Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е-На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 408, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряв

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.11.2021 година Решение № 408, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.25.297, местност „До селото“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинели Лилия Георгиева Николова – Вашакова и Соня Николова Тропчева – Бомпадре

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/