Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед РД-00-5/16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIII-27, кв.4А по плана на с.Овчарци и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIV-26, кв.4 А по плана на с.Овчарци, третиращ както следва:

1.Изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIII-27, кв.4А по плана на с.Овчарци и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIV-26, кв.4 А по плана на с.Овчарци, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

2. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIII-27, кв.4А по плана на с.Овчарци с площ 759 кв.м. и лице 17,30 метра,

3. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIV-26, кв.4 А по плана на с.Овчарци остава с площ 759 кв.м. и лице 15.20 метра,

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложители  Юлия Йорданова Николова и Гергана Райчева Йорданова.