Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 30.06.2022г. от 10:15 часа (четвъртък) в малкия салон на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.06.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-455/  21.06.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на временен безлихвен заем и прехвърляне на средства от бюджет на Община Сапарева баня по извънбюджетни  сметки за средства от Европейския съюз за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-456/  21.06.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-413/  20.06.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-414/  20.06.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Спиране процедури по издаване на Разрешителни за водовземане от минерална вода по реда на ЗВ

5.      Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-495/  22.06.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Изменение на Решение №314 от Протокол №21/27.05.2021г. на ОбС Сапарева баня и Решение №372 от Протокол №24/30.09.2021г. на ОбС Сапарева баня

6.      Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-494/  22.06.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-723, кв.49 по плана на с.Ресилово и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-723, кв.49 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня

7.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-421/  20.06.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на дворищна регулация на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-492/  22.06.2022г.

 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план/ПП/ за елемент за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия- довеждащ колектор с дължина 484м. и сервитутна площ 2911 кв.м. до съществуващ външен колектор с.Сапарево за отвеждане на отпадни води на уличната канализация на гр.Сапарева баня, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.624; №65365.43.208; №65365.43.201; №65365.43.203 и №65365.43.1205  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-422/  20.06.2022г.

 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.24.48, местност “Физолница”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил

10. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-471-3/  22.06.2022г.

 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 62520.26.275 местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър

11.   Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

              инж. Васил Маргин