21.       

ПИ с идентификатор 65365.12.21 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

2.009

Земеделска земя

22.       

ПИ с идентификатор 65365.12.41 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.433

Земеделска земя

23.       

ПИ с идентификатор 65365.12.50 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

2.106

Земеделска земя

24.       

ПИ с идентификатор 65365.12.63 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.200

Земеделска земя

25.       

ПИ с идентификатор 65365.13.31 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.537

Земеделска земя

26.       

ПИ с идентификатор 65365.13.78 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.745

Земеделска земя

27.       

ПИ с идентификатор 65365.13.86 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.720

Земеделска земя

28.       

ПИ с идентификатор 65365.13.98 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.639

Земеделска земя

29.       

ПИ с идентификатор 65365.13.99 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.639

Земеделска земя

30.       

ПИ с идентификатор 65365.13.105 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.376

Земеделска земя

31.       

ПИ с идентификатор 65365.13.118 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.474

Земеделска земя

32.       

ПИ с идентификатор 65365.13.124 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.296

Земеделска земя

33.       

ПИ с идентификатор 65365.13.151 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.351

Земеделска земя

34.       

ПИ с идентификатор 65365.13.154 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.016

Земеделска земя

35.       

ПИ с идентификатор 65365.13.162 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

3.060

Земеделска земя

36.       

ПИ с идентификатор 65365.13.170 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.449

Земеделска земя

37.       

ПИ с идентификатор 65365.13.175 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.226

Земеделска земя

38.       

ПИ с идентификатор 65365.13.194 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.596

Земеделска земя

39.       

ПИ с идентификатор 65365.13.195 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.859

Земеделска земя

40.       

ПИ с идентификатор 65365.13.198 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.226

Земеделска земя

41.       

ПИ с идентификатор 65365.13.209 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.199

Земеделска земя

42.       

ПИ с идентификатор 65365.14.19 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.704

Земеделска земя

43.       

ПИ с идентификатор 65365.14.29 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.852

Земеделска земя

44.       

ПИ с идентификатор 65365.14.39 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.819

Земеделска земя

45.       

ПИ с идентификатор 65365.14.43 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.702

Земеделска земя

46.       

ПИ с идентификатор 65365.14.48 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.702

Земеделска земя

47.       

ПИ с идентификатор 65365.14.59 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.851

Земеделска земя

48.       

ПИ с идентификатор 65365.14.66 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.637

Земеделска земя

49.       

ПИ с идентификатор 65365.14.79 в землището на гр.Сапарева баня

1,772

Земеделска земя

50.       

ПИ с идентификатор 65365.15.10 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.514

Земеделска земя

51.       

ПИ с идентификатор 65365.15.30 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.551

Земеделска земя

52.       

ПИ с идентификатор 65365.15.35 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

3.354

Земеделска земя

53.       

ПИ с идентификатор 65365.15.99 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

0.278

Земеделска земя

54.       

ПИ с идентификатор 65365.15.102 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.276

Земеделска земя

55.       

ПИ с идентификатор 65365.15.112 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

0.425

Земеделска земя

56.       

ПИ с идентификатор 65365.15.147 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.626

Земеделска земя

57.       

ПИ с идентификатор 65365.16.1 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.479

Земеделска земя

58.       

ПИ с идентификатор 65365.16.15 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.108

Земеделска земя

59.       

ПИ с идентификатор 65365.16.71 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

2.497

Земеделска земя

60.       

ПИ с идентификатор 65365.16.81 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.469

Земеделска земя

61.       

ПИ с идентификатор 65365.16.85 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1,874

Земеделска земя

62.       

ПИ с идентификатор 65365.16.119 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.291

Земеделска земя

63.       

ПИ с идентификатор 65365.16.132 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.219

Земеделска земя

64.       

ПИ с идентификатор 65365.17.21 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.189

Земеделска земя

65.       

ПИ с идентификатор 65365.17.83 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.916

Земеделска земя

66.       

ПИ с идентификатор 65365.17.98 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

3.399

Земеделска земя

67.       

ПИ с идентификатор 65365.17.99 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.088

Земеделска земя

68.       

ПИ с идентификатор 65365.18.24 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

0.704

Земеделска земя

69.       

ПИ с идентификатор 65365.18.95 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.710

Земеделска земя

70.       

ПИ с идентификатор 65365.18.140 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

4.117

Земеделска земя

71.       

ПИ с идентификатор 65365.18.148 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.129

Земеделска земя

72.       

ПИ с идентификатор 65365.18.151 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.275

Земеделска земя

73.       

ПИ с идентификатор 65365.18.159 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.153

Земеделска земя

74.       

ПИ с идентификатор 65365.18.175 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

0.588

Земеделска земя

75.       

ПИ с идентификатор 65365.18.214 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.974

Земеделска земя

76.       

ПИ с идентификатор 65365.18.226 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

7.978

Земеделска земя

77.       

ПИ с идентификатор65365.18.229, м.”Целините” – землище Сапарева баня

5.695

Земеделска земя

78.       

ПИ с идентификатор 65365.18.239 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.478

Земеделска земя

79.       

ПИ с идентификатор 65365.18.289 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

7.389

Земеделска земя

80.       

ПИ с идентификатор 65365.18.299 – м. „Целините” – землище Сапарева баня

1,273

Земеделска земя

81.       

ПИ с идентификатор 65365.18.389 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

7.966

Земеделска земя

82.       

ПИ с идентификатор 65365.18.393 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.028

Земеделска земя

83.       

ПИ с идентификатор 65365.18.448 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.019

Земеделска земя

84.       

ПИ с идентификатор 65365.18.488 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.467

Земеделска земя

85.       

ПИ с идентификатор 65365.18.562 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.850

Земеделска земя

86.       

ПИ с идентификатор 65365.18.584 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

5.597

Земеделска земя

87.       

ПИ с идентификатор 65365.19.145 – м.”Прогоно” – землище Сапарева баня

2.382

Земеделска земя

88.       

ПИ с идентификатор 65365.20.25 – м.”Криводолски път” – землище гр.Сапарева баня

1.466

Земеделска земя

89.       

ПИ с идентификатор 65365.20.28 – м.”Криводолски път” – землище гр.Сапарева баня

0.852

Земеделска земя

90.       

ПИ с идентификатор 65365.20.89 – м.”Криводолски път” – землище гр.Сапарева баня

1.279

Земеделска земя

91.       

ПИ с идентификатор 65365.21.25 – м.”Сапаревски път” – землище гр.Сапарева баня

2.767

Земеделска земя

92.       

ПИ с идентификатор 65365.21.39 –м.”Прогоно”- землище Сапарева баня

2,091

Земеделска земя

93.       

ПИ с идентификатор 65365.21.43 – м. „Прогоно” – землище Сапарева баня

0,616

Земеделска земя

94.       

ПИ с идентификатор65365.21.45 – м. „Криводолски път” – землище Сапарева баня

7,606

Земеделска земя

95.       

ПИ с идентификатор 65365.21.47 – м. „Криводолски път” – землище Сапарева баня

0,700

Земеделска земя

96.       

ПИ с идентификатор 65365.21.48 – м. „Криводолски път” – землище Сапарева баня 

0,829

Земеделска земя

97.       

ПИ с идентификатор 65365.21.50 – м.”Криводолски път” – землище  гр.Сапарева баня

2.041

Земеделска земя

98.       

ПИ    с идентификатор 65365.21.56 – м.”Криводолски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.072

Земеделска земя

99.       

ПИ с идентификатор 65365.21.67 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

5.140

Земеделска земя

100.    

ПИ с идентификатор 65365.21.72- м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.107

Земеделска земя

101.    

ПИ с идентификатор 65365.21.129, в землището на гр.Сапарева баня

3,097

Земеделска земя

102.    

ПИ с идентификатор 65365.21.158 – м.”Криводолски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.617

Земеделска земя

103.    

ПИ с идентификатор 65365.21.168 – м.”Могилата” – землище Сапарева баня

1.196

Земеделска земя

104.    

ПИ с идентификатор 65365.21.169 – м.”Самоковски път” – землище Сапарева баня

1.342

Земеделска земя

105.    

ПИ с идентификатор 65365.21.173 – м.”Самоковски път” – землище  гр.Сапарева баня

0.664

Земеделска земя

106.    

ПИ с идентификатор 65365.21.174 – м.”Самоковски път” – землище  гр.Сапарева баня

0.974

Земеделска земя

107.    

ПИ с идентификатор 65365.21.177 – м.”Пазарски път” – землище  гр.Сапарева баня

0.954

Земеделска земя

108.    

ПИ с идентификатор 65365.21.179 – м.”Пазарски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.850

Земеделска земя

109.    

ПИ с идентификатор 65365.21.215 – м.”Криводолски път” – землище Сапарева баня

1.110

Земеделска земя

110.    

ПИ с идентификатор 65365.22.46 – м.”Прогоно” – землище Сапарева баня

1.348

Земеделска земя

111.    

ПИ с идентификатор 65365.22.83 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

0.238

Земеделска земя

112.    

ПИ с идентификатор 65365.22.85 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

0.304

Земеделска земя

113.    

ПИ с идентификатор 65365.22.97 – м.”Блатски път” – землище  гр.Сапарева баня

0.375

Земеделска земя

114.    

ПИ с идентификатор 65365.22.144 – м.”Сапаревски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.480

Земеделска земя

115.    

ПИ с идентификатор 65365.22.153 – м.”Блатски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.676

Земеделска земя

116.    

ПИ с идентификатор 65365.22.176 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

0.854

Земеделска земя

117.    

ПИ с идентификатор 65365.22.179 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

1.497

Земеделска земя

118.    

ПИ с идентификатор 65365.22.183 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

2.088

Земеделска земя

119.    

ПИ с идентификатор 65365.22.187 – м.”Сапаревски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.037

Земеделска земя

120.    

ПИ с идентификатор 65365.23.8 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

5.510

Земеделска земя

121.    

ПИ с идентификатор 65365.23.24 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

0.915

Земеделска земя

122.    

ПИ с идентификатор 65365.23.34 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

0.676

Земеделска земя

123.    

ПИ с идентификатор 65365.23.44 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

0.431

Земеделска земя

124.    

ПИ с идентификатор 65365.23.47 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

3.636

Земеделска земя

125.    

ПИ с идентификатор 65365.23.268 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

1.399

Земеделска земя

126.    

ПИ с идентификатор 65365.23.382 – м.”Крайнишка вада” – землище  гр.Сапарева баня

1.959

Земеделска земя

127.    

ПИ с идентификатор 65365.23.421 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

2.425

Земеделска земя

128.    

ПИ с идентификатор 65365.23.477 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

2.628

Земеделска земя

129.    

ПИ с идентификатор 65365.23.478 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

7.883

Земеделска земя

130.    

ПИ с идентификатор 65365.23.505 – м.”Джуганица” – землище  гр.Сапарева баня

1.953

Земеделска земя

131.    

ПИ с идентификатор 65365.23.533 – м.”Стубело” – землище  гр.Сапарева баня

0.540

Земеделска земя

132.    

ПИ с идентификатор 65365.23.536 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

1.234

Земеделска земя

133.    

ПИ с идентификатор 65365.24.189, м. „До банята” - землище на гр.Сапарева баня

1,100

Земеделска земя

134.    

ПИ с идентификатор 65365.25.269 – м.”Под селото” – землище  гр.Сапарева баня

0.733

Земеделска земя

135.    

ПИ с идентификатор 65365.25.296 – м.”Под селото” – землище  гр.Сапарева баня

0.199

Земеделска земя

136.    

ПИ с идентификатор 65365.25.320 – м.”Коинчица” – землище  гр.Сапарева баня

0.711

Земеделска земя

137.    

ПИ с идентификатор 65365.26.4 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.932

Земеделска земя

138.    

ПИ с идентификатор 65365.26.28 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

3.223

Земеделска земя

139.    

ПИ с идентификатор 65365.26.50 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

2.110

Земеделска земя

140.    

