Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-25/28.07.2022 година от Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен с Решение №6, взето по Протокол №29 от 17.10

                                                                                    ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-25/28.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен с Решение №6, взето по Протокол №29 от 17.10.2006 година на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ както следва:

            - изменение на вътрешнорегулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.12 по плана на с.Паничище с площ 9 920 кв.м.

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІII, кв.12 по плана на с.Паничище с площ 724 кв.м., с възложител Община Сапарева баня.