Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление - Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД – 00 – 3 / 16.02.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане израбо

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 003 / 16.02.2022  година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) изменение  на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1313, кв.17 по плана на гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня, с възложители Стоил Георгиев Гювийски, Десислава Георгиева Гювийска, Калина Фердова Гювийска, Здравка Асенова Туйова и Ася Асенова Николова.

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 17.02.2022 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/