Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол №33 от 30.06.2022г. и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

Протокол №33/30.06.2022г и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 512

 

1.    Общински съвет град Сапарева баня дава съгласието си да се отпусне временно безлихвен заем  в размер до 16 400 лева от временно свободни средства от общинския бюджет, с който да се финансира плащане по проект по ОП РЧР по процедура № BG05M9OP001-6.002-002  „Патронажна грижа +“, с номер на договора BG05M9OP001-6.002-0173-С01   финансиран със средства от Европейския съюз, като срокът за погасяване на заема да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 г .

 

2.    Общински съвет град Сапарева баня дава съгласието си да се отпусне временно безлихвен заем  в размер на до 10 000 лева от временно свободни средства от общинския бюджет, с който да се финансира плащане по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Сапарева баня“, с номер на договора BG05FMOP001-5.001-0097-CO5, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, като срокът за погасяване на заема да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 г.

 

3.    Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши всички необходими последващи действия по изпълнение на Решението.

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [30.06.2022г.], Протокол № [33], т [1 от дневния ред по докладна  записка № [Д-455] / [21.06.2022г] при кворум от [12] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с [12] гласа „за”, [0] гласа „против” и [0] гласа„въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

Гласували:

 

Г-н Орлин Пехливански – „ЗА”

Г-н Ивайло Станикин- „ЗА”

Г-н Иван Базиргянов- „ЗА”

Г-н Явор Дамянов – „ЗА”

Г-н Никола Фарфаров – „ЗА”

Г-жа Силвия Гладникова – „ЗА”

Г-н Йордан Чучуганов – „ ЗА”

Г-н Иван Куйов – „ ЗА”

Г-н Николай Мертекчийски- „ЗА”

Г-н Любен Кръстев – „ЗА”

Г-н Любомир Георгиев – „ЗА”

Г-н Васил Маргин – „ЗА”

.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4,  чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 513

 

 

        I. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2741 / 19.10.2021 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.601 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 50 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 0, предишен идентификатор 65365.32.187, номер по предходен план: няма, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.32.166; 65365.32.167; 65365.32.308, 65365.601.856 и 65365.32.602, 201704753, върху който имот е учреден сервитут в полза на „Векея Вилидж“ ЕООД , със Заповед № 77, том 3, рег. 706 от 27.02.2015 г., както и право на преминаване на  „АДИУМ“ ЕООД, със Заповед  № 193, том 18,рег. 5027 от 03.11.2016 г., чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване. 

II. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 1 812 лв., изготвена от лицензиран оценителинж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 1 812 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

       IV. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 514

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, ул.”Патриарх Евтимий” №31, ет.1,  ЕИК  202381018 от  КЕИ „Галерията” на находище на минерална вода „Сапарева баня” -изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона за водите за срок от 13 /тринадесет/ години от датата на влизане на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт и отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика  за един брой  басейн   с обем 60 куб.м.   и душове към него ,  представляващ част от обект:   „Хотел с  център за рехабилитация „Преображение“”,  находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.32.358, м. “Света Богородица“  по  Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София/, както следва:

·         Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно  – до 0,70  л/сек. 

·         Средноденонощно водно количество  -              до 60,32   куб.м.

·         Годишно водно количество                   -              до 22 017,04    куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   §133  ал.9, т.1, буква „б“    от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 буква „ а „  от Закона за  водите

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 515

 

1.Общински съвет Сапарева баня спира процедурите по издаване на разрешителни за водовземане от  Сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“- изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”, предоставено  с   Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за управление и ползване  на    Община Сапарева баня  за срок от 25 години.