ПИ с идентификатор 65365.26.52 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.944

Земеделска земя

141.    

ПИ с идентификатор 65365.26.114 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.937

Земеделска земя

142.    

ПИ с идентификатор 65365.27.45 – землище Сапарева баня

0.603

Земеделска земя

143.    

ПИ с идентификатор 65365.27.69 – землище Сапарева баня

1.420

Земеделска земя

144.    

ПИ с идентификатор 65365.28.7 – м.”Ридо” – землище Сапарева баня

2.299

Земеделска земя

145.    

ПИ с идентификатор 65365.28.76 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.372

Земеделска земя

146.    

ПИ с идентификатор 65365.28.96 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.417

Земеделска земя

147.    

ПИ с идентификатор 65365.28.105 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

7.316

Земеделска земя

148.    

ПИ с идентификатор 65365.28.109 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.928

Земеделска земя

149.    

ПИ с идентификатор 65365.29.2 в землището на гр.Сапарева баня

2,863

Земеделска земя

150.    

ПИ с идентификатор 65365.32.20 – м.”Св.Богородица” – землище Сапарева баня

1.854

Земеделска земя

151.    

ПИ с идентификатор 65365.32.38 – м.”Св.Богородица” – землище Сапарева баня

1.574

Земеделска земя

152.    

ПИ с идентификатор 65365.32.113 в землището на гр.Сапарева баня

8,857

Земеделска земя

153.    

ПИ с идентификатор 65365.32.149, местността „Света вода” в землището на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня

0,066

Земеделска

154.    

ПИ с идентификатор 65365.32.255, в землището на гр.Сапарева баня

5,390

Земеделска земя

155.    

ПИ с идентификатор 65365.32.264 в землището на гр.Сапарева баня

2,129

Земеделска земя

156.    

ПИ с идентификатор 65365.33.1 –  землище Сапарева баня

7.753

Земеделска земя

157.    

ПИ с идентификатор 65365.33.49 – землище Сапарева баня

0.138

Земеделска земя

158.    

ПИ с идентификатор 65365.33.51 –  землище Сапарева баня

0.308

Земеделска земя

159.    

ПИ с идентификатор 65365.33.55 –  землище Сапарева баня

0.183

Земеделска земя

160.    

ПИ с идентификатор 65365.33.59 –  землище Сапарева баня

0.276

Земеделска земя

161.    

ПИ с идентификатор 65365.33.60 –  землище Сапарева баня

0.233

Земеделска земя

162.    

ПИ с идентификатор 65365.33.67 – землище Сапарева баня

0.132

Земеделска земя

163.    

ПИ с идентификатор 65365.33.68 –  землище Сапарева баня

0.186

Земеделска земя

164.    

ПИ с идентификатор 65365.33.70 –  землище Сапарева баня

0.227

Земеделска земя

165.    

ПИ с идентификатор 65365.33.174 –  землище Сапарева баня

3.518

Земеделска земя

166.    

ПИ с идентификатор 65365.33.220 – м.”Зад Гюргево” – землище  гр.Сапарева баня

0.395

Земеделска земя

167.    

ПИ с идентификатор 65365.34.22 в землището на гр.Сапарева баня

6,236

Земеделска земя

168.    

ПИ с идентификатор 65365.34.23 в землището на гр.Сапарева баня

1,507

Земеделска земя

169.    

ПИ с идентификатор 65365.34.91, в землището на гр.Сапарева баня

2,229

Земеделска земя

170.    

ПИ с идентификатор 65365.35.103, в землището на гр.Сапарева баня

1,455

Земеделска земя

171.    

ПИ с идентификатор 65365.35.105, в землището на гр.Сапарева баня

2,776

Земеделска земя

172.    

ПИ с идентификатор 65365.35.213 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, местността „Валявица”

1,625

Земеделска земя

173.    

ПИ с идентификатор 65365.36.102, в землището на гр.Сапарева баня

9,058

Земеделска земя

174.    

ПИ с идентификатор 65365.37.1 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, местността „Джубрена”

8,330

Земеделска земя

175.    

ПИ с идентификатор 65365.38.1 – м.”Джубрена” – землище  гр.Сапарева баня

6.943

Земеделска земя

176.    

ПИ с идентификатор 65365.38.17 – м.”Джубрена” – землище  гр.Сапарева баня

6.463

Земеделска земя

177.    

ПИ с идентификатор 65365.39.13, в землището на гр.Сапарева баня

5,837

Земеделска земя

178.    

ПИ с идентификатор 65365.40.33, в землището на гр.Сапарева баня

1,419

Земеделска земя

179.    

ПИ с идентификатор 65365.42.27 – м.”Каса падина” – землище  гр.Сапарева баня

4.184

Земеделска земя

180.    

ПИ с идентификатор 65365.43.40, в землището на гр.Сапарева баня

1,172

Земеделска земя

181.    

ПИ с идентификатор 65365.43.81 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.363

Земеделска земя

182.    

ПИ с идентификатор 65365.43.92 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

2.002

Земеделска земя

183.    

ПИ с идентификатор 65365.43.93 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.758

Земеделска земя

184.    

ПИ с идентификатор 65365.43.96 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

4.287

Земеделска земя

185.    

ПИ с идентификатор 65365.43.106 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.536

Земеделска земя

186.    

ПИ с идентификатор 65365.43.109 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.999

Земеделска земя

187.    

ПИ с идентификатор 65365.43.164 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.605

Земеделска земя

188.    

ПИ с идентификатор 65365.47.91, в землището на гр.Сапарева баня

3,202

Земеделска земя

189.    

ПИ с идентификатор 65365.56.2, в землището на гр.Сапарева баня

5,634

Земеделска земя

190.    

ПИ с идентификатор 65365.57.10, местността „Под Пистата”, в землището на гр.Сапарева баня

2,224

Земеделска земя

191.    

ПИ с идентификатор 62520.0.24, м.”Стубело” – землище на с.Ресилово

3.670

Земеделска земя

192.    

ПИ с идентификатор 62520.0.49, м.”Долиня” – землище на с.Ресилово

1.296

Земеделска земя

193.    

ПИ с идентификатор 62520.0.63, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

6.119

Земеделска земя

194.    

ПИ с идентификатор 62520.0.68, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

2.885

Земеделска земя

195.    

ПИ с идентификатор 62520.0.86, м.”Зад Соколовци” – землище на с.Ресилово

1.950

Земеделска земя

196.    

ПИ с идентификатор 62520.0.101, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

1.509

Земеделска земя

197.    

ПИ с идентификатор 62520.0.105, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

0.913

Земеделска земя

198.    

ПИ с идентификатор 62520.0.997, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

3.062

Земеделска земя

199.    

ПИ с идентификатор 62520.1.1, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

3.958

Земеделска земя

200.    

ПИ с идентификатор 62520.1.4, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

8.422

Земеделска земя

201.    

ПИ с идентификатор 62520.1.6, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

4.756

Земеделска земя

202.    

ПИ с идентификатор 62520.1.7, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

2.151

Земеделска земя

203.    

ПИ с идентификатор 62520.1.8, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

0.472

Земеделска земя

204.    

ПИ с идентификатор 62520.1.16 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.370

Земеделска земя

205.    

ПИ с идентификатор 62520.1.21 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово,

0.999

Земеделска земя

206.    

ПИ с идентификатор 62520.1.25 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

0.401

Земеделска земя

207.    

ПИ с идентификатор 62520.1.26 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.601

Земеделска земя

208.    

ПИ с идентификатор 62520.1.28 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.200

Земеделска земя

209.    

ПИ с идентификатор 62520.1.30 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

0.699

Земеделска земя

210.    

ПИ с идентификатор 62520.1.32 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.100

Земеделска земя

211.    

ПИ с идентификатор 62520.1.39 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.300

Земеделска земя

212.    

ПИ с идентификатор 62520.1.43 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.200

Земеделска земя

213.    

ПИ с идентификатор 62520.1.45 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

4.000

Земеделска земя

214.    

ПИ с идентификатор 62520.1.46 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.404

Земеделска земя

215.    

ПИ с идентификатор 62520.1.50 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.640

Земеделска земя

216.    

ПИ с идентификатор 62520.1.52 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.994

Земеделска земя

217.    

ПИ с идентификатор 62520.1.54 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.914

Земеделска земя

218.    

ПИ с идентификатор 62520.1.55 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.100

Земеделска земя

219.    

ПИ с идентификатор 62520.1.59 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.662

Земеделска земя

220.    

ПИ с идентификатор 62520.1.61 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.000

Земеделска земя

221.    

ПИ с идентификатор 62520.1.63 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.794

Земеделска земя

222.    

ПИ с идентификатор 62520.1.81 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.200

Земеделска земя

223.    

ПИ с идентификатор 62520.1.94 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.100

Земеделска земя

224.    

ПИ с идентификатор 62520.1.97 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.616

Земеделска земя

225.    

ПИ с идентификатор 62520.1.99 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

0.999

Земеделска земя

226.    

ПИ с идентификатор 62520.1.100 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.500

Земеделска земя

227.    

ПИ с идентификатор 62520.1.101, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

2.200

Земеделска земя

228.    

ПИ с идентификатор 62520.1.107 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.700

Земеделска земя

229.    

ПИ с идентификатор 62520.1.111 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

3.100

Земеделска земя

230.    

ПИ с идентификатор 62520.1.113 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.000

Земеделска земя

231.    

ПИ с идентификатор 62520.1.121 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

3.900

Земеделска земя

232.    

ПИ с идентификатор 62520.1.125 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

3.154

Земеделска земя

233.    

ПИ с идентификатор 62520.1.126 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.099

Земеделска земя

234.    

ПИ с идентификатор 62520.1.127 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.100

Земеделска земя

235.    

ПИ с идентификатор 62520.1.134 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

2.000

Земеделска земя

236.    

ПИ с идентификатор 62520.1.138 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

0.968

Земеделска земя

237.    

ПИ с идентификатор 62520.1.144 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.000

Земеделска земя

238.    

ПИ с идентификатор 62520.1.145 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

1.001

Земеделска земя

239.    

ПИ с идентификатор 62520.1.157 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

4.602

Земеделска земя

240.    

ПИ с идентификатор 62520.1.158 в м. „Самоковско шосе” в землището на с. Ресилово

3.802

Земеделска земя

241.    

ПИ с идентификатор 62520.1.170, м.”Самоковско шосе” – землище на с.Ресилово

1.940

Земеделска земя

242.    

ПИ с идентификатор 62520.1.171, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

3.709

Земеделска земя

243.    

ПИ с идентификатор 62520.1.178, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

244.    

ПИ с идентификатор 62520.1.187, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

1.799

Земеделска земя

245.    

ПИ с идентификатор 62520.1.190, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

246.    

ПИ с идентификатор 62520.2.8 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

6.090

Земеделска земя

247.    

ПИ с идентификатор 62520.2.12 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

2.950

Земеделска земя

248.    

ПИ с идентификатор 62520.2.13 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.750

Земеделска земя

249.    

ПИ с идентификатор 62520.2.15 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

250.    

ПИ с идентификатор 62520.2.35 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

251.    

ПИ с идентификатор 62520.2.36 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

252.    

ПИ с идентификатор 62520.2.37 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово,

0.700

Земеделска земя

253.    

ПИ с идентификатор 62520.2.38 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

254.    

ПИ с идентификатор 62520.2.49 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

1.400

Земеделска земя

255.    

ПИ с идентификатор 62520.2.50 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

9.736

Земеделска земя

256.    

ПИ с идентификатор 62520.2.51 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

9.669

Земеделска земя

257.    

ПИ с идентификатор 62520.2.66 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.400

Земеделска земя

258.    

ПИ с идентификатор 62520.3.32, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

3.600

Земеделска земя

259.    

ПИ с идентификатор 62520.3.33, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

260.    

ПИ с идентификатор 62520.3.36, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

261.    

ПИ с идентификатор 62520.3.42 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

262.    

