Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД-01-10-189/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иван Георгиев Милтенов, че със Заповед № РД-01-10-189/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен                Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

            I. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV-899, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            II.Изменение на вътрешно регулационната линия между новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

            1. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 848 кв.м., включващ:

                -  448 кв.м. от съществуващия урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня;

               - 400 кв.м. реално обособена част от поземлен имот с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            2. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня остава с площ 727 кв.м.

            3. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV-899, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.290 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня остава с площ 647 кв.м.

без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с възложител Димитър Георгиев Милтенов, Христо Георгиев Милтенов  и Георги Николов Милтенов, като  изготвен на основание чл.109, ал.1,т.2 и чл.110, ал.1,т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

         Заповед № РД-01-10-189/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.