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение, свързани с  ремонтните дейности по отстраняването на аварията на сондаж 1 ХГ  он НМВ „Сапарева баня“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.129, ал.1,  чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.34, ал.6 от ЗОС и чл.64, във връзка с чл.67, ал.2 от ЗЕ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 516

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя Решение № 314 от Протокол № 21 / 27.05.2021 г. на ОбС Сапарева баня, като на ред 14 /последен/ от горното решение, вместо „с Възложител „НГР БИЛД” ЕООД”  записа да бъде изменен на „ с Възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД”, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цариградско шосе” № 159, Бенч Марк Бизнес Център”.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя Решение № 372 от Протокол № 24 / 30.09.2021 г. на ОбС Сапарева баня, както следва:

т.1 – на ред 8 от т.1 на горното решение, вместо „на „НГР БИЛД” ЕООД, ЕИК 131405948” записа да бъде изменен на „на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД”, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център”;

т.2 на горното решение, вместо „ще е възмездно, съгласно по цена определена по реда на чл.210  от ЗУТ” записа да бъде изменен на  „ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от ЗЕ”.

             3.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на  настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 517

 

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-723, кв.49 по плана на с.Ресилово и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-723, кв.49 по плана на с.Ресилово, третиращ както следва:

                - Изменение на вътрешно регулационната линия между урегулирани поземлени имоти III-723 и IV-723, кв.49 по плана на с.Ресилово, като двата урегулирани поземлени имота се обединяват в нов урегулиран поземлен имот с проектен идентификатор XVI-723, кв.49 по плана на с.Ресилово с площ 2219 кв.м.;

                  - Запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI-723, кв.49 по плана на с.Ресилово за „За обществено обслужване“ с възложител Александър Асенов Асенов.

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2 и т.6 от ЗУТ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 518

 

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде допуснат проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен с Решение №6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ:

- изменение на вътрешнорегулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, както следва:

             - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.12 по плана на с.Паничище с площ 9 920 кв.м.

             - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІII, кв.12 по плана на с.Паничище с площ 724 кв.м.

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2 и т.6 от ЗУТ.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1,  т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 519

 

ОДОБРЯВА  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със следния териториален обхват - поземлени имоти с  идентификатори №65365.24.624; №65365.43.208; №65365.43.201; №65365.43.203 и №65365.43.1205 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия за учредяваване на сервитут на довеждащ колектор с дължина 484 м. до съществуващ външен колектор с.Сапарево за отвеждане на отпадните води на улична канализация на гр.Сапарева баня с площ на засегнатите от сервитута имоти, както следва:

- дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.24.624 – 246.46 м. и площ на ограничения в ползването 1473.00 кв.м.;

  - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.208 – 63.73 м. и площ на ограничения в ползването 383.00 кв.м.;

  - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.201 – 47.11 м. и площ на ограничения в ползването 292.00 кв.м.;

 - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.203 – 120.45 м. и площ на ограничения в ползването 703.00 кв.м.;

 - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.1205 – 6.30 м. и площ на ограничения в ползването 60.00 кв.м. с Възложител Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 520

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.24.48, местност “Физолница” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.24.48, местност “Физолница” по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

            - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

С цел изграждане на две жилищни сгради.

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

           

6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 521

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 62520.26.275 местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.26.275 местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, третиращ установяване на Жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на обект за „жилищно строителство и конюшна “ в ПИ  62520.26.275, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 62520.26.275:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 522

 

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

-          Поземлен имот с идентификатор 65365.601.295 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 619 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: квартал:98, парцел XVI, при граници: ПИ с идентификатори 65365.601.856, 65365.601.296, 65365.601.294, 65365.601.817, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2.    Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 67 240 лв. без ДДС като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.601.295,  изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3.    Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 67 240 лв. без ДДС като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.601.295 по КК на гр.Сапарева баня.

4.    Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1 т. 5 във връзка с чл. 5а, от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ

 

                                                  Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 523

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ за постигнати резултати на световно ниво, в размер на  две минимални работни заплати, а именно: 1420 лв. на Валентина Емилова Димитрова – състезател по биатлон.

2.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ за постигнати резултати на световно ниво в размер на  две минимални работни заплати, а именно: 1420 лв. на Илиян Райков Пенев – треньор по биатлон.

