Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №рд-00-9 от 12.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 9 / 12.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ1811, кв.39 по регулационния план на с.Сапарево, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ1811 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХI – 1822, кв.39 по регулационния план на с.Сапарево, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с планоснимачен № 1811 по регулационния план на с.Сапарево, с Възложители Йордан Тодоров Пейчов и Иван Йорданов Никлин,

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/