Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-15/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП)

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-15/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват  улица с осови точки 116-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Павел Бобеков/, улица с осови точки 114-113 по плана на с.Сапарево, /ул.”Христо Ботев“/ и поземлен имот „За озеленяване“ до кв.21 по плана на с.Сапарево, третиращ промяна ширината на улица с осови точки 116-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Павел Бобеков/  от 12.63 м. и 14.30 м. съответно на 12.63 м. и на 16.50 м., промяна ширината на улица с осови точки 113-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Христо Ботев/  предвидена с ширина 11.60 м. и 11.00 м. съответно на 11.60 м.  и 10.90 м., като се образува нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIIІ, кв.21 по плана на с.Сапарево с площ  508 кв.м. и  отреждането му „За обществено обслужване“ с възложител Община Сапарева баня.