Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед РД-01-10-58 от 09.02.2022г. на Кмета на Община Сапарева баня.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

               Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Петромир Георгиев Кметски, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.17, местност „До банята“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баняче е със Заповед № РД – 01 – 10 – 58 от 09.02.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.13, местност „До банята“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на смесена обществено обслужваща зона – Соо, със следните пределно допустимо стйности за застрояване съгласно Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

                                                - Плътност на застрояване – 60 %

                                                - Коефициент на интензивност – Кинт – 1.8

                                                - Височина, /Етажност/ 3 – 10.00 м   / 1- 3 /

                                               - Минимална озеленена площ –  20%

С цел изграждане на Четири броя къщи за гости; два броя еднофамилни жилищни сгради и джакузи, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояванеЗ/, Възложител „КА ПАРК” ООД, изготвен на основание чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ от Закона за устройство на територията и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

Можете да направите писмени възражения, предложения и искания по Проекта на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ до Общинска администрация гр.Сапарева баня, в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.