НовиниПринтирай

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №434 от Протокол №28/27.01.202

 

                                                         О Б Я В А

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №434 от Протокол №28/27.01.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-01-10-80/24.02.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

 

 

 

«Недвижим имот -частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 65379.6.361  в  местността „Семчин дере“ по кадастралната карта на с. Сапарево, общ. Сапарева баня /АЧОС №2565/19.03.2021г./ с площ от 8,525 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:неизползвана нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000361, съседи: 65379.6.518; 65379.6.305; 65379.6.517; 65379.6.522; 65379.6.521;65379.6.360; 65379.6.81; 65379.6.631«

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на всеки от имотите – 22.00 лв./дка годишно.

 

3. Срок за отдаване под наем – 10/десет/  години.

 

4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена, изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк, IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 

  24.03.2022г. -  17:00 часа.   

 

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 31.03.2022г. – 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация –  24.03.2022г.-17:00 часа.

  -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС или 120 лв./сто и двадесет лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 24.03.2022г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на имота – до 24.03.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имотиа само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота, предмет на търга плаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска.

Останалите наемни годишни вноски се плащат най-късно до 5 /пето/ число на първия месец, след изтичане на предходната година от ползването на имота.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 25.03.2022г.  от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 01.04.2022г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  31.03.2022г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – до 31.03.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  31.03.2022г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480