ПИ с идентификатор 62520.3.57 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

1.500

Земеделска земя

263.    

ПИ с идентификатор 62520.3.59 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

264.    

ПИ с идентификатор 62520.3.61 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

4.500

Земеделска земя

265.    

ПИ с идентификатор 62520.3.64 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

266.    

ПИ с идентификатор 62520.3.66 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

2.400

Земеделска земя

267.    

ПИ с идентификатор 62520.3.86, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

268.    

ПИ с идентификатор 62520.3.87, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

1.100

Земеделска земя

269.    

ПИ с идентификатор 62520.3.93, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

270.    

ПИ с идентификатор 62520.4.8, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

3.200

Земеделска земя

271.    

ПИ с идентификатор 62520.4.19 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

272.    

ПИ с идентификатор 62520.4.21 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

1.200

Земеделска земя

273.    

ПИ с идентификатор 62520.4.39 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

1.700

Земеделска земя

274.    

ПИ с идентификатор 62520.4.43 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

1.400

Земеделска земя

275.    

ПИ с идентификатор 62520.4.61 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

0.850

Земеделска земя

276.    

ПИ с идентификатор 62520.4.75 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.900

Земеделска земя

277.    

ПИ с идентификатор 62520.4.80 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

278.    

ПИ с идентификатор 62520.4.82 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

279.    

ПИ с идентификатор 62520.4.83 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

280.    

ПИ с идентификатор 62520.4.86 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

3.600

Земеделска земя

281.    

ПИ с идентификатор 62520.4.89 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.500

Земеделска земя

282.    

ПИ с идентификатор 62520.4.99 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.500

Земеделска земя

283.    

ПИ с идентификатор 62520.4.105 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

284.    

ПИ с идентификатор 62520.4.128 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

285.    

ПИ с идентификатор 62520.4.129 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

286.    

ПИ с идентификатор 62520.4.156 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.700

Земеделска земя

287.    

ПИ с идентификатор 62520.4.157 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.700

Земеделска земя

288.    

ПИ с идентификатор 62520.4.176 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

289.    

ПИ с идентификатор 62520.4.186 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.500

Земеделска земя

290.    

ПИ с идентификатор 62520.4.207, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.446

Земеделска земя

291.    

ПИ с идентификатор 62520.4.213 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.900

Земеделска земя

292.    

ПИ с идентификатор 62520.4.215, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

293.    

ПИ с идентификатор 62520.4.216, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

294.    

ПИ с идентификатор 62520.4.218 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.750

Земеделска земя

295.    

ПИ с идентификатор 62520.4.219, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

8.153

Земеделска земя

296.    

ПИ с идентификатор 62520.4.221, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

297.    

ПИ с идентификатор 62520.5.11, м.”Горна мера” – землище на с.Ресилово

1.800

Земеделска земя

298.    

ПИ с идентификатор 62520.5.25 – м.”Горна мера” - землище на с.Ресилово, начин на трайно ползване-полска култура

3.300

Земеделска земя

299.    

ПИ с идентификатор 62520.5.27 – м.”Горна мера” - землище на с.Ресилово, начин на трайно ползване-полска култура

1.505

Земеделска земя

300.    

ПИ с идентификатор 62520.5.31 – м.”Горна мера” - землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

301.    

ПИ с идентификатор 62520.6.4 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.000

Земеделска земя

302.    

ПИ с идентификатор 62520.6.8 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

303.    

ПИ с идентификатор 62520.6.11 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.200

Земеделска земя

304.    

ПИ с идентификатор 62520.6.12 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово, начин на трайно ползване-полска култура

1.389

Земеделска земя

305.    

ПИ с идентификатор 62520.6.21 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.999

Земеделска земя

306.    

ПИ с идентификатор 62520.6.23 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.700

Земеделска земя

307.    

ПИ с идентификатор 62520.6.33 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

8.950

Земеделска земя

308.    

ПИ с идентификатор 62520.6.69 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.790

Земеделска земя

309.    

ПИ с идентификатор 62520.6.76 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

310.    

ПИ с идентификатор 62520.6.80 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.255

Земеделска земя

311.    

ПИ с идентификатор 62520.6.87 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.500

Земеделска земя

312.    

ПИ с идентификатор 62520.6.92 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.320

Земеделска земя

313.    

ПИ с идентификатор 62520.6.95 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

314.    

ПИ с идентификатор 62520.6.100 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

315.    

ПИ с идентификатор 62520.6.101 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

316.    

ПИ с идентификатор 62520.6.102 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

317.    

ПИ с идентификатор 62520.6.103 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

318.    

ПИ с идентификатор 62520.6.104 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

319.    

ПИ с идентификатор 62520.6.121 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

320.    

ПИ с идентификатор 62520.6.151 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

321.    

ПИ с идентификатор 62520.6.161 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.765

Земеделска земя

322.    

ПИ с идентификатор 62520.6.162 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.765

Земеделска земя

323.    

ПИ с идентификатор 62520.6.188 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.400

Земеделска земя

324.    

ПИ с идентификатор 62520.6.189 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

325.    

ПИ с идентификатор 62520.6.197 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.900

Земеделска земя

326.    

ПИ с идентификатор 62520.6.203 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.700

Земеделска земя

327.    

ПИ с идентификатор 62520.6.218 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

328.    

ПИ с идентификатор 62520.6.226 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

329.    

ПИ с идентификатор 62520.6.245 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.300

Земеделска земя

330.    

ПИ с идентификатор 62520.6.246 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

331.    

ПИ с идентификатор 62520.6.255 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.400

Земеделска земя

332.    

ПИ с идентификатор 62520.6.258 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

333.    

ПИ с идентификатор 62520.6.274 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.691

Земеделска земя

334.    

ПИ с идентификатор 62520.6.275 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.300

Земеделска земя

335.    

ПИ с идентификатор 62520.6.290 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

5.238

Земеделска земя

336.    

ПИ с идентификатор 62520.6.292 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.595

Земеделска земя

337.    

ПИ с идентификатор 62520.6.297 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.600

Земеделска земя

338.    

ПИ с идентификатор 62520.6.298 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.979

Земеделска земя

339.    

ПИ с идентификатор 62520.6.303 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.600

Земеделска земя

340.    

ПИ с идентификатор 62520.6.305 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

341.    

ПИ с идентификатор 62520.6.309 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.159

Земеделска земя

342.    

ПИ с идентификатор 62520.6.310 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово, начин на трайно ползване-полска култура

0.706

Земеделска земя

343.    

ПИ с идентификатор 62520.6.311 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

6.900

Земеделска земя

344.    

ПИ с идентификатор 62520.6.315 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

345.    

ПИ с идентификатор 62520.7.30 – м.”Метовско” - землище на с.Ресилово

0.641

Земеделска земя

346.    

ПИ с идентификатор 62520.7.47 – м.”Метовско” - землище на с.Ресилово

3.159

Земеделска земя

347.    

ПИ с идентификатор 62520.7.71 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.513

Земеделска земя

348.    

ПИ с идентификатор 62520.7.72 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово,

0.552

Земеделска земя

349.    

ПИ с идентификатор 62520.7.80 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.505

Земеделска земя

350.    

ПИ с идентификатор 62520.7.85 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.790

Земеделска земя

351.    

ПИ с идентификатор 62520.7.87 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.511

Земеделска земя

352.    

ПИ с идентификатор 62520.7.114 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.647

Земеделска земя

353.    

ПИ с идентификатор 62520.7.154 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.272

Земеделска земя

354.    

ПИ с идентификатор 62520.7.155 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.651

Земеделска земя

355.    

ПИ с идентификатор 62520.7.156 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

356.    

ПИ с идентификатор 62520.7.160 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.556

Земеделска земя

357.    

ПИ с идентификатор 62520.7.173 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.556

Земеделска земя

358.    

ПИ с идентификатор 62520.7.174 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

4.185

Земеделска земя

359.    

ПИ с идентификатор 62520.7.190 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

0.521

Земеделска земя

360.    

ПИ с идентификатор 62520.7.258 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.286

Земеделска земя

361.    

ПИ с идентификатор 62520.7.260 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.994

Земеделска земя

362.    

ПИ с идентификатор 62520.7.261 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.902

Земеделска земя

363.    

ПИ с идентификатор 62520.7.264 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.678

Земеделска земя

364.    

ПИ с идентификатор 62520.7.265 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.749

Земеделска земя

365.    

ПИ с идентификатор 62520.7.266 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

1.005

Земеделска земя

366.    

ПИ с идентификатор 62520.7.267 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

1.267

Земеделска земя

367.    

ПИ с идентификатор 62520.7.276 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.492

Земеделска земя

368.    

ПИ с идентификатор 62520.7.277 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.362

Земеделска земя

369.    

ПИ с идентификатор 62520.7.280 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.668

Земеделска земя

370.    

ПИ с идентификатор 62520.7.316 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

9.075

Земеделска земя

371.    

ПИ с идентификатор 62520.7.336 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.402

Земеделска земя

372.    

ПИ с идентификатор 62520.7.344 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.669

Земеделска земя

373.    

ПИ с идентификатор 62520.7.386 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.330

Земеделска земя

374.    

ПИ с идентификатор 62520.8.34 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

1.207

Земеделска земя

375.    

ПИ с идентификатор 62520.8.35 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

0.652

Земеделска земя

376.    

ПИ с идентификатор 62520.8.36 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

0.409

Земеделска земя

377.    

ПИ с идентификатор 62520.8.63 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

1.678

Земеделска земя

378.    

ПИ с идентификатор 62520.8.76 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

2.791

Земеделска земя

379.    

ПИ с идентификатор 62520.8.84 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

1.442

Земеделска земя

380.    

ПИ с идентификатор 62520.9.11 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.909

Земеделска земя

381.    

ПИ с идентификатор 62520.9.79 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.585

Земеделска земя

382.    

ПИ с идентификатор 62520.9.110 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.852

Земеделска земя

383.    

ПИ с идентификатор 62520.9.136 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.464

Земеделска земя

384.    

ПИ с идентификатор 62520.9.153 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.197

Земеделска земя

385.    

ПИ с идентификатор 62520.9.177 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.367

Земеделска земя

386.    

ПИ с идентификатор 62520.9.202 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.234

Земеделска земя

387.    

ПИ с идентификатор 62520.9.216 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.641

Земеделска земя

388.    

ПИ с идентификатор 62520.9.221 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.148

Земеделска земя

389.    

ПИ с идентификатор 62520.9.271 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово,

3.416

Земеделска земя

390.    

ПИ с идентификатор 62520.9.283 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.075

Земеделска земя

391.    

ПИ с идентификатор 62520.10.36 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

2.728

Земеделска земя

392.    

ПИ с идентификатор 62520.10.47 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

2.194

Земеделска земя

393.    

ПИ с идентификатор 62520.10.88 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.701

Земеделска земя

394.    

ПИ с идентификатор 62520.10.174 – м.”Пазарски път” - землище на с.Ресилово

1.184

Земеделска земя

395.    

ПИ с идентификатор 62520.10.217 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

3.378

Земеделска земя

396.    

ПИ с идентификатор 62520.10.232 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.670

Земеделска земя

397.    

ПИ с идентификатор 62520.10.239 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.069

Земеделска земя

398.    

ПИ с идентификатор 62520.10.249 – м.”Пазарски път” - землище на с.Ресилово

1.101

Земеделска земя

399.    

ПИ с идентификатор 62520.10.253 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.965

Земеделска земя

400.    

ПИ с идентификатор 62520.11.2 – м.”Манафица” - землище на с.Ресилово

2.031

Земеделска земя

401.    

ПИ с идентификатор 62520.11.6 – м.”Манафица” - землище на с.Ресилово

3.187

Земеделска земя

402.    

ПИ с идентификатор 62520.11.35, м. „Долна драговица” – землище на с.Ресилово

1,337

Земеделска земя

403.    

