НовиниПринтирай

Съобщение на основание §4, ал.2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщаваме на заинтересованите лица: Диан Цветанов Китов; Анелия Цветанова Райкова; Евгени Цветанов Китов и Георги Евтимов Овчаров.

СЪОБЩЕНИЕ


            На основание §4, ал.2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщаваме на заинтересованите лица: Диан Цветанов Китов; Анелия Цветанова Райкова; Евгени Цветанов Китов и Георги Евтимов Овчаров.

            Изготвеното Обявление изх.№ З - 582 – 1 от 05.07.2022 година за проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.26.6, местност „Ридо“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на Предимно производствена устройствена зона – Пп, с цел изграждана на „Два броя площадки за временно съхранение на неопасни битови смесени отпадъци “, с Възложител Община Сапарева баня,

Изготвения проект и обявлението може да бъдат разгледани всеки работен ден в Дирекция „АГКСП” за период от 14 дни считано от 01.08.2022 година


          Писмени възражения, предложения и становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на  Община Сапарева баня.