Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-17/07.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП)

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/07.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със заповед №87/13.08.1999 година на Кмета на община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LIX-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1190 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LIX-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1190 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два нови урегулирани поземлени имота с проектни номера, както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер LIX-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1325 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 356 кв.м.;

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер LХХХVI-467, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1324 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 356 кв.м.

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм. с възложители Денка Йорданова Кушвалиева, Виолета Йорданова Боюклийска - Ангелова, Еленка Димитрова Манова, Спаска Димитрова Чечева, Димитър Георгиев Косовски и Ирина Георгиева Ковачева.