Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и протокол №26/25.11.2021г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК, чл. 26 и чл. 28 ЗНА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 398

 

 

1. Общински съвет - Сапарева баня отменя Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта касаеща разпоредбите за  местните данъци, приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г

 

            2. Общински съвет - Сапарева баня приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.8,  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 399

 

 

1. Общински съвет - Сапарева баня отменя Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта, касаеща разпоредбите за  местни такси и цени на услуги, приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г

 

 2. Общински съвет - Сапарева баня приема Наредба за определянето  и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а“, във вр. с чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 400

          I. Общински съвет – Сапарева баня приема и одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Сапарева баня за 2022 година, съгласно Приложение № 1/План-сметка.

 

          II. Общински съвет – Сапарева баня определя размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. както следва:

За гр. Сапарева баня:

1. За жилищни и вилни имоти на граждани – 7,5 промила, както следва по видове дейности:

- за осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО – 2 промила върху дънъчната оценка;

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4 промила върху данъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.5 промила върху данъчната оценка;.

2. За нежилищни имоти на  физически лица /обекти за обществено обслужване/;

2.1 За нежилищни имоти  на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на  7.5 промила  както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,0 промила върху данъчната оценка;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 1,5 промил върху данъчната оценка;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2,0 промила върху данъчната оценка.

         2.2. За имоти на юридически лица в размер на  7.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4 промила;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 1,5 промил;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2,0 промила;

 

За с.Паничище

 

1. За жилищни и вилни имоти на  физически лица7,5 промила  както следва:

- За осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО – 1,5 промила върху данъчната оценка;

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 5,5 промила върху данъчната оценка

- За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,5 промила върху данъчната оценка

2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/

2.1.  За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 7,0 промила, както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,0 промила върху данъчната оценка;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промил върху данъчната оценка;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2 промила върху данъчната оценка.

       2.2. За имоти на юридически лица в размер на 7 промила върху по високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,0 промила;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промил;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2,0 промила;

 

За сесилово

 

1.  За жилищни и вилни имоти на граждани – 6,5 промила върху данъчната оценка

- за осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО -  2,0 промилa върху данъчната оценка

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3,0 промила върху данъчната оценка

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,5 промила върху данъчната оценка

         2.   За нежилищни имоти на  физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 8,0 промила, както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,5 промила върху данъчната оценка;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 2,0 промил върху данъчната оценка;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка.

3. За имоти на юридически лица  в размер на 7,5 промила върху по високата между отчетната стойност и данъчната оценка както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,5 промила;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 2,0 промила;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2,0 промила;

 

 За с.Овчарци

 

1.  За жилищни и вилни имоти на граждани – 6,5 промила върху данъчната оценка

- за осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО -  2,0 промила върху данъчната оценка

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3.0 промила върху данъчната оценка

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.5 промила върху данъчната оценка

          2. За нежилищни имоти на гражданите /обекти за обществено обслужване/ – 8 промила в т.ч.

              - 3,5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване върху данъчната оценка;

              -2,0 промила чистота на териториите за обществено ползване 

              -2,5 промил обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

         3. За имоти на юридически лица в размер на 7.5 промила върху по високата между отчетната стойност и данъчната оценка както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,5 промила;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 2,0 промил;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2,0 промила.

 

За с. Сапарево

 

          1.  За жилищни и вилни имоти на граждани – 7,5 промила върху данъчната оценка

- за осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО -  2,0 промил върху данъчната оценка

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4.0 промила върху данъчната оценка

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.5 промила върху данъчната оценка

           2. За нежилищни имоти на гражданите /обекти за обществено обслужване/  – 8 промила върху данъчната оценка

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3, 5 промила върху данъчната оценка;

 - чистота на териториите за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка

 - обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 2 промила върху данъчната оценка.

            3. За имоти на юридически лица  в размер на 7,5 промила върху по високата между отчетната стойност и данъчната оценка както следва по видове дейности:

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,5 промила;

- Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 2,0 промил;

- Чистота на териториите за обществено ползване – 2,0 промила.

 

За незастроените урегулирани поземлени имоти на територията на Община Сапарева баня се заплаща такса смет формирана от компонентите чистота на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, в годишен размер както следва:

 

За гр. Сапарева баня:

 

1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство – 3,0 промила, както следва по видове дейности;

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1 промила върху данъчната оценка;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2 промила върху данъчната оценка;.

