Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Ивайло Любенов Константинов и „СИЛКСТОУН“ АД,  че със Заповед № РД-08-608/25.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен            Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.116, местност „Атанашки дол” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, - „За обществено обслужване, за хотел и бунгала“, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

- Етажност /Височина/ - 1 –  3  /3.00 м. – 10.00 м./

- Плътност  на  застрояване – Ппл. застр. - 60 %

                                                 - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.2

- Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %

съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Йорданка Стоянова Божкова и Станислав Антонов Божков, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

         Заповед № РД-08-6086/25.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.