Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД-01-10-191/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ)

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Димитър Костадинов Гогов гр. София, ул.”Кюстенджа” №10, Румен Димитров Гогов гр. София, ул.”Кюстенджа” №10, ет.1, ап.3,  Михаил Любенов  Коляндов гр. Велико Търново, ул.”Христо Ботев” №12, Валентина Вячеславова Юскулова гр. Дупница, ул.”Батак” №1, ет.3,  Зоя Василева Грозданова гр. София, жк.”Дружба” №122, вх.Б, ет.9, ет.100, Ирина Симеонова Коляндова гр.Бургас, жк.”Зорница“ ,№36, вх.1,ет.4, ап.12, Диляна Йорданова Коляндова гр.София, ул.”Петър Карапетров“, №1 А, вх.А,ет.3, ап.7, Райна Костадинова Панева гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №243, вх.А, ет.8, ап.23, Валентин Кирилов Митрин гр.Сапарева баня, ул.“Паничище“ №3, че със Заповед № РД-01-10-191/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.22.165, местност “Прогона” по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                        - Етажност /Височина/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

                                        - Плътност  на  застрояване – Ппл. застр. - 60 %

                                        - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.2

                                        - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %

съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „Шарлот“ ЕООД, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

         Заповед № РД-01-10-191/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.