Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед РД-18-272/07.10.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Радка Василева Владимирова и Красимир Димитров Пиперевски, че е издадено Разрешение за строеж №64/29.09.2021 година на главния архитект на Община Сапарева баня за строеж: “ПЛЪТНА ОГРАДА“ с дължина 74.35 м., разположена изцяло в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.6, местност „Киразлъко” по кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД–18– 272/07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадка за проектиране на обекти в земеделски земи с Решение № 3/14.10.2010 година, взето по Протокол № 3/14.10.2010 година, т.ІІ, т.17 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил, потвърдено с Решение № 8/17.12.2018 година, взето по Протокол № 8/17.12.2018 година, т.ІІ, т.17 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил, за който има действащ ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед №255/26.05.2010 година на Кмета на Община Сапарева баня, съгласно съгласувано от Главния архитект на Община Сапарева баня на 29.09.2021 год. “Становище на инженер – конструктор с  указания за изпълнение” . Разрешението за строеж е издадено на основание чл.48, ал.1, ал.3, ал.4, ал.5, чл.147, ал.1, т.7, чл.148, ал.1, ал.2, чл.152, ал.1 и чл.153, ал.1 от  ЗУТ, заявление вх.№ З – 1018 от 01.06.2021 година и заявление вх.№ З – 1018 - 2 от 16.09.2021 година от Златка Димитрова Пиперевска, Борис Петров Пиперевски, Васил Петров Пиперевски, Мария Кръстева Пиперевска, Теодора Димитрова Пиперевска, Красимир Димитров Пиперевски, Емил Димитров Пиперевски, Елка Ангелова Терзийска, Люба Иванова Николова, Радослав Иванов Кюркчийски, Емилия Боянова Милова, Камелия Боянова Начева, Йорданка Георгиева Иванова, Йорданка Александрова Анастасова, Елка Александрова Кръстовчева, Крум Йорданов Кюркчийски, Даниела Йорданова Соколова, Евелина Йорданова Петрова, Радка Василева Владимирова и Емил Василев Пачаръзов.

         Разрешение за строеж №64/29.09.2021 година на главния архитект на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.