Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 23.12.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение 826 на Министерски съвет от 25 ноември 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г.; Решение547 от 28 юли 2021 г.  и Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 23.12.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от инж.Петър Василевуправител на „ВиК Паничище” ЕООД с изх.№ 234/14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Отчет на инвестиционна програма на дружеството за 2021г. и подробна инвестиционна програма за 2022г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1517-5/  14.12.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода и преиздаването му на друг титуляр

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1846-2/  15.12.2021г

   ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2108-2/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба на дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2077-1/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2143-1/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1211-10/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и учредяване право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – Външно ел. захранване (въздушна линия) – ниско напрежение на обект: „Едноетажна  жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.147, местност „Под селото“ по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.131 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-2169-1/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“, кв.61 по плана на с.Сапарево и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево.

 1. Други

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Инж. Васил Маргин