Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и протокол №27/23.12.2021г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА  и във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл.11, т.2 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл. 6, ал.7 и ал.12 от Концесионния договор и чл.198г, ал.3 от Закона за водите

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 419

 

 

 1. Одобрява извършените от „ВиК Паничище“ ЕООД инвестиции в активи ВиК системи и съоръжения публична-общинска собственост през 2021г.

 2. Приема Подробната инвестиционна програма на дружеството за 2022г.

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.79, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква «а» от Закона за водите,  § 133, ал.9, т.1, букви «б» и «в»  от ПЗР на ЗИД на  Закона за водите и чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.193, ал.4 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 420

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на  Разрешително за водовземане от минерална вода № 28/21.06.2019г.  с титуляр   "Емар инжинеринг" ЕООД,  издадено от Кмета на Община Сапарева баня,  изменено със Заповед № РД-08-67/16.02.2021  година на Кмета на Община Сапарева баня .  

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде преиздадено разрешително за водовземане от минерална вода, с титуляр "ВИВИ - 7" ЕООД, с ЕИК 201792010, със седалище и адрес на управление  гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец,  ул. Бисер № 2, ет. 2, ап. 5, от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" при същите параметри разрешени в Разрешително за водовземане от минерална вода № 28/21.06.2019г. 

 3.Изменя Решение № 680 от Протокол №54/19.09.2019 г.  на ОбС Сапарева баня ,  изменено с Решение № 261 от Протокол № 18/25.02.2021г. на ОбС Сапарева баня, като учреденото  право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на „ЕМАР ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 203396788 да се счита учредено с титуляр - "ВИВИ - 7" ЕООД, с ЕИК 201792010, със седалище и адрес на управление  гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец,  ул. Бисер № 2, ет. 2, ап. 5.

 4.За разрешеното ползване по т.2 от настоящото решение, след преиздаване на разрешителното  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение № 463   взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил, изменена с Решение №401, взето по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 421

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Михал Христов Соколов следният поземлен  имот:  

 • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.23.755 в местността „Средна вада” с площ 2105 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-1193769-02.11.2021 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.23.421 в местността „Вадите”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

   

  2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 422

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение №238 от Протокол №17/28.01.2021 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 180    

- № 180 -  20/885 идеални части от УПИ XIII-2171, кв.13 по регулационния план на с.Сапарево,  общ.Сапарева баня, целия с площ 885 кв.м.

            ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Даниела Иванова Велкова, чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2806 / 30.11.2021 г./  - 20/885 идеални части от УПИ ХIII-2171, кв.13 по регулационния план на с.Сапарево,  общ.Сапарева баня, целия с площ 885 кв.м

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България,  за продажба дела на Общината в размер на 405.00 лв. без ДДС за имота като цяло.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена в размер на 600,00.лв. без ДДС за продажба на – 20/885 идеални части от УПИ ХIII-2171, кв.13 по регулационния план на с.Сапарево,  общ.Сапарева баня, целия с площ 885 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 423

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение №238 от Протокол №17/28.01.2021 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 178    

- № 178 -  поземлен имот № 53254.50.115, местност „Ридо“, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 1250 кв.м.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2804 / 30.11.2021 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.115 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 1250,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.91, 53254.50.62, 53254.50.89, 53254.50.55 и 53254.50.114, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 9 300 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от  12 500,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 424

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение №238 от Протокол №17/28.01.2021 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 179    

- № 179 -  поземлен имот № 53254.50.118, местност „Ридо“, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 352 кв.м.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2805 / 30.11.2021 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.118 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 352,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.41, 53254.50.42 и 53254.50.89, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 2 620 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 3 520,00  лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21.ал.1,  т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 425

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ със   следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.131 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

- Външно ел. захранване (въздушна линия) - ниско напрежение на обект: „Едноетажна  жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.147, местност „Под селото“, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.131 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК., Община Сапарева баня, с Възложител Ладислава Йорданова Димитрова

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2 и т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/.

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 426

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде допуснат проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“,, кв.61 по плана на с.Сапарево, с площ 368 кв.м., урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево с площ 1 417 кв.м.  и поземлен имот с пл.№2795, с площ 727 кв.м., попадащ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“,  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево, допълнен на кадастралния план на с.Сапарево със заповед №17/05.03.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ:

- изменение на вътрешнорегулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“, кв.61 по плана на с.Сапарево и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево, като се образува нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І, кв.61 по плана на с.Сапарево, включващ:

             - 56 кв.м. . – частна общинска собственост от общо 159 кв.м. ЧОС, представляващи 56/368 ид.ч. от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І, кв.61 по плана на с.Сапарево;

             - 312 кв.м. от поземлен имот с пл.№2795, кв.61 по плана на с.Сапарево.

Отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І за пл.№2795, с площ 368 кв.м.

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2 и т.6 от ЗУТ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и внесено в Общинска администрация заявление  с вх.№ З-1970/ 15.10.2021г. от Василка Борисова Воденичарска;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 427

 

 1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 300.00 лв. на  Василка Борисова Воденичарска по Заявление с вх.№ З-1970/15.10.2021г.

 2.  Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта по т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 – обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/23.12.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и внесено в Общинска администрация заявление  с вх.№ З-2419/ 16.12.2021г. от Емилия Борисова Попова;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 428

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 300.00 лв. на  Емилия Борисова Попова по Заявление с вх.№ З-2419/16.12.2021г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта по т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 – обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

Прикачени файлове

ПРОТОКОЛ 27 (690.75 KB)