ПИ с идентификатор 62520.11.42, м. „Долна драговица” – землище на с.Ресилово

1,210

Земеделска земя

404.    

ПИ с идентификатор 62520.11.72 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

1.514

Земеделска земя

405.    

ПИ с идентификатор 62520.11.73 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

1.818

Земеделска земя

406.    

ПИ с идентификатор 62520.11.82 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

0.205

Земеделска земя

407.    

ПИ с идентификатор 62520.11.83 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

1.333

Земеделска земя

408.    

ПИ с идентификатор 62520.11.90, м. „Манафица” – землище на с.Ресилово

7,336

Земеделска земя

409.    

ПИ с идентификатор 62520.11.91, м. „Манафица” – землище на с.Ресилово

0,604

Земеделска земя

410.    

ПИ с идентификатор 62520.11.93, м. „Манафица” – землище на с.Ресилово

3,519

Земеделска земя

411.    

ПИ с идентификатор 62520.11.116, м. „Долна драговица” – землище на с.Ресилово

1,671

Земеделска земя

412.    

ПИ с идентификатор 62520.12.28 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

3.502

Земеделска земя

413.    

ПИ с идентификатор 62520.12.29 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

6.619

Земеделска земя

414.    

ПИ с идентификатор 62520.12.30 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

2.361

Земеделска земя

415.    

ПИ с идентификатор 62520.12.31 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.119

Земеделска земя

416.    

ПИ с идентификатор 62520.12.32 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.480

Земеделска земя

417.    

ПИ с идентификатор 62520.12.33 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.394

Земеделска земя

418.    

ПИ с идентификатор 62520.12.34 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.842

Земеделска земя

419.    

ПИ с идентификатор 62520.12.35 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

3.470

Земеделска земя

420.    

ПИ с идентификатор 62520.12.37 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

3.385

Земеделска земя

421.    

ПИ с идентификатор 62520.12.38 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.998

Земеделска земя

422.    

ПИ с идентификатор 62520.12.39 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.932

Земеделска земя

423.    

ПИ с идентификатор 62520.12.43 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.960

Земеделска земя

424.    

ПИ с идентификатор 62520.12.53 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.822

Земеделска земя

425.    

ПИ с идентификатор 62520.12.71 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

6.282

Земеделска земя

426.    

ПИ с идентификатор 62520.12.81 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.765

Земеделска земя

427.    

ПИ с идентификатор 62520.12.82 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.325

Земеделска земя

428.    

ПИ с идентификатор 62520.12.95 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

2.941

Земеделска земя

429.    

ПИ с идентификатор 62520.12.96 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.493

Земеделска земя

430.    

ПИ с идентификатор 62520.12.97 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.368

Земеделска земя

431.    

ПИ с идентификатор 62520.12.98 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.494

Земеделска земя

432.    

ПИ с идентификатор 62520.12.102 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.977

Земеделска земя

433.    

ПИ с идентификатор 62520.12.104 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.089

Земеделска земя

434.    

ПИ с идентификатор 62520.12.108 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.745

Земеделска земя

435.    

ПИ с идентификатор 62520.12.113 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

5.529

Земеделска земя

436.    

ПИ с идентификатор 62520.12.130 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.078

Земеделска земя

437.    

ПИ с идентификатор 62520.12.135 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

2.190

Земеделска земя

438.    

ПИ с идентификатор 62520.12.138 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.049

Земеделска земя

439.    

ПИ с идентификатор 62520.13.12 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

6.715

Земеделска земя

440.    

ПИ с идентификатор 62520.13.19 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.729

Земеделска земя

441.    

ПИ с идентификатор 62520.13.25 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.996

Земеделска земя

442.    

ПИ с идентификатор 62520.13.28 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

2.290

Земеделска земя

443.    

ПИ с идентификатор 62520.13.38 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.646

Земеделска земя

444.    

ПИ с идентификатор 62520.13.49 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.611

Земеделска земя

445.    

ПИ с идентификатор 62520.13.100 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.862

Земеделска земя

446.    

ПИ с идентификатор 62520.14.43 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

1.313

Земеделска земя

447.    

ПИ с идентификатор 62520.14.62 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.534

Земеделска земя

448.    

ПИ с идентификатор 62520.14.63 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.798

Земеделска земя

449.    

ПИ с идентификатор 62520.14.111 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

1.021

Земеделска земя

450.    

ПИ с идентификатор 62520.15.2 – м”Прогоно” – землище на с.Ресилово

0.567

Земеделска земя

451.    

ПИ с идентификатор 62520.15.29 – м”Прогоно” – землище на с.Ресилово

1.626

Земеделска земя

452.    

ПИ с идентификатор 62520.15.33 – м”Прогоно” – землище на с.Ресилово

0.693

Земеделска земя

453.    

ПИ с идентификатор 62520.15.87 – м”Зад соколовци” – землище на с.Ресилово

0.510

Земеделска земя

454.    

ПИ с идентификатор 62520.16.1, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

4,983

Земеделска земя

455.    

ПИ с идентификатор 62520.16.18, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,917

Земеделска земя

456.    

ПИ с идентификатор 62520.16.44, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,309

Земеделска земя

457.    

ПИ с идентификатор 62520.16.52, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,017

Земеделска земя

458.    

ПИ с идентификатор 62520.16.90, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,394

Земеделска земя

459.    

ПИ с идентификатор 62520.16.101, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,994

Земеделска земя

460.    

ПИ с идентификатор 62520.16.107, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,351

Земеделска земя

461.    

ПИ с идентификатор 62520.16.113, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,850

Земеделска земя

462.    

ПИ с идентификатор 62520.16.117, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,565

Земеделска земя

463.    

ПИ с идентификатор 62520.16.144, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

0,684

Земеделска земя

464.    

ПИ с идентификатор 62520.16.158, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

9,042

Земеделска земя

465.    

ПИ с идентификатор 62520.16.175, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

2,480

Земеделска земя

466.    

ПИ с идентификатор 62520.16.184, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

0,334

Земеделска земя

467.    

ПИ с идентификатор 62520.16.188, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,546

Земеделска земя

468.    

ПИ с идентификатор 62520.16.197, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

1,656

Земеделска земя

469.    

ПИ с идентификатор 62520.17.25, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,328

Земеделска земя

470.    

ПИ с идентификатор 62520.17.77, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

0,975

Земеделска земя

471.    

ПИ с идентификатор 62520.17.78, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,710

Земеделска земя

472.    

ПИ с идентификатор 62520.17.194, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,662

Земеделска земя

473.    

ПИ с идентификатор 62520.17.195, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,284

Земеделска земя

474.    

ПИ с идентификатор 62520.18.3, м. „Под вадата” – землище на с.Ресилово

0,525

Земеделска земя

475.    

ПИ с идентификатор 62520.18.46, м. „Под вадата” – землище на с.Ресилово

0,116

Земеделска земя

476.    

ПИ с идентификатор 62520.18.83, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

0,831

Земеделска земя

477.    

ПИ с идентификатор 62520.18.85, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

0,432

Земеделска земя

478.    

ПИ с идентификатор 62520.18.92, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

1,118

Земеделска земя

479.    

ПИ с идентификатор 62520.18.98, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

0,048

Земеделска земя

480.    

ПИ с идентификатор 62520.19.33, м. „Асаница” – землище на с.Ресилово

0,861

Земеделска земя

481.    

ПИ с идентификатор 62520.20.72, м. „Зад чифлико” – землище на с.Ресилово

1,757

Земеделска земя

482.    

ПИ с идентификатор 62520.20.103, м. „Зад чифико” – землище на с.Ресилово

4,510

Земеделска земя

483.    

ПИ с идентификатор 62520.20.107, м. „Киразлъко” – землище на с.Ресилово

0,061

Земеделска земя

484.    

ПИ с идентификатор 62520.20.112, м. „Маноилица” – землище на с.Ресилово

0,462

Земеделска земя

485.    

ПИ с идентификатор 62520.20.121, м. „Киразлъко” – землище на с.Ресилово

3,846

Земеделска земя

486.    

ПИ с идентификатор 62520.20.135, м. „Киразлъко” – землище на с.Ресилово

1,038

Земеделска земя

487.    

ПИ с идентификатор 62520.20.141, м. „Зад чифлико” – землище на с.Ресилово

0,523

Земеделска земя

488.    

ПИ с идентификатор 62520.20.144, м. „Маноилица” – землище на с.Ресилово

2,654

Земеделска земя

489.    

ПИ с идентификатор 62520.21.10, м. „Селимица” – землище на с.Ресилово

0,883

Земеделска земя

490.    

ПИ с идентификатор 62520.21.20, м. „Селимица” – землище на с.Ресилово

2,228

Земеделска земя

491.    

ПИ с идентификатор 62520.21.74, м. „Иловицата” – землище на с.Ресилово

0,803

Земеделска земя

492.    

ПИ с идентификатор 62520.22.78, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,851

Земеделска земя

493.    

ПИ с идентификатор 62520.22.79, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

4,040

Земеделска земя

494.    

ПИ с идентификатор 62520.22.97, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,463

Земеделска земя

495.    

ПИ с идентификатор 62520.22.112, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,835

Земеделска земя

496.    

ПИ с идентификатор 62520.22.115, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,238

Земеделска земя

497.    

ПИ с идентификатор 62520.22.120, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,827

Земеделска земя

498.    

ПИ с идентификатор 62520.22.128, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,599

Земеделска земя

499.    

ПИ с идентификатор 62520.22.135, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,656

Земеделска земя

500.    

ПИ с идентификатор 62520.22.136, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,925

Земеделска земя

501.    

ПИ с идентификатор 62520.22.143, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,233

Земеделска земя

502.    

ПИ с идентификатор 62520.26.53, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,548

Земеделска земя

503.    

ПИ с идентификатор 62520.26.79, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,270

Земеделска земя

504.    

ПИ с идентификатор 62520.26.87, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

5,908

Земеделска земя

505.    

ПИ с идентификатор 62520.26.90, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

2,203

Земеделска земя

506.    

ПИ с идентификатор 62520.26.123, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

2,713

Земеделска земя

507.    

ПИ с идентификатор 62520.26.128, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,818

Земеделска земя

508.    

ПИ с идентификатор 62520.26.226, м. „Пишл.ливади” – землище на с.Ресилово

0,318

Земеделска земя

509.    

ПИ с идентификатор 62520.26.232, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,357

Земеделска земя

510.    

ПИ с идентификатор 62520.26.270, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово,

0,816

Земеделска земя

511.    

ПИ с идентификатор 62520.26.289, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,641

Земеделска земя

512.    

ПИ с идентификатор 62520.26.293, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,550

Земеделска земя

513.    

ПИ с идентификатор 62520.26.297, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,196

Земеделска земя

514.    

ПИ с идентификатор 62520.27.81, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,682

Земеделска земя

515.    

ПИ с идентификатор 62520.27.87, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,976

Земеделска земя

516.    

ПИ с идентификатор 62520.27.103, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,147

Земеделска земя

517.    

ПИ с идентификатор 62520.27.161, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

1,018

Земеделска земя

518.    

ПИ с идентификатор 027225, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

1,396

Земеделска земя

519.    

ПИ с идентификатор 62520.27.306, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

8,577

Земеделска земя

520.    

ПИ с идентификатор 62520.27.308, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,064

Земеделска земя

521.    

ПИ с идентификатор 62520.27.310, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

1,852

Земеделска земя

522.    

ПИ с идентификатор 62520.27.317, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

1,222

Земеделска земя

523.    

ПИ с идентификатор 027321, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

0,796

Земеделска земя

524.    

ПИ с идентификатор 62520.27.335, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,915

Земеделска земя

525.    

ПИ с идентификатор 62520.28.7, м. „Под шосето” – землище на с.Ресилово

0,278

Земеделска земя

526.    

ПИ с идентификатор 62520.29.12, м. „Под шосето” – землище на с.Ресилово

0,113

Земеделска земя

527.    