3.Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл. 124б, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/,  чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 524

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, както  следва:

           - „Външно ел. захранване (подземен елекропровод) – средно напрежение на строеж: „Жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.44.188, местност “Челяковото” по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,

през поземлени  имоти – общинска  собственост, с идентификатори №65365.35.55, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „Гори и храсти в земеделска земя“, №65365.35.47, местност „Челяковото“, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „Нива“,  №65365.35.95, вид територия – територия на транспорта, начин на трайно ползване – „За местен път“, №65365.44.69, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и №65365.44.51, местност „Челяковото“,  вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура,, както  следва:

- „Външно ел. захранване (подземен елекропровод) – средно напрежение на строеж: „Жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.44.188, местност “Челяковото” по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, 

            поземлени имоти с  идентификатори  №65365.35.55, №65365.35.47, №65365.35.95, №65365.44.69 и №65365.44.51 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, което  е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори №65365.35.55, №65365.35.47, №65365.35.95, №65365.44.69 и №65365.44.51 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

             - „Външно ел. захранване (подземен елекропровод) – средно напрежение на строеж: „Жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.44.188, местност “Челяковото” по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

           4. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

            6. Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

             7. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

             8. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителката  след  заплащане  на  такса 70 лв., съгласно  чл.48  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            10. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

             11. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 33/ 30.06.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 525

 

 

1. Одобрява поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от кредит за изпълнение на проект ИСУН BG/16M1OP002-2.010-0040-С01 „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, при следните параметри:

·         Максимален размер на дълга – 250 000 лева (двеста и петдесет хиляди) лева;

·         Валута на дълга – лева;

·         Вид на дълга – краткосрочен заем от финансова институция

·         Цел – за финансиране и рефинансиране на извършени допустими (недопустими) разходи за изпълнението на одобрен проект ИСУН BG/16M1OP002-2.010-0040-С01 „Рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, предмет на процедурата по нарушение на правото  на ЕС по дело С-145/14“,

·          Условия за погасяване 

                  - Срок за погасяване -  до 12месеца,считано от датата на подписване на договора за кредит, но не по късно от 30.07.2023г., с възможност за предсрочно погасяване  изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

                 - Източници на погасяване - Чрез плащанията от управляващия орган съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-64/16.09.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по проект ИСУН BG/16M1OP002-2.010-0040-С01

              Максимален лихвен процент до 4%, лихва за просрочие – до 5%

             Такса за управление на кредита:  0,5% ;

             Такса ангажимент неусвоена част от кредита: 0,5%

                Други такси, неустойки и разноски - съгласно тарифата и политиката на финансовата институция

·         Начин на обезпечаване:

- Учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот – частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1221 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15-/19.02.2008г. на АГКК София с площ 69 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: 65365.602.1098; 65365.602.401, номер по предходен план: парцел ХI квартал 125 ведно с построената в имота сграда с идентификатор 65365.602.1221.1 със застроена площ 69 кв.м. и разгъната застроена площ 207 кв.м. с функционално предназначение: друг вид обществена сграда /художествена галерия/, построена през 2013г., брой етажи: 2.

- Учредяване на трети по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на общината по чл. 45, ал.1, т.1 от б. ‚“а“ до б. „ж“ от Закона за публичните финанси;

- Учредяване на втори по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземания на Община Сапарева баня от МОСВ ГД ОПОС в размер до 250 000 лв. по Административен договор № Д-34-64/16.09.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по проект ИСУН BG/16M1OP002-2.010-0040-С01 “Реконструкция на депо за закриване в Община Сапарева баня по предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“.

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия във връзка с кандидатстване за краткосрочен кредит от финансова институция Интернешънъл Асет Банк, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг, в изпълнение на решението по т. 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

Прикачени файлове

Протокол №33/30.06.22г. (5.40 MB)