Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №32/26.05.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК, чл. 18а, чл. 26 и чл. 28 ЗНА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 492

  

I.Общински съвет гр. Сапарева баня приема Правилник за изменение и допълнение  на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ, приет с Решение № 123 от Протокол № 10/31.05.2016 г. на ОбС – Сапарева баня, както следва:

§1. Изменя чл.2, ал.1 от  раздел I "Общи положения"  като създава нова точка 5, която гласи: " Деца, младежи и треньори  с изявени дарби в областта на спорта за постигнати резултати на републиканско, европейско или световно ниво".

            §2. Създава чл. 5а в раздел II "Размер на отпусканата финансова помощ", със следния текст:

"За постигнати резултати в областта на спорта на републиканско, европейско или световно ниво се определя парична награда в размер на от 1 до 3  минимални работни заплати, съгласно  решение на Общински съвет Сапарева баня“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 493

 

 

1.  Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2022 година.

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 494

 

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за периода 2022-2023 г.                                                                                                        

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 71, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 495

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за продажба на стояща дървесина на дървесина на корен:

1.За физически лица по ценоразпис утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня   от подотдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във високостъблени гори с възраст до 60 год., съгласно Горскостопански план 2017 г. за горите собственост на община Сапарева баня;

2. За училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции на бюджетна издръжка без право на продажба по ценоразпис утвърден с Решение № 9 от протокол № 2/27.11.2015 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня,  както следва:

    -отдел 119 „б” с лежаща  маса по сортиментен лист:  

- едра строителна дървесина ела  - 107 куб.м, средна строителна дървесина ела – 8 куб.м, дребна строителна дървесина ела – 1 куб.м, дърва ела – 27  пл. куб.м;

- едра строителна дървесина смърч – 4 куб.м ;

- дърва бук  - 19 пл. куб.м;

- дърва трепетлика – 1 пл. куб.м;

- дърва габър – 13 пл. куб.м;

- дърва бяла елаша – 1 пл. куб.м;

- дърва бреза – 5 пл. куб.м;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 49, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 496

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си физическите лица с постоянен адрес в   Община Сапарева баня, които не са търговци  за лична употреба, без право на продажба да закупуват остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване от Общинска горска територия по утвърден ценоразпис за физически лица по Решение № 75 от Протокол №9/28.04.2016 г. на Общинския съвет Сапарева баня, със следните количества по подотдели, както следва:

             Отдел 161 „б“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: бял бор – 27,44 куб.м,  ела – 1,61 куб.м, средна строителна дървесина: бял бор –31 куб.м, смърч – 1,85 куб.м, ела- 0,07 куб.м, дребна строителна дървесина: бял бор – 3 куб.м, дърва: бял бор – 78,14 куб.м, смърч – 1,94 куб.м, ела- 0,27 куб.м.             

             Отдел 159 „е“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: бял бор – 57,55 куб.м, средна строителна дървесина: бял бор – 60,68 куб.м, дребна строителна дървесина: бял бор – 6 куб.м, дърва: бял бор – 49,36 куб.м.

             Отдел 164 „к“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: бял бор – 1 куб.м,  ела – 5,19 куб.м, средна строителна дървесина: бял бор –64,75 куб.м, ела – 5,28 куб.м, дребна строителна дървесина: бял бор – 17 куб.м, дърва: бял бор – 80,07 куб.м, смърч – 2,93 куб.м, ела- 4,76 куб.м.

             Отдел 165 „а“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: бял бор – 20,66 куб.м, смърч - 0,92 куб.м, ела – 5,52 куб.м, средна строителна дървесина: бял бор – 74,92 куб.м, смърч – 7,8 куб.м, ела - 7 куб.м, дребна строителна дървесина: бял бор – 3 куб.м, смърч – 1 куб.м, ела- 1 куб.м, дърва: бял бор – 57,67 куб.м, смърч – 3,57 куб.м, ела - 7 куб.м, бук - 2 куб.м.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 497

 

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2022 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдели 65 „а“, 65 „г“, 61 „а“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност в:

 

подотдели 65 „а“, 65 „г“, 61 „а“ с лежаща маса – 1463 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2022   г. 

