Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед РД-08-35/21.01.2020г. на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „АГКСП“ при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18a, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на наследниците на Георги Димитров Попов, б.ж. на гр. Сапарева баня, починал на 30.10.2004 г., съгласно удостоверение за наследници №14 служебно/16.01.2020 година а именно: Димитър Атанасов Атев с адрес гр. Сапарева баня, ул. „Момина сълза“, №2, Атанас Димитров Атев с адрес гр. Сапарева баня, ул. „Момина сълза“ №2 и Василка Димитрова Атева – Серафимова с адрес гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ бл.23, вх.Б, ет.3, ап.8, че със Заповед №РД – 08 – 35/21.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е наредено да извършат демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, на база  изготвено пълно архитектурно /графично/ и фото заснемане на сградата, което да се представи на Министерство на културата, съгласно разпоредбите на чл.74, ал.1 и ал.2 от ЗКН. Цитираните в предходната точка лица да изпълнят препоръките от Констативен протокол от 24.03.2016 г., а именно: незабавно да предприемат действия по обезопасяване на пространствата около сградата, най-вече около източната страна. Ограничава се достъпа на хора, както около обекта, така и вътре в сградата, като за целта следва пространството да бъде ограничено с трайни знаци.