Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Заповед №РД-00-16/01.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-16/01.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

I. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV-899, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

II.Изменение на вътрешно регулационната линия между новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

1.Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.291 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 848 кв.м., включващ:

-  448 кв.м. от съществуващия урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-900, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня;

- 400 кв.м. реално обособена част от поземлен имот с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-905, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.293 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня остава с площ 727 кв.м.

3. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV-899, кв.39 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор 65365.603.290 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня остава с площ 647 кв.м.

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с възложители Христо Георгиев Милтенов, Димитър Георгиев Милтенов и Георги Николов Милтенов.