ПИ с идентификатор 62520.30.18, м. „Фудиня” – землище на с.Ресилово

0,161

Земеделска земя

528.    

ПИ с идентификатор 62520.30.24, м. „Фудиня” – землище на с.Ресилово

0,787

Земеделска земя

529.    

ПИ с идентификатор 62520.31.9, м. „У реката” – землище на с.Ресилово

1,264

Земеделска земя

530.    

ПИ с идентификатор 62520.31.10, м. „У реката” – землище на с.Ресилово

1,621

Земеделска земя

531.    

ПИ с идентификатор 62520.32.21, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,510

Земеделска земя

532.    

ПИ с идентификатор 62520.32.33, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,262

Земеделска земя

533.    

ПИ с идентификатор 62520.33.1, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,763

Земеделска земя

534.    

ПИ с идентификатор 62520.33.4, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,093

Земеделска земя

535.    

ПИ с идентификатор 62520.34.8, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,361

Земеделска земя

536.    

ПИ с идентификатор 62520.34.18, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

1,407

Земеделска земя

537.    

ПИ с идентификатор 62520.34.29, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

1,138

Земеделска земя

538.    

ПИ с идентификатор 62520.34.30, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,616

Земеделска земя

539.    

ПИ с идентификатор 62520.34.46, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,608

Земеделска земя

540.    

ПИ с идентификатор 62520.34.60, м.”Воловски път” – землище на с.Ресилово

0.405

Земеделска земя

541.    

ПИ с идентификатор 62520.34.68, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,677

Земеделска земя

542.    

ПИ с идентификатор 62520.34.69, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

3,060

Земеделска земя

543.    

ПИ с идентификатор 62520.34.76, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

3,159

Земеделска земя

544.    

ПИ с идентификатор 62520.34.78, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

5,589

Земеделска земя

545.    

ПИ с идентификатор 62520.35.10, м. „Карачовица” – землище на с.Ресилово

0,484

Земеделска земя

546.    

ПИ с идентификатор 62520.35.12, м. „Карачовица” – землище на с.Ресилово

0,718

Земеделска земя

547.    

ПИ с идентификатор 62520.36.4, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,747

Земеделска земя

548.    

ПИ с идентификатор 62520.36.9, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,869

Земеделска земя

549.    

ПИ с идентификатор 62520.36.21, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

3,130

Земеделска земя

550.    

ПИ с идентификатор 62520.36.51, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

3,695

Земеделска земя

551.    

ПИ с идентификатор 62520.36.52, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,037

Земеделска земя

552.    

ПИ с идентификатор 62520.36.54, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,976

Земеделска земя

553.    

ПИ с идентификатор 62520.36.55, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,724

Земеделска земя

554.    

ПИ с идентификатор 62520.36.82, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,078

Земеделска земя

555.    

ПИ с идентификатор 62520.36.86, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,117

Земеделска земя

556.    

ПИ с идентификатор 62520.36.87, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,421

Земеделска земя

557.    

ПИ с идентификатор 62520.36.88, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,534

Земеделска земя

558.    

ПИ с идентификатор 62520.36.89, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,496

Земеделска земя

559.    

ПИ с идентификатор 62520.36.90, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,946

Земеделска земя

560.    

ПИ с идентификатор 62520.36.91, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,234

Земеделска земя

561.    

ПИ с идентификатор 62520.36.92, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,303

Земеделска земя

562.    

ПИ с идентификатор 62520.36.93, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,218

Земеделска земя

563.    

ПИ с идентификатор 62520.36.95, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,551

Земеделска земя

564.    

ПИ с идентификатор 62520.36.96, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,427

Земеделска земя

565.    

ПИ с идентификатор 62520.36.98, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,291

Земеделска земя

566.    

ПИ с идентификатор 62520.37.17, м. „Кузманица” – землище на с.Ресилово

1,497

Земеделска земя

567.    

ПИ с идентификатор 62520.38.9, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

7,102

Земеделска земя

568.    

ПИ с идентификатор 62520.38.18, м. „Комино” – землище на с.Ресилово

0,495

Земеделска земя

569.    

ПИ с идентификатор 62520.38.36, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.140

Земеделска земя

570.    

ПИ с идентификатор 62520.38.39, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.312

Земеделска земя

571.    

ПИ с с идентификатор 62520.38.50, местността „Оресите” - землище на с. Ресилово

0,480

Земеделска земя

572.    

ПИ с идентификатор 62520.38.65, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.158

Земеделска земя

573.    

ПИ с идентификатор 62520.38.68, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.239

Земеделска земя

574.    

ПИ с идентификатор 62520.38.70, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.179

Земеделска земя

575.    

ПИ с идентификатор 62520.38.85, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.344

Земеделска земя

576.    

ПИ с идентификатор 62520.38.87, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.478

Земеделска земя

577.    

ПИ с идентификатор 62520.38.90, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.844

Земеделска земя

578.    

ПИ с идентификатор 62520.38.92, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.375

Земеделска земя

579.    

ПИ с идентификатор 62520.38.93, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.693

Земеделска земя

580.    

ПИ с идентификатор 62520.39.5, местността „Маноилица” -землище на с.Ресилово

1.540

Земеделска земя

581.    

ПИ с идентификатор 62520.39.13, местността „Маноилица” -землище на с.Ресилово

3.824

Земеделска земя

582.    

ПИ с идентификатор 62520.40.47, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

4,196

Земеделска земя

583.    

ПИ с идентификатор 040062520.40.48, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

2,331

Земеделска земя

584.    

ПИ с идентификатор 62520.40.50, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

1,732

Земеделска земя

585.    

ПИ с идентификатор 62520.40.65, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

2,877

Земеделска земя

586.    

ПИ с идентификатор 62520.40.71, местността „Долна мера” - землище на с. Ресилово

8,089

Земеделска земя

587.    

ПИ с идентификатор 62520.40.74, местността „Долна мера” - землище на с. Ресилово

0,732

Земеделска земя

588.    

ПИ с идентификатор 62520.41.3, местността „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

6,539

Земеделска земя

589.    

ПИ с идентификатор 62520.41.21, местността „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

0,073

Земеделска земя

590.    

ПИ с идентификатор 62520.41.28, местността „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

0,496

Земеделска земя

591.    

ПИ с идентификатор 62520.41.30, местността „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

0,651

Земеделска земя

592.    

ПИ с идентификатор 62520.100.12, местността „Под селото” - землище на с. Ресилово

1,550

Земеделска земя

593.    

ПИ с идентификатор 62520.100.15, местността „Под селото” - землище на с. Ресилово

1,235

Земеделска земя

594.    

ПИ с идентификатор 62520.100.19, местността „Под селото” - землище на с. Ресилово

0,151

Земеделска земя

595.    

ПИ с идентификатор 62520.100.38, местността „Зад соколовци” - землище на с. Ресилово

0,236

Земеделска земя

596.    

ПИ с идентификатор 62520.100.44, местността „Под селото” - землище на с. Ресилово

1,046

Земеделска земя

597.    

ПИ с идентификатор 62520.100.46, местността „Под селото” - землище на с. Ресилово

4,428

Земеделска земя

598.    

ПИ с идентификатор 62520.116.130, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,600

Земеделска земя

599.    

ПИ с идентификатор 62520.116.133, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово, начин на трайно ползване-полска култура

4,400

Земеделска земя

600.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.3.23, м.”Боневица” – землище на с.Сапарево

0.329

Земеделска земя

601.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.3.25, м.”Боневица” – землище на с.Сапарево

2.811

Земеделска земя

602.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.3.706, м.”Боневица” – землище на с.Сапарево

4,508

Земеделска земя

603.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.6.361, м.”Семчин дере” – землище на с.Сапарево

8,525

Земеделска земя

604.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.6.366, м.”Семчин” – землище на с.Сапарево

2.210

Земеделска земя

605.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.6.517, м.”Семчин” – землище на с.Сапарево

2.084

Земеделска земя

606.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.6.539, м.”Семчин” – землище на с.Сапарево

3.085

Земеделска земя

607.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.8.4, м.”Белите ракити” – землище на с.Сапарево

0.503

Земеделска земя

608.    

ПИ с идентификатор 65379.10.32, м.”Под малия друм” – землище на с.Сапарево

0.475

Земеделска земя

609.    

ПИ с идентификатор 65379.10.44, м.”Под малио друм” – землище на с.Сапарево

3.000

Земеделска земя

610.    

ПИ с идентификатор 65379.10.57, м.”Под малио друм” – землище на с.Сапарево

0.395

Земеделска земя

611.    

ПИ с идентификатор 65379.10.63, м.”Под малио друм” – землище на с.Сапарево

1.426

Земеделска земя

612.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.13.35, м.”Ханчето” – землище на с.Сапарево

1.720

Земеделска земя

613.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.13.43, м.”Ханчето” – землище на с.Сапарево

0.948

Земеделска земя

614.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.14.18, м.”Ханчето” – землище на с.Сапарево

0.761

Земеделска земя

615.    

ПИ с идентификатор 65379..15.38, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

1.331

Земеделска земя

616.    

ПИ с идентификатор 65379.15.84, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

3.488

Земеделска земя

617.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.15.116, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

2.323

Земеделска земя

618.    

ПИ с идентификатор 65379.15.118, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

0.600

Земеделска земя

619.    

ПИ с идентификатор 65379.16.21, м.”Царевичарски път”–землище на с.Сапарево

2.185

Земеделска земя

620.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.18.263, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

0.979

Земеделска земя

621.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.18.264, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

4.294

Земеделска земя

622.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.18.267, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

2.466

Земеделска земя

623.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.18.269, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

0.732

Земеделска земя

624.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.18.271, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

2.091

Земеделска земя

625.    

ПИ с идентификатор с идентификатор 65379.19.3, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

2.956

Земеделска земя

626.    

ПИ с идентификатор с идентификатор65379.19.8, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

1.340

Земеделска земя

627.    

ПИ с идентификатор 65379.20.32, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

3.898

Земеделска земя

628.    

ПИ с идентификатор 65379.20.35, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

0.667

Земеделска земя

629.    

ПИ с идентификатор 65379.21.14,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.206

Земеделска земя

630.    

ПИ с идентификатор 65379.21.23,  м.”Рударски път” – землище на с.Сапарево

0.400

Земеделска земя

631.    

ПИ с идентификатор 65379.21.25,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.134

Земеделска земя

632.    

ПИ с идентификатор 65379.21.36, м.”Рударски път” – землище на с.Сапарево

0.979

Земеделска земя

633.    

ПИ с идентификатор 65379.21.161, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0,360

Земеделска земя

634.    

ПИ с идентификатор 65379.21.165, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0,184

Земеделска земя

635.    

ПИ с идентификатор 65379.21.172, м.”Рударски път” – землище на с.Сапарево

1.222

Земеделска земя

636.    

ПИ с идентификатор 65379.22.7, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0,479

Земеделска земя

637.    

ПИ с идентификатор 65379.22.8, м.”Под бански път” – землище на с.Сапарево

0.627

Земеделска земя

638.    

ПИ с идентификатор 65379.22.9, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.442

Земеделска земя

639.    

ПИ с идентификатор 65379.22.61, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.308

Земеделска земя

640.    

ПИ с идентификатор 65379.22.66, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.751

Земеделска земя

641.    

ПИ с идентификатор 65379.22.74, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.298

Земеделска земя

642.    

ПИ с идентификатор 65379.22.75, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.132

Земеделска земя

643.    

ПИ с идентификатор 65379.22.77, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.872

Земеделска земя

644.    

ПИ с идентификатор 65379.22.102, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.161

Земеделска земя

645.    

ПИ с идентификатор 65379.22.119, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.651

Земеделска земя

646.    

ПИ с идентификатор 65379.22.125, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.197

Земеделска земя

647.    

ПИ с идентификатор 65379.22.130, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.499

Земеделска земя

648.    

ПИ с идентификатор 65379.22.139, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.886

Земеделска земя

649.    

