Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ !

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед  ОА-ДС-11-2/14.12.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил е допълнена Заповед  №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил като в частта „Проектът е с обхват следните имоти“ на страница 23 след поземлен имот с идентификатор №65379.8.9, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „БЕЛИТЕ РАКИТИ“ вид собственост частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 951 кв.м., стар номер 008009 се допълва следния поземлен имот: поземлен имот с идентификатор №65379.25.136, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „ПОД БЪРДО“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 6 134 кв.м., стар номер 025136.