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

Приложение  подотдели  65-а, 65-г, 61-а  - Обект №105

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

-

110,40

ела

-

120,75

смърч

-

120,75

бук

-

109,25

ива

-

60,00

бреза

-

-

0,00

І

Бял бор

34

103,50

ела

209

116,15

смърч

201

116,15

бук

16

109,25

ива

-

60,00

бреза

-

-

52888,50

ІІ

Бял бор

21

88,55

ела

178

100,05

смърч

191

100,05

бук

8

97,75

ива

-

50,00

бреза

-

-

39560,00

ІІІ

Бял бор

2

51,75

ела

27

51,75

смърч

22

51,75

бук

-

69,00

ива

-

35,00

бреза

-

-

2639,25

ІV и V клас

Бял бор

5

50,60

ела

51

50,60

смърч

54

50,60

бук

-

-

ива

-

 

бреза

-

-

5566,00

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

51,75

ела

-

51,75

смърч

-

51,75

бук

-

-

ива

-

 

бреза

-

-

0,00

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

34,50

ела

-

34,50

смърч

-

34,50

бук

-

63,25

ива

-

35,00

бреза

-

-

0,00

Дребна дървесина VI ритлов

Бял бор

-

38,85

ела

5

38,85

смърч

5

38,85

бук

-

52,50

ива

-

 

бреза

-

-

388,50

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

29,40

ела

-

29,40

смърч

-

29,40

бук

-

54,60

ива

-

28,00

бреза

-

-

0,00

ОЗМ

Бял бор

-

63,00

ела

-

63,00

смърч

-

63,00

бук

-

63,00

ива

-

35,00

бреза

-

-

0,00

Дърва

Бял бор

13

25,20

ела

104

25,20

смърч

121

25,20

бук

170

52,50

ива

23

25,20

бреза

3

25,20

15550,20

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

25,20

ела

-

25,20

смърч

-

25,20

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

0,00

вършина

Бял бор

-

1,05

ела

-

1,05

смърч

-

1,05

бук

-

-

ива

-

1,00

бреза

-

-

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

116 592,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

23318,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

139910,94

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 498

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2022 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдели 99 „б“, 99 „в“, 99 „г“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност в:

 

подотдели 99 „б“, 99 „в“, 99 „г“ с лежаща маса – 939 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2022   г. 

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

Приложение подотдели  99-б, 99-в, 99-г  - Обект №104

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

-

110,40

ела

-

120,75

смърч

-

120,75

бук

-

109,25

трп

-

69,00

бреза

-

-

0,00

І

Бял бор

-

103,50

ела

290

116,15

смърч

83

116,15

бук

-

109,25

трп

-

69,00

бреза

-

-

43323,95

ІІ

Бял бор

-

88,55

ела

80

100,05

смърч

46

100,05

бук

-

97,75

трп

-

57,50

бреза

-

-

12606,30

ІІІ

Бял бор

1

51,75

ела

22

51,75

смърч

10

51,75

бук

-

69,00

трп

-

40,25

бреза

-

-

1707,75

ІV и V клас

Бял бор

-

50,60

ела

40

50,60

смърч

21

50,60

бук

-

-

трп

-

-

бреза

-

-

3086,60

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

51,75

ела

-

51,75

смърч

-

51,75

бук

-

-

трп

-

-

бреза

-

-

0,00

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

34,50

ела

-

34,50

смърч

-

34,50

бук

-

63,25

трп

-

40,25

бреза

-

-

0,00

Дребна дървесина VI   ритлов

Бял бор

-

38,85

ела

4

38,85

смърч

2

38,85

бук

-

52,50

трп

-

-

бреза

-

-

233,10

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

29,40

ела

-

29,40

смърч

-

29,40

бук

-

54,60

трп

-

29,40

бреза

-

-

0,00

ОЗМ

Бял бор

-

63,00

ела

-

63,00

смърч

-

63,00

бук

-

63,00

трп

-

36,75

бреза

-

-

0,00

Дърва

Бял бор

-

25,20

ела

82

25,20

смърч

25

25,20

бук

124

52,50

трп/бел/ива

89

25,20

бреза

20

25,20

11929,20

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

25,20

ела

-

25,20

смърч

-

25,20

бук

-

-

трп

-

-

бреза

-

-

0,00

вършина

Бял бор

-

1,05

ела

-

1,05

смърч

-

1,05

бук

-

-

трп

-

1,05

бреза

-

-

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

72 886,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

14577,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

87464,28

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 499

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2022 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдели 114 „д“, 114 „ж“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност в:

 

подотдели 114 „д“, 114 „ж“ с лежаща маса – 716 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2022   г. 

 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

Приложение подотдели  114-д, 114-ж  - Обект №103

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

-

110,40

ела

-

120,75

смърч

-

120,75

бук

-

109,25

трп

-

69,00

бреза

-

-

0,00

І

Бял бор

-

103,50

ела

118

116,15

смърч

24

116,15

бук

-

109,25

трп

-

69,00

бреза

-

-

16493,30

ІІ

Бял бор

-

88,55

ела

149

100,05

смърч

32

100,05

бук

-

97,75

трп

-

57,50

бреза

-

-

18109,05

ІІІ

Бял бор

1

51,75

ела

39

51,75

смърч

6

51,75

бук

-

69,00

трп

-

40,25

бреза

-

-

2380,50

ІV и V клас

Бял бор

-

50,60

ела

80

50,60

смърч

12

50,60

бук

-

-

трп

-

-

бреза

-

-

4655,20

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

51,75

ела

-

51,75

смърч

-

51,75

бук

-

-

трп

-

-

бреза

-

-

0,00

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

34,50

ела

-

34,50

смърч

-

34,50

бук

-

63,25

трп

-

40,25

бреза

-

-

0,00

Дребна дървесина VI -  ритлов.