ПИ с идентификатор 65379.22.148, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.349

Земеделска земя

650.    

ПИ с идентификатор 65379.22.158, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.950

Земеделска земя

651.    

ПИ с идентификатор 65379.22.162, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.101

Земеделска земя

652.    

ПИ с идентификатор 65379.22.172, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.811

Земеделска земя

653.    

ПИ с идентификатор 65379.22.173, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.536

Земеделска земя

654.    

ПИ с идентификатор 65379.22.188, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.419

Земеделска земя

655.    

ПИ с идентификатор 65379.22.189, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.456

Земеделска земя

656.    

ПИ с идентификатор 65379.22.200, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.162

Земеделска земя

657.    

ПИ с идентификатор 65379.22.210, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.012

Земеделска земя

658.    

ПИ с идентификатор 65379.22.220, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.395

Земеделска земя

659.    

ПИ с идентификатор 65379.22.235, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.600

Земеделска земя

660.    

ПИ с идентификатор 65379.22.279, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.739

Земеделска земя

661.    

ПИ с идентификатор 65379.22.325, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.218

Земеделска земя

662.    

ПИ с идентификатор 65379.22.339, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.364

Земеделска земя

663.    

ПИ с идентификатор 65379.22.349, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.715

Земеделска земя

664.    

ПИ с идентификатор 65379.22.362, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.414

Земеделска земя

665.    

ПИ с идентификатор 65379.22.368, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.298

Земеделска земя

666.    

ПИ с идентификатор 65379.22.370, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.930

Земеделска земя

667.    

ПИ с идентификатор 65379.23.51, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.951

Земеделска земя

668.    

ПИ с идентификатор65379.23.53, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.426

Земеделска земя

669.    

ПИ с идентификатор 65379.23.100, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.477

Земеделска земя

670.    

ПИ с идентификатор 65379.23.128, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.766

Земеделска земя

671.    

ПИ с идентификатор 65379.23.191, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.427

Земеделска земя

672.    

ПИ с идентификатор 65379.23.206, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.710

Земеделска земя

673.    

ПИ с идентификатор 65379.23.207, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.478

Земеделска земя

674.    

ПИ с идентификатор 65379.23.211, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.475

Земеделска земя

675.    

ПИ с идентификатор 65379.23.254, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.424

Земеделска земя

676.    

ПИ с идентификатор 65379.23.266, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.699

Земеделска земя

677.    

ПИ с идентификатор 65379.24.21, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

0.856

Земеделска земя

678.    

ПИ с идентификатор 65379.24.114, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

1.142

Земеделска земя

679.    

ПИ с идентификатор 65379.24.141, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

0.669

Земеделска земя

680.    

ПИ с идентификатор 65379.24.142, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

1.241

Земеделска земя

681.    

ПИ с идентификатор 65379.24.144, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

7.229

Земеделска земя

682.    

ПИ с идентификатор 65379.27.6, м.”Сапаревски път”–землище на с.Сапарево

2.669

Земеделска земя

683.    

ПИ с идентификатор 65379.27.8,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.014

Земеделска земя

684.    

ПИ с идентификатор 65379.27.9, м.”Конопишки път”–землище на с.Сапарево

0.454

Земеделска земя

685.    

ПИ с идентификатор 65379.27.10, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.467

Земеделска земя

686.    

ПИ с идентификатор 65379.27.13, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.267

Земеделска земя

687.    

ПИ с идентификатор 65379.27.17, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

3.444

Земеделска земя

688.    

ПИ с идентификатор 65379.27.18, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.727

Земеделска земя

689.    

ПИ с идентификатор 65379.27.19,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.930

Земеделска земя

690.    

ПИ с идентификатор 65379.27.23, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.439

Земеделска земя

691.    

ПИ с идентификатор 65379.27.28, м.”Под бански път” – землище на с.Сапарево

0.285

Земеделска земя

692.    

ПИ с идентификатор 65379.27.31, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.885

Земеделска земя

693.    

ПИ с идентификатор 65379.27.33, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.348

Земеделска земя

694.    

ПИ с идентификатор 65379.27.35, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.452

Земеделска земя

695.    

ПИ с идентификатор 65379.27.44, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.737

Земеделска земя

696.    

ПИ с идентификатор 65379.27.47, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.002

Земеделска земя

697.    

ПИ с идентификатор 65379.27.53, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.670

Земеделска земя

698.    

ПИ с идентификатор 65379.28.17, м.”Св.Петър” – землище на с.Сапарево

1.195

Земеделска земя

699.    

ПИ с идентификатор 65379.29.3, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

6.746

Земеделска земя

700.    

ПИ с идентификатор 65379.29.4, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.877

Земеделска земя

701.    

ПИ с идентификатор 65379.29.5, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.012

Земеделска земя

702.    

ПИ с идентификатор 65379.29.8, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.116

Земеделска земя

703.    

ПИ с идентификатор 65379.29.29, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.334

Земеделска земя

704.    

ПИ с идентификатор 65379.29.33, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

2.379

Земеделска земя

705.    

ПИ с идентификатор 65379.30.1, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.572

Земеделска земя

706.    

ПИ с идентификатор 65379.30.9, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.530

Земеделска земя

707.    

ПИ с идентификатор 65379.30.20, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.747

Земеделска земя

708.    

ПИ с идентификатор 65379.30.26, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.986

Земеделска земя

709.    

ПИ с идентификатор 65379.30.29, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.269

Земеделска земя

710.    

ПИ с идентификатор 65379.30.32, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.179

Земеделска земя

711.    

ПИ с идентификатор 65379.30.35, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.599

Земеделска земя

712.    

ПИ с идентификатор 65379.30.36, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.438

Земеделска земя

713.    

ПИ с идентификатор 65379.30.40, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.380

Земеделска земя

714.    

ПИ с идентификатор 65379.30.50, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.486

Земеделска земя

715.    

ПИ с идентификатор 65379.30.59, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.197

Земеделска земя

716.    

ПИ с идентификатор 65379.30.72, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.684

Земеделска земя

717.    

ПИ с идентификатор 65379.30.76, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.642

Земеделска земя

718.    

ПИ с идентификатор 65379.30.83, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.548

Земеделска земя

719.    

ПИ с идентификатор 65379.30.87, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.262

Земеделска земя

720.    

ПИ с идентификатор 65379.30.94, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.391

Земеделска земя

721.    

ПИ с идентификатор 65379.30.99, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.486

Земеделска земя

722.    

ПИ с идентификатор  65379.31.1, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

1.808

Земеделска земя

723.    

ПИ с идентификатор 65379.31.56,  м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

4.666

Земеделска земя

724.    

ПИ с идентификатор 65379.31.60,  м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

2.085

Земеделска земя

725.    

ПИ с идентификатор 65379.31.63,  м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

5.154

Земеделска земя

726.    

ПИ с идентификатор 65379.31.560, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

7.539

Земеделска земя

727.    

ПИ с идентификатор 65379.32.11,  м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.215

Земеделска земя

728.    

ПИ с идентификатор 65379.33.27, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0,373

Земеделска земя

729.    

ПИ с идентификатор 65379.33.29, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0.400

Земеделска земя

730.    

ПИ с идентификатор 65379.33.38, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

1.516

Земеделска земя

731.    

ПИ с идентификатор 65379.33.48, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

5.920

Земеделска земя

732.    

ПИ с идентификатор 65379.33.81, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

3.135

Земеделска земя

733.    

ПИ с идентификатор 65379.33.83, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

1.864

Земеделска земя

734.    

ПИ с идентификатор 65379.33.97, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

1.836

Земеделска земя

735.    

ПИ с идентификатор 65379.34.10, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.421

Земеделска земя

736.    

ПИ с идентификатор 65379.35.1, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.666

Земеделска земя

737.    

ПИ с идентификатор 65379.35.2, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.357

Земеделска земя

738.    

ПИ с идентификатор 65379.35.3, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.359

Земеделска земя

739.    

ПИ с идентификатор 65379.35.13, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.421

Земеделска земя

740.    

ПИ с идентификатор 65379.35.17, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

2.142

Земеделска земя

741.    

ПИ с идентификатор 65379.35.21 –м.”Завоя” –землище на с.Сапарево

1.852

Земеделска земя

742.    

ПИ с идентификатор 65379.37.2, м.”Джубрена” – землище на с.Сапарево

1.905

Земеделска земя

743.    

ПИ с идентификатор 65379.38.2, м.”Завоя” – землище на с.Сапарево

1.154

Земеделска земя

744.    

ПИ с идентификатор 65379.38.12, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.633

Земеделска земя

745.    

ПИ с идентификатор 65379.38.19 м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.219

Земеделска земя

746.    

ПИ с идентификатор 65379.38.21, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

6.457

Земеделска земя

747.    

ПИ с идентификатор 65379.38.29, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.446

Земеделска земя

748.    

ПИ с идентификатор 65379.38.45, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

3.600

Земеделска земя

749.    

ПИ с идентификатор 65379.38.68, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.094

Земеделска земя

750.    

ПИ с идентификатор 65379.39.6, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0,981

Земеделска земя

751.    

ПИ с идентификатор 65379.39.15, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1,511

Земеделска земя

752.    

ПИ с идентификатор 65379.39.24, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

1.221

Земеделска земя

753.    

ПИ с идентификатор 65379.39.26, м.”Старио камик” – землище на с.Сапарево

1,075

Земеделска земя

754.    

ПИ с идентификатор 65379.39.47, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1,442

Земеделска земя

755.    

ПИ с идентификатор 65379.41.8, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.164

Земеделска земя

756.    

ПИ с идентификатор 65379.41.18, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

4.627

Земеделска земя

757.    

ПИ с идентификатор 65379.41.35, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

2.287

Земеделска земя

758.    

ПИ с идентификатор 65379.41.38, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

0.945

Земеделска земя

759.    

ПИ с идентификатор 65379.41.65, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

0.165

Земеделска земя

760.    

ПИ с идентификатор 65379.41.71, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

0.773

Земеделска земя

761.    

ПИ с идентификатор 65379.41.74, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.334

Земеделска земя

762.    

ПИ с идентификатор 65379.41.407, м.”Свети Илия” – землище на с.Сапарево

5.272

Земеделска земя

763.    

ПИ с идентификатор 65379.43.9, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.434

Земеделска земя

764.    

ПИ с идентификатор 65379.43.30, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.128

Земеделска земя

765.    

ПИ с идентификатор 65379.44.1, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.380

Земеделска земя

766.    

ПИ с идентификатор 65379.45.66, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

0.869

Земеделска земя

767.    

ПИ с идентификатор 65379.45.112, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.313

Земеделска земя

768.    

ПИ с идентификатор 65379.45.130, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.800

Земеделска земя

769.    

ПИ с идентификатор 65379.45.133, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.410

Земеделска земя

770.    

ПИ с идентификатор 65379.50.44, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1,897

Земеделска земя

771.    

ПИ с идентификатор 65379.51.88, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0,323

Земеделска земя

772.    

ПИ с идентификатор  65379.51.110, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1.119

Земеделска земя

773.    

ПИ с идентификатор 65379.51.139, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.254

Земеделска земя

774.    

ПИ с идентификатор 65379.51.143, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.224

Земеделска земя

775.    

ПИ с идентификатор 65379.51.184, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.916

Земеделска земя

776.    

ПИ с идентификатор 65379.51.235, м.”Конопишки път”–землище на с.Сапарево

1.571

Земеделска земя

777.    

ПИ с идентификатор 65379.51.260, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.521

Земеделска земя

778.    

ПИ с идентификатор 65379.51.281, м.”Конопишки път”–землище на с.Сапарево

0.228

Земеделска земя

779.    

ПИ с идентификатор 65379.51.283, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1.460

Земеделска земя

780.    

ПИ с идентификатор 65379.51.285, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.299

Земеделска земя

781.    

ПИ с идентификатор 65379.51.292, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1.869

Земеделска земя

782.    

ПИ с идентификатор 65379.51.293, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.

