Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-4.16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-682, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.59 по кадастралната карта на гр.Сапаревя баня, поземлен имот с идентификатор №65365.33.276 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ-681, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.58 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-683, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.60 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-682, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ-681, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.59 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-682, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-683, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.59 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Разделяне на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-682, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня на два нови урегулирани поземлени имота с проектни номера, както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер III-682, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.59 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - „За озеленяване“, кв.51 по плана на гр.Сапарева баня

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Елица Володиева Лазова.