Бял бор

-

38,85

ела

8

38,85

смърч

2

38,85

бук

-

52,50

трп

-

-

бреза

-

-

388,50

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

29,40

ела

-

29,40

смърч

-

29,40

бук

-

54,60

трп

-

29,40

бреза

-

-

0,00

ОЗМ

Бял бор

-

63,00

ела

-

63,00

смърч

-

63,00

бук

-

63,00

трп

-

36,75

бреза

-

-

0,00

Дърва

Бял бор

1

25,20

ела

92

25,20

смърч

9

25,20

бук

9

52,50

трп

46

25,20

бреза

88

25,20

6419,70

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

25,20

ела

-

25,20

смърч

-

25,20

бук

-

-

трп

-

-

бреза

-

-

0,00

вършина

Бял бор

-

1,05

ела

-

1,05

смърч

-

1,05

бук

-

-

трп

-

1,05

бреза

-

-

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

48 446,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

9689,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

58135,50

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 500

1.      Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел I. Продажби се добавят № 157, както следва:

-          № 157 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.601.991 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 13 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; Стар идентификатор: 65365.601.894; Номер по предходен план: квартал:74, парцел LXXXV, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.847, 65365.602.1038, 65365.602.1022, 65365.602.395 и 65365.601.1088.

2.      Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

-          Поземлен имот с идентификатор 65365.601.991 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 13 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; Стар идентификатор: 65365.601.894; Номер по предходен план: квартал:74, парцел LXXXV, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.847, 65365.602.1038, 65365.602.1022, 65365.602.395 и 65365.601.1088, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3.      Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 1 250 лв. без ДДС като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.601.991,  изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

4.      Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 1 250 лв. без ДДС като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.601.991 по КК на гр.Сапарева баня,, подробно описани в т.3.

5.      Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 501

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел I. Продажби се добавят № 156, както следва:

-       № 156 -   Поземлен имот с идентификатор 65365.601.1087 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 188 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; Стар идентификатор: 65365.601.989; Номер по предходен план: квартал 74, парцел LXXXIV, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.1088, 65365.602.395, 65365.602.394, 65365.602.1249, 65365.602.1261 и 65365.601.1085;

2.    Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

-       Поземлен имот с идентификатор 65365.601.1087 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 188 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; Стар идентификатор: 65365.601.989; Номер по предходен план: квартал 74, парцел LXXXIV, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.1088, 65365.602.395, 65365.602.394, 65365.602.1249, 65365.602.1261 и 65365.601.1085.

3.    Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 18 090 лв. без ДДС за имота като цяло,  изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

4.   Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 18 090 лв. без ДДС като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.601.1087 по КК на гр.Сапарева баня;

5.    Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 502

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 53254.18.76, местност “Грабежо, по Кадастралната карта на с. Овчарци, одобрена със Заповед  № РД-18-382/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.18.76, местност “Грабежо, по Кадастралната карта на с. Овчарци, одобрена със Заповед № РД-18-382/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на „жилищна сграда“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ

 

                                                                     Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 503

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с проектен идентификатор № 62520.27.345 (обединени ПИ 62520.27.230 и ПИ 62520.27.16), местност “Над селото, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с проектен идентификатор № 62520.27.345 (обединени ПИ 62520.27.230 и ПИ 62520.27.16), местност “Над селото, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед № 18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на „жилищна сграда“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА

  

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 504

 

        Общински съвет Сапарева баня определя Славчо Кирилов Коларски за представител

на Община Сапарева баня в областната комисия за изработване на здравна карта.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 505

 

        Общински съвет Сапарева баня определя Славчо Кирилов Коларски за представител

на Община Сапарева баня в областната комисия за изработване на аптечна карта.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 506

 

Общинският съвет Сапарева баня:

 

            1. Дава съгласие Кмета на Община Дупница,като представител на РСУО “РИЛА ЕКО”,  да предприеме всички необходими действия за кандидатстване пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект за изграждане на: „Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница“, в землищата на с. Джерман и с. Грамаде и Довеждаща инфраструктура на обект ”Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница”.

