Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-8/29.03.2022 година

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 8 / 29.03.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № 264 от 18.12.1989 на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, Заповед № 39 от 1996 година, Заповед № 311 от 2009 година и Заповед № РД – 08 – 558 от 08.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – За стадион, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня; улица с осеви точки 257В и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X – 2538, кв.99 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.601.874; 65365.601.875 и 65365.601.909 по кадастралната карта на гр.Сапарева , одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18 – 7302 от 13.09.2016 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, както следва

 - Изменение между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – За стадион, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X – 2538, кв.99 по регулационния план на гр.Сапарева баня по имотна граница на поземлени имоти с идентификатори № 65365.601.874 и 65365.601.909 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18 – 7302 от 13.09.2016 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

- изменение на улично регулационната линия на улица с осеви точки 257 В съгласно приложеното мотивирано предложение.

с Възложител Евгения Кирилова Вукадинова

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/