Земеделска земя

783.    

ПИ с идентификатор 65379.53.12, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

2,504

Земеделска земя

784.    

ПИ с идентификатор 65379.53.33, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

5.403

Земеделска земя

785.    

ПИ с идентификатор 65379.53.36, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

2.702

Земеделска земя

786.    

ПИ с идентификатор 65379.53.42, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

7.443

Земеделска земя

787.    

ПИ с идентификатор 65379.54.444, м.”Лакатица” – землище на с.Сапарево

6.591

Земеделска земя

788.    

ПИ с идентификатор 65379.54.607, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

8.471

Земеделска земя

789.    

ПИ с идентификатор 65379.54.621, м.”Лакатица” – землище на с.Сапарево

1.924

Земеделска земя

790.    

ПИ с идентификатор 65379.61.14, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.195

Земеделска земя

791.    

ПИ с идентификатор 65379.61.18, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

3.515

Земеделска земя

792.    

ПИ с идентификатор 65379.61.27, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.022

Земеделска земя

793.    

ПИ с идентификатор 65379.61.29, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

2.272

Земеделска земя

794.    

ПИ с идентификатор 53254.1.1, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци,

3.515

Земеделска земя

795.    

ПИ с идентификатор 53254.1.24, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци,

0.220

Земеделска земя

796.    

ПИ с идентификатор 53254.1.78, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци,

0.950

Земеделска земя

797.    

ПИ с идентификатор 53254.1.100, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци,

0.702

Земеделска земя

798.    

ПИ с идентификатор 53254.1.107, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци,

1.080

Земеделска земя

799.    

ПИ с идентификатор 53254.2.29, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци,

0.560

Земеделска земя

800.    

ПИ с идентификатор 53254.2.48, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.376

Земеделска земя

801.    

ПИ с идентификатор 53254.2.49, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.317

Земеделска земя

802.    

ПИ с идентификатор 53254.2.50, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.368

Земеделска земя

803.    

ПИ с идентификатор 53254.2.58, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци,

0.437

Земеделска земя

804.    

ПИ с идентификатор 53254.2.59, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци,

0.366

Земеделска земя

805.    

ПИ с идентификатор 53254.2.60, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци,

1.805

Земеделска земя

806.    

ПИ с идентификатор 53254.2.67, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

8.254

Земеделска земя

807.    

ПИ с идентификатор 53254.2.80, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

0.650

Земеделска земя

808.    

ПИ с идентификатор 53254.2.82, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

1.700

Земеделска земя

809.    

ПИ с идентификатор 53254.2.86, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

0.950

Земеделска земя

810.    

ПИ с идентификатор 53254.2.99, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

1.220

Земеделска земя

811.    

ПИ с идентификатор 53254.2.106 местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

0.850

Земеделска земя

812.    

ПИ с идентификатор 53254.2.133 местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

1.030

Земеделска земя

813.    

ПИ с идентификатор 53254.2.201, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

0.397

Земеделска земя

814.    

ПИ с идентификатор 53254.2.224, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

1.818

Земеделска земя

815.    

ПИ с идентификатор 53254.2.247, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

0.528

Земеделска земя

816.    

ПИ с идентификатор 53254.2.248, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

0,750

Земеделска земя

817.    

ПИ с идентификатор 53254.2.294, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци,

1.120

Земеделска земя

818.    

ПИ с идентификатор 53254.2.311, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци,

4.300

Земеделска земя

819.    

ПИ с идентификатор 53254.2.312, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци,

1.400

Земеделска земя

820.    

ПИ с идентификатор 53254.2.319, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци,

0.840

Земеделска земя

821.    

ПИ с идентификатор 53254.2.320, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци,

2.800

Земеделска земя

822.    

ПИ с идентификатор 53254.2.340, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

1.613

Земеделска земя

823.    

ПИ с идентификатор 53254.4.128, местност ”Лозята” в землището на с.Овчарци,

0.450

Земеделска земя

824.    

ПИ с идентификатор 53254.5.36, местност ”Средна падина” в землището на с.Овчарци,

1.000

Земеделска земя

825.    

ПИ с идентификатор 53254.6.66, местност ”Горна падина” в землището на с.Овчарци,

0.340

Земеделска земя

826.    

ПИ с идентификатор 53254.8.4, местност ”Рафуденица” в землището на с.Овчарци,

0.805

Земеделска земя

827.    

ПИ с идентификатор 53254.9.3, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци,

1.093

Земеделска земя

828.    

ПИ с идентификатор 53254.9.30, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци,

8.813

Земеделска земя

829.    

ПИ с идентификатор 53254.9.33, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци,

1.296

Земеделска земя

830.    

ПИ с идентификатор 53254.10.22, местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

0.647

Земеделска земя

831.    

ПИ с идентификатор 53254.10.56, местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.969

Земеделска земя

832.    

ПИ с идентификатор 53254.10.66, местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.002

Земеделска земя

833.    

ПИ с идентификатор 53254.10.70, местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

8.747

Земеделска земя

834.    

ПИ с идентификатор 53254.10.93, местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

5.716

Земеделска земя

835.    

ПИ с идентификатор 53254.10.95, местност ”Св.Троица” в землището на с.Овчарци,

4.480

Земеделска земя

836.    

ПИ с идентификатор 53254.10.115 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

2.158

Земеделска земя

837.    

ПИ с идентификатор 53254.10.116 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

0.309

Земеделска земя

838.    

ПИ с идентификатор 53254.10.118 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.399

Земеделска земя

839.    

ПИ с идентификатор 53254.10.119 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

2.651

Земеделска земя

840.    

ПИ с идентификатор 53254.10.121 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

2.251

Земеделска земя

841.    

ПИ с идентификатор 53254.10.125 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

4.709

Земеделска земя

842.    

ПИ с идентификатор 53254.10.131 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

3.875

Земеделска земя

843.    

ПИ с идентификатор 53254.10.132 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.014

Земеделска земя

844.    

ПИ с идентификатор 53254.10.134 местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.135

Земеделска земя

845.    

ПИ с идентификатор 53254.10.150, местност ”Джерман” землище на с.Овчарци

6.111

Земеделска земя

846.    

ПИ с идентификатор 53254.10.151, местност ”Джерман” землище на с.Овчарци

1.500

Земеделска земя

847.    

ПИ с идентификатор 53254.10.157, местност ”Джерман” землище на с.Овчарци

1.300

Земеделска земя

848.    

ПИ с идентификатор 53254.11.24, местност ”Барата” в землището на с.Овчарци,

0.431

Земеделска земя

849.    

ПИ с идентификатор 53254.14.5, местност ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.311

Земеделска земя

850.    

ПИ с идентификатор 53254.14.63, местност ”Горни ливади” в землището на с.Овчарци,

1.233

Земеделска земя

851.    

ПИ с идентификатор 53254.14.64, местност ”Горни ливади” в землището на с.Овчарци,

0.669

Земеделска земя

852.    

ПИ с идентификатор 53254.14.81, местност ”Блатото” в землището на с.Овчарци,

2.186

Земеделска земя

853.    

ПИ с идентификатор 53254.14.115 местност ”Джорговица” в землището на с.Овчарци,

0.273

Земеделска земя

854.    

ПИ с идентификатор 53254.14.152 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци,

3.454

Земеделска земя

855.    

ПИ с идентификатор 53254.14.159 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци,

0.216

Земеделска земя

856.    

ПИ с идентификатор 53254.14.185 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци,

3.572

Земеделска земя

857.    

ПИ с идентификатор53254.14.244 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци,

3.301

Земеделска земя

858.    

ПИ с идентификатор53254.14.283 местност ”Блатото” в землището на с.Овчарци,

1.234

Земеделска земя

859.    

ПИ с идентификатор53254.14.298 местност ”Прогоно” в землището на с.Овчарци,

2.355

Земеделска земя

860.    

ПИ с идентификатор53254.14.341 местност ”Рафуденица” в землището на с.Овчарци,

0.535

Земеделска земя

861.    

ПИ  с идентификатор53254.15.12 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци,

2.056

Земеделска земя

862.    

ПИ с идентификатор53254.15.33, местност ”Банско” в землището на с.Овчарци,

1.480

Земеделска земя

863.    

ПИ с идентификатор53254.16.43, местност ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци,

3.564

Земеделска земя

864.    

ПИ с идентификатор53254.16.84, местност ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци,

2.257

Земеделска земя

865.    

ПИ с идентификатор 53254.16.113 местност ”Мерата”, землище на с.Овчарци

2.203

Земеделска земя

866.    

ПИ с идентификатор53254.16.132 местност ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци,

5.828

Земеделска земя

867.    

ПИ с идентификатор53254.16.143 местност ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци,

2.315

Земеделска земя

868.    

ПИ  с идентификатор53254.17.47 местност ”Селище” в землището на с.Овчарци,

2.314

Земеделска земя

869.    

ПИ с идентификатор53254.17.70, местност ”Прогоно” в землището на с.Овчарци,

2.285

Земеделска земя

870.    

ПИ с идентификатор53254.17.140 местност ”Прогоно” в землището на с.Овчарци,

1.844

Земеделска земя

871.    

ПИ с идентификатор53254.17.144 местност ”Селище” в землището на с.Овчарци,

2.256

Земеделска земя

872.    

ПИ с идентификатор53254.18.22, местност ”Горица” в землището на с.Овчарци,

1,642

Земеделска земя

873.    

ПИ с идентификатор53254.18.31 местност ”Мерата” в землището на с.Овчарци,

1.793

Земеделска земя

874.    

ПИ с идентификатор53254.18.50 местност ”Мерата” в землището на с.Овчарци,

1.792

Земеделска земя

875.    

ПИ с идентификатор53254.18.81 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци,

1.315

Земеделска земя

876.    

ПИ с идентификатор53254.18.100 местност ”Дабевица” в землището на с.Овчарци,

1.040

Земеделска земя

877.    

ПИ с идентификатор53254.18.143 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци,

1.438

Земеделска земя

878.    

ПИ с идентификатор53254.18.160 местност ”Грабежо” в землището на с.Овчарци,

8.114

Земеделска земя

879.    

ПИ с идентификатор53254.18.165 местност ”Дабевица” в землището на с.Овчарци,

1.132

Земеделска земя

880.    

ПИ с идентификатор53254.18.262 местност ”Мерата” в землището на с.Овчарци,

3.957

Земеделска земя

881.    

ПИ с идентификатор53254.18.265 местност ”Горица” в землището на с.Овчарци,

2,213

Земеделска земя

882.    

ПИ с идентификатор53254.18.317 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци,

0.475

Земеделска земя

883.    

ПИ с идентификатор53254.18.319 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци

0.544

Земеделска земя

884.    

ПИ с идентификатор53254.20.1 местност ”Мосто” в землището на с.Овчарци

4.694

Земеделска земя

885.    

ПИ с идентификатор53254.20.22 местност ”Горица”, землище на с.Овчарци

3.619

Земеделска земя

886.    

ПИ  с идентификатор53254.20.81 местност ”Мосто” в землище на с.Овчарци

7.241

Земеделска земя

887.    

ПИ  с идентификатор53254.20.116 местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

3.150

Земеделска земя

888.    

ПИ с идентификатор53254.20.118, местност”Горица” в землище на с.Овчарци

4.427

Земеделска земя

889.    

ПИ с идентификатор53254.20.133, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

2.897

Земеделска земя

890.    

ПИ с идентификатор53254.20.138, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

7.849

Земеделска земя

891.    

ПИ с идентификатор53254.20.147, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

2.116

Земеделска земя

892.    

ПИ с идентификатор53254.20.152, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

2.796

Земеделска земя

893.    

ПИ с идентификатор53254.21.79, местност ”През реката” в землището на с.Овчарци,

4.437

Земеделска земя

894.    

ПИ с идентификатор53254.21.89 местност ”През реката” в землището на с.Овчарци,

1.710

Земеделска земя

895.    