 

            2. Определя реализирането на проект за изграждане на: „Регионално депо за неопасни отпадъци    Дупница“, в землищата на с. Джерман и с.Грамаде и Довеждаща инфраструктура на обект ”Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница”, като приоритетен за Община  Сапарева баня .

 

3. Възлага на Кмета на Община Дупница да подготви и подпише необходимите документи за кандидатстване, както и да проведе необходимите по ЗОП процедури за възлагане изпълнението на обектите по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.45, ал.9,   и чл.21, ал.1, т.6 и т.10, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5  от Закона за публичните финанси, чл.35, ал.2 от Постановление  № 31/17.03.2022г. за изпълнението на държавният бюджет на Република България за 2022г.  и във  връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 507

 

           1.Общински съвет Сапарева баня ОТМЕНЯ т.8.1, т.20, т.20.1, т.20.2,  т.20.3  и т.20.5 от Решение  № 482 от Протокол № 31/21.04.2022 година на Общински съвет Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: Чл.21 ал.1 т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 508

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 4

-                 № 4 - Право на пристрояване, с разгъната застроена площ 25 кв.м. към законно изграден самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 65365.601.1200.1.2 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение: за търговска дейност със застроена площ 137.41 кв.м., нива: 1, находящ се в сграда с идентификатор 65365.602.1200.1 със застроена площ 129 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Сграда за търговия, построена върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС №1471/20.10.2015 г./ - урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXХ, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1200 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване, с разгъната застроена площ 25 кв.м. на „Фактор“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Момина сълза“№11, ЕИК 101155191, представлявано от управител Кирил Христов Зарев, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.1, 2  и 3 от ЗУТ с изх.№ ОАГ – 31 от 23.05.2022 г., издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изграден самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1200.1.2 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение на самостоятелният обект: за търговска дейност, със застроена площ 137.41 кв.м., брой нива на обекта: 1, собственост на „Фактор“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Момина сълза“№11, ЕИК 101155191,  съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под акт №96, том 12, дело №163, вх.рег.№3212 от 07.11.2012 г., находящ се в сграда с идентификатор 65365.602.1200.1, със застроена площ 129 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Сграда за търговия, построена върху  имот – частна общинска собственост /АЧОС №1471/20.10.2015 г./, представляващ урегулиран поземлен имот - парцел LXXХ, в кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1200 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 2070,00 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 100 лв. без ДДС на кв.м. за право на пристрояване с разгъната застроена площ 25 кв.м. на „Фактор“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Момина сълза“№11, ЕИК 101155191,  съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.1, 2  и 3 от ЗУТ с изх.№ ОАГ – 31 от 23.05.2022 г., издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изграден самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1200.1.2 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение на самостоятелният обект: за търговска дейност, със застроена площ 137.41 кв.м., брой нива на обекта: 1, собственост на „Фактор“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Момина сълза“№11, ЕИК 101155191,  съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под акт №96, том 12, дело №163, вх.рег.№3212 от 07.11.2012 г., находящ се в сграда с идентификатор 65365.602.1200.1, със застроена площ 129 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Сграда за търговия, построена върху  имот – частна общинска собственост /АЧОС №1471/20.10.2015 г./, представляващ урегулиран поземлен имот - парцел LXXХ, в кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1200 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на своите правомощия, Общинският съвет одобрява общата численост и структура на Общинска администрация, поради което, предлагам на Вашето внимание настоящата докладна.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 509

         I. Общински съвет Сапарева баня одобрява изменението на  структурата на Общинска администрация в община Сапарева баня, приета с Решение № 3 от Протокол № 2/28.11.2019 г. на Общински съвет Сапарева баня, изменена с Решение № 374 от Протокол № 24/30.09.2021 г. на Общински съвет Сапарева баня, съгласно графичната част (Приложение 1), представляваща неразделна част от настоящото решение, като:

1.       Променя длъжностното наименование „юрисконсулт“  на  „главен юрисконсулт“.

2.       Променя длъжностното наименование експерт „Европроекти и програми и социални дейности“  на главен експерт „Европроекти и програми и социални дейности“.

II.Общински съвет Сапарева баня запазва числеността на персонала, съгласно Решение № 1 от Протокол № 2/27.11.2015 г. на Общински съвет Сапарева баня.

III. Възлага на Кмета на общината да утвърди длъжностни разписания на Общинска администрация и да извърши всички необходими правни и фактически действия, след влизане в сила на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА;  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

  

РЕШЕНИЕ 510

 

          Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 300,00 лв. на Мартин Кирилов Соколов за участие в международен турнир по шах „МЛАДИ ТАЛАНТИ”.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 32/ 26.05.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА;  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 511

 

Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 300,00 лв. на Йоана Цветанова Маргина за започване на лечение в чужбина.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин