НовиниПринтирай

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2741/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.601 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня

О Б Я В А

На основание: Решение №513 от Протокол №33/30.06.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-320/20.07.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

 

1.      Описание на имота

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2741/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с  идентификатор 65365.32.601 по Кадастралната карта на  гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 50 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята:0, предишен идентификатор 65365.32.187,  номер по предходен план: няма, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.32.166, 65365.32.167, 65365.32.308, 65365.601.856 и 65365.32.602, 201704753, върху който имот е учреден сервитут в полза на „Викея Вилидж“ ЕООД, със Заповед №77, том 3, рег. 706 от 27.02.2015г., както и право на преминаване на „Адиум“ ЕООД със Заповед №193, том 18, рег. 5027 от 03.11.2016г.«

 2. Начална тръжна цена1 812,00 лв. за продажбата на имота, подробно описан в т.1 от натоящата заповед, съгласно Решение №513  от Протокол №33/30.06.2022г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

    3. Краен срок за приемане на предложенията 17.08.2022г.17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

    4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг 18.08.2022г.  от 11:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

    5. Размер на депозит за участие10 %  от начална тръжна цена.

Депозитът се внася в размер на изчислената сума без ДДС, по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк,  IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита  17.08.2022г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 24.08.2022г. – 17:00 часа.

 

           6. Срок за закупуване на тръжни документи   17.08.2022г.  – 17:00 часа.      

           7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС или 120 лв. /сто и двадесет лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

       8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 17.08.2022г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

       9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 25.08.2022г.  от 11:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

       10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг 24.08.2022г.17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

       11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг   24.08.2022г.   17.00 часа.                                     

      12. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 24.08.2022г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378.