ПИ  с идентификатор53254.21.92 местност ”През реката” в землище на с.Овчарци

1.039

Земеделска земя

896.    

ПИ с идентификатор53254.22.15 местност ”През реката” в землището на с.Овчарци,

1.492

Земеделска земя

897.    

ПИ с идентификатор 53254.24.2 местност”Селище” в землище на с.Овчарци

2.742

Земеделска земя

898.    

ПИ с идентификатор 53254.25.36, местност ”Бистрена” в землището на с.Овчарци,

4.153

Земеделска земя

899.    

ПИ с идентификатор 53254.25.38 местност”Горица” в землище на с.Овчарци

2.007

Земеделска земя

900.    

ПИ с идентификатор 53254.28.28 местност ”Герено” в землището на с.Овчарци,

0.847

Земеделска земя

901.    

ПИ с идентификатор 53254.28.93, местност ”Герено” в землището на с.Овчарци,

0.672

Земеделска земя

902.    

ПИ с идентификатор 53254.29.123, местност ”Беговица” землище на с.Овчарци

1.129

Земеделска земя

903.    

ПИ с идентификатор 53254.30.72 местност”Долците” в землище на с.Овчарци

1.756

Земеделска земя

904.    

ПИ с идентификатор 53254.30.85, местност ”Долците” в землището на с.Овчарци,

2.299

Земеделска земя

905.    

ПИ с идентификатор 53254.40.1, местност ”Крайнишки път”  землището на с.Овчарци

1.818

Земеделска земя

906.    

ПИ с идентификатор 53254.41.23, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци

1.359

Земеделска земя

907.    

ПИ с идентификатор 53254.41.40, местност „Дабето” в землище на с.Овчарци

3.571

Земеделска земя

908.    

ПИ с идентификатор 53254.43.5 местност ”Змиярнико” в землището на с.Овчарци

4.612

Земеделска земя

909.    

ПИ  с идентификатор 53254.43.20 местност ”Змиярнико” в землището на с.Овчарци

3.889

Земеделска земя

910.    

ПИ с идентификатор 53254.50.90, местност ”Ридо” в землището на с.Овчарци

1.231

Земеделска земя

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 528

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2022 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 53254.15.12 в местността „Фудиня” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Овчарци, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2825 / 12.07.2022 г./, с площ от 2 056 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 015012, съседи: ПИ с идентификатори 53254.15.45; 53254.15.15; 53254.15.43; 53254.15.14, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  27,00 лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 529

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

                     В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 832 

-   №832 - поземлен имот с идентификатор 53254.15.40 в местността „Банско” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Овчарци, общ.Сапарева баня с площ от 463 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 015040, съседи: ПИ с идентификатори 53254.15.47; 53254.15.50; 53254.15.39; 53254.15.38; 53254.15.37; 53254.15.36;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2022 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 53254.15.40 в местността „Банско” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Овчарци, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2826 / 12.07.2022 г./ с площ от 463 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 015040, съседи: ПИ с идентификатори 53254.15.47; 53254.15.50; 53254.15.39; 53254.15.38; 53254.15.37; 53254.15.36, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІI. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  27,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 530

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 5

-                 № 5 - Право на пристрояване с рзгъната застроена площ 3 кв.м. към законно изградена сграда с идентификатор 65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ..Сапарева баня.

. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 3 кв.м. на Георги Велинов Георгиев, ЕГН 5803072867, л.к.№647106071, издадена на 20.06.2017 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Дупница, ул. „Свети Иван Рилски” №349, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 от ЗУТ с изх.№ ОАГ – 42 от 05.07.2022 г. издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изградена сграда с идентификатор 65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на Георги Велинов Георгиев, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №129, т.ІІ, рег.№2549, д.№309 от 18.06.2019 г., вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №163, том8, вх.№2112 от 18.06.2019 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 473 лв. без ДДС за имота като цяло,  изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 200,00 лв. без ДДС за кв.м. за право на пристрояване с разгъната застроена площ 3 кв.м. на Георги Велинов Георгиев, ЕГН 5803072867, л.к.№647106071, издадена на 20.06.2017 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Дупница, ул. „Свети Иван Рилски” №349, към законно изградена сграда с идентификатор 65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на Георги Велинов Георгиев, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №129, т.ІІ, рег.№2549, д.№309 от 18.06.2019 г., вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №163, том8, вх.№2112 от 18.06.2019 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване и право на надстрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и на основание чл.5, ал.1, чл.7 във връзка с т.4.7 от Приложение 3, чл.24, ал.2, чл.25, ал.3, чл.28, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня, чл.56, ал.1, 2, 5 и 8 от ЗУТ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 531

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел V – Отдаване под наем се добавя № 833 

                     № 833 - част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваем търговски обект – 2 бр. кафеавтомати с площ всяка по 1 кв.м.,

II. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следният недвижим имот общинска собственост, както следва:

-част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваем търговски обект – 2 бр. кафеавтомати с площ всяка по 1 кв.м., за срок от 5 години, като одобрява План – схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня на 05.07.2022г..

III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваем търговски обекти по т.I от настоящото решение, в размер на 40,00лв. без ДДС месечно за целия обект.

IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен конкурс и да сключи договора за наем на имота, подробно описани по-горе, при условията на настоящото решение.

V.Специфични условия:

- Определя начина на отдаване под наем за обекта/обособен терен, за разполагане на 2бр.кафеавтомати по т.I от настоящото решение, както следва:

На терена следва да бъдат разположени преместваеми обекти – 2 бр. кафеавтомати.

На терена следва да бъдат разположени преместваемите обекти-кафеавтомати, съгласно одобрена от гл.архитект проектна документация и разрешение за поставяне.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 ,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 , чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 532

 

І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните недвижими имоти общинска собственост, по одобрена план-схема с Решение № 70 от Протокол № 5 от 28.02.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня:

1.    част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект № 2 – с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

2.    част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект № 3 – с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

             II. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.I от настоящото решение поотделно, в размер на 200,00 лв. без ДДС месечно за всеки обект.

III. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен конкурс и да сключи договора за наем на имотите, подробно описани по-горе, при условията на настоящото решение.

IV.Специфични условия:

- Определя начина на отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.I от настоящото решение, както следва:

На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти за търговия с хранителни стоки – сладолед и/или пакетирани захарни изделия, сувенири и/или произведения на занаятите и изкуствата.

На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти, унифицирани като силует, вид: павилион, параметри: 8 кв.м. и материал: дърво за външно фасадно оформление, съгласно одобрена от гл.архитект проектна документация и разрешение за поставяне.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а и чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 533

I.Дава предварително съгласие за изменение на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, и озеленяване, кв.61 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.118 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Обществен, селищен парк градина“, целия с площ от 15205 кв.м.,  с цел разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота.

 II. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите последващи

действия по реда на Българското законодателство за изпълнение на настоящото решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.45, ал.9,   и чл.21, ал.1, т.6 и т.10, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 534

 

               1. Отменя  Решение № 525 от Протокол №33 от проведено на  30.06.2022 год. заседание на Общински съвет Сапарева баня                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 535

 

        1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет  да бъде ползван безлихвен заем  в размер на 176 000.00 лв.по проект Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), като срокът за погасяване на заема се определя в съответствие с условията на финансиращата програма но не по късно от 31.12.2022 година.

    2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими последващи действия по изпълнение на Решението.

 

     На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото решение, като същото се налага, поради нуждата от защита на обществен интерес и от закъснението на изпълнението може да последват значителна или трудно поправима вреда за Общината, тъй като ще бъде затруднено плащането по проекта, съответно няма да бъде осигурено финалното плащане от управляващия орган. На основание чл.60, ал.5 от АПК, настоящото разпореждане, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред Кюстендилски административен съд, в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.  140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси чл.9 ал.1, от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните  дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 536

 

       1. Приема отчета    и доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2021 год. както следва:

                1.1. По прихода                                       10 523 297 лв. съгласно приложение  №1

                1.2. По разхода                                        10 523 297 лв. съгласно приложение № 1

                1.3. Преходен остатък в размер на      881 698 лв.

       2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение № 2

       3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

               3.1. Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

               3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/- Приложение  № 4

               3.3. Отчет за средствата от ЕС - ДЕС код 96 СЕС-ДЕС Приложение №  5

       4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение №   6

       5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно  Приложение № 15.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА

 

                                                  Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 537

 

        Общински съвет – Сапарева баня  приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.януари 2022г. до м.юни 2022 г. вкл.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 и чл.8, ал.1   от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 538

 

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следния имот:

-       Поземлен имот с идентификатор 65365.57.2, местност „Пистата“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 89 149  кв.м., Вид територия: Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: Да друг поземлен имот за движение и транспорт; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000130, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.17.120, 39339.0.390, 39339.0391, .65365.57.3, 65365.57.4, 65365.57.1, 65365.57.10, 65365.57.8, 65365.16.152, 65365.17.116, 65365.17.118, 65365.17.119, 65365.17.114, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 74 / 30.08.2012  година

2.    Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 539

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 162 

                        № 162 - Поземлен имот с идентификатор 65365.601.1052 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 200 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: 65365.601.941, Номер по предходен план: УПИ /парцел/ ХІI-за обществено обслужване, кв.126, при съседи: 65365.601.869, 65365.601.99, 65365.601.941;

           2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2350 / 10.09.2019 г./, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65365.601.1052 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 200 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: 65365.601.941, Номер по предходен план: УПИ /парцел/ ХІI-за обществено обслужване, кв.126, при съседи: 65365.601.869, 65365.601.99, 65365.601.941 на „Мони текс 66“ ООД с ЕИК 201420991 със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул. „Плиска“ №15, представлявано от Валентин Маноилов - Управител – собственик на законно построена „Сграда за обществено обслужване“ изградена до етап груб строеж, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот, съгласно Договор №12/19.12.2019г., Разрешение за строеж №13/09.04.2021г. и Удостоверение за степен на завършеност по пазарна цена.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 15 820 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя 20 000 лв. без ДДС за продажна  цена  на  недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

            5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с „Мони текс 66“ ООД с ЕИК 201420991 със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул. „Плиска“ №15, представлявано от Валентин Маноилов – Управител.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 и чл.8, ал.1   от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 540

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  Поземлен имот с идентификатор 65379.54.486 по Кадастралната карта на с.Сапарево, общ. Сапарева баня с площ 83 511 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000486, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65379.54.485, 65337.54.255, 65379.54.278, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 497/19.07.2022  година, като одобрява промяната на начина на трайно ползване на имота, отразен в КККР, а именно от „Пасище” в  „Гори и храсти в земеделска земя”

2.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, както и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  и чл.8, ал.1 от ЗОС

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 541

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава предварително съгласие за стартиране работа по инвестиционното предложение от  „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с ЕИК:130368870, с цел разширяване на ВЕЦ „Самораново“ собственост на „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД чрез учредяване на право на строеж на сгради и съоръжения в имот собственост на Община Сапарева баня с идентификатор:62520.101.134.

2.Упълномощава Кмета на Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия по стартиране на процедурата, като изиска от „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД точните данни за сградата и съоръженията, които ще се застроят в имота, като за промяната на начина на трайно ползване следва при необходимост да бъде дадено допълнително съгласие на Общинският съвет.

3.Упълномощава Кмета на Сапарева баня да сключи Договор с „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за учредяване на право на строеж  в имот с идентификатор:62520.101.134., след решение на Общински съвет гр.Сапарева баня за определяне цената на учреденото  право на строеж.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/ 28.07.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.2, ал.1, т.4, чл.6 и чл.9 от Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ и чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 542

 

Общински съвет Сапарева баня отпуска еднократна финансова помощ, за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комунално битови потребности, в размер на 300,00 лв. на Христина Кирилова Щрапульова за възстановяване на щетите от бедствието, изразяващо се в удар от мълния в жилището в което живее.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин