НовиниПринтирай

О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда – ОВОС

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда – ОВОС

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Със седалище и адрес на управление:

Област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ №1

 

С Ъ О Б Щ А В А

           На засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение: проект на : „Подробен устройствен план- план за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 65365.26.6, местност „Ридо“ по Кадастралната карта  на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София“, третиращ установяването на предимно производствена  зона – Пп, с цел изграждане на площадки за третиране на отпадъци, съгласно разпоредбите на Наредба №7 за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на Община Сапарева баня, при спазване на следните пределно допустими показатели на застрояване за ПИ с идентификатор 65365.26.6, местност „Ридо“:

-височина/ етажност – 3,00 м.-10,00 м. /1 – 3 етажа/

-плътност на застрояване – Ппл. – 80 %

-Интензивност на застрояване – К инт.- 2,4

-минимална озеленена площ – 20 %

 

        Изготвеното уведомление по чл.4, ал.1 от Наредбата за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната следа може да бъде разгледана в Общинска администрация гр.Сапавева баня, ново крило ІІІ етаж, дирекция „АГКСП“

       Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София -  гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10E-mail: riosv@riew-sofia.org