НовиниПринтирай

Обява Части от имот – частна общинска собственост /АЧОС №650/21.07.2011г./ с идентификатор 65365.210.81, местност „Рила“ по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 1 232 207 кв.м., трайно предназначение на територията - горска; начин на трайно по

О Б Я В А

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2,  чл. 56, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 287 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-173/28.04.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост поодобрена съгласно т.I от Решение 287 от Протокол №19/25.03.2021г. схема за поставяне на преместваеми търговски обекти- приложение към решението, одобрена от гл. архитект на община Сапарева баня, за срок от 5 години, при следните условия:

 

 

               1. Наименование и местонахождение на обекта на конкурса:

              1.1. Части от имот – частна  общинска   собственост    ЧОС №650/21.07.2011г./  с идентификатор 65365.210.81, местност „Рила“ по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 1 232 207 кв.м., трайно предназначение на територията -  горска; начин на трайно ползване – иглолистна гора, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000737, които части представляват съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти- приложение към решението, одобрена от гл. архитект на община Сапарева баня, за срок от 5 години, а именно:

-обект №5- с площ 12,00 кв.м.

 

-обект №6- с площ 12,00 кв.м.

 

-обект №7- с площ 12,00 кв.м.

 

2. Начална конкурсна цена за отдаване под наем на всеки обект за разполагане на преместваеми търговски обекти поотделно, а именно: за обект № 5,6 и 7180.00лв. (сто и осемдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС за съответния обект.

           3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/  години.

 

          4. Размер на депозита  - 10% от началната конкурсна цена за всеки обект поотделно, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита  30.05.2022г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен конкурс - 06.06.2022г. – 17:00 часа.

 

         5. Срок за закупуване на конкурсна документация –  30.05.2022г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на конкурсните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 100лв. /сто лева/ без ДДС  или 120  лв. /сто и двадесет лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                    

            6. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса – 30.05.2022г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           7. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите – до 30.05.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

           8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на конкурса следва да внесе предварително на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва/т обекта/ите.

           9. Място, ден и час на провеждане на конкурса: 31.05.2022г. от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Място, ден и час на провеждане на повторен конкурс: 07.06.2022г. от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           11. Срок за закупуване на конкурсни документи в случай на повторен конкурс  06.06.2022г., 17:00 часа.                         

           12. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите в случай на повторен конкурс – до 06.06.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

          13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен конкурс –  06.06.2022г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480