Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 / 15.04.2022. на кмета на община община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 10 / 15.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 18 от 11.01.1988 година, на Председателя на „ИК” на Общински народен съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД – 08 - 515 от 20.10.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня и Заповед № РД – 08 – 689 от 21.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLIII - 1295 „За обществено обслужване”, кв.3 “А“ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложители Славянка Славчова Василева и Цветан Славчов Василев

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/