2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/;

2.1   за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 3,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-                Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-                За поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 2,0 промила;

2.2   За имоти на юридически лица в размер на 3,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-                Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-                За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2,0 промила;

За с. Паничище:

 

1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство – 1,0 промила, както следва по видове дейности;

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 0,5 промила върху данъчната оценка;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,5 промила върху данъчната оценка;.

2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/;

2.1    за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 1,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 0,5 промила;

-    За поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,5 промила;

 2.2. За имоти на юридически лица в размер на 1,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 0,5 промила;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,5 промила;

За с. Ресилово:

1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство – 2,0 промила, както следва по видове дейности:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила върху данъчната оценка;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила върху данъчната оценка;.

2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/;

2.1   за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 2,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-    За поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 1,0 промила;

2.2   За имоти на юридически лица в размер на 2,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила;

 

За с. Овчарци:

1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство – 2,0 промила, както следва по видове дейности;

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила върху данъчната оценка;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила върху данъчната оценка;.

2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/;

2.1   за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 2,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-    За поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 1,0 промила;

2.2   За имоти на юридически лица в размер на 2,0 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила;

 

За с. Сапарево:

1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство – 2,0 промила, както следва по видове дейности;

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила върху данъчната оценка;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила върху данъчната оценка;.

2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/;

2.1    за нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/  в размер на 2,0 промила върху данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-    За поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 1,0 промила;

2.2     За имоти на юридически лица в размер на 2,0 промила върху по-високата междуотчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейност:

-    Обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения – 1,0 промила;

-    За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила;

 

За имоти собственост на юридически лица и за нежилищни имоти собственост на физически лица, таксата се определя в левове, според количеството битови отпадъци, в зависимост от броя и вида на съдовете за събиране на отпадъците

 

1.       За гр. Сапарева баня:

1.1. За сметосъбиране и сметоизвозване – на брой съдове, както следва

а/ Съд тип кофа пласмасова 140 л - 250 лв б/Съд тип кофа пласмасова 240 л - 450 лв.; в/Съд тип „Бобър” 1100 л. – 1000 лв. г/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 4000, 00 лв.

1.2 . Чистота на териториите за обществено ползване – 2 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

2.За с. Ресилово:

2.1. За сметосъбиране и сметоизвозване – на брой съдове, както следва:

а/ Съд тип кофа пласмасова 140 л - 250 лв; б/ Съд тип кофа пласмасова 240 л.- 450 лв.; в/Съд тип „Бобър” 1100 л-  1000лв; г/ Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 4000, 00 лв. 

2.2. Чистота на териториите за обществено ползване – 2,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

3.За с. Овчарци:

3.1.За сметосъбиране и сметоизвозване – на брой съдове, както следва:

 а/ Съд тип кофа пласмасова 140 л - 250 лв; б/Съд тип кофа пласмасова 240 л - 450 лв.; в/Съд тип „Бобър” 1100 л. – 1000лв.; г/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 4000, 00 лв.

3.2. Чистота на териториите за обществено ползване – 2,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка; 

4. За с. Сапарево:

4.1.За сметосъбиране и сметоизвозване – на брой съдове, както следва:

а/ Съд тип кофа пласмасова 140 л - 250 лв; б/Съд тип кофа пласмасова 240 л - 450 лв.; в/Съд тип „Бобър” 1100 л. – 1000лв. г/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 4000, 00 лв.

4.2. Чистота на териториите за обществено ползване – 2,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

1.       За с. Паничище:

5.1. За сметосъбиране и сметоизвозване – на брой съдове, както следва:.

      а/ Съд тип кофа пласмасова 140 л - 250 лв;     б/  Съд тип кофа пласмасова 240 л.     - 450 лв.

в/   Съд тип „Бобър” 1100 л. – 1000, 00 лв.

г/   Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 4000, 00 лв.

5.2. Чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

 

Общински съвет определя минимален брой контейнери в съответствие легловата база на хотелите и местата за настаняване както следва:

 

 - за хотели и места за настаняване до 6 бр. легла -  кофа тип  пласмасова 140 л. 1 бр.

          - за хотели и места за настаняване от 6 до 15 бр. легла -  кофа тип  пласмасова 240 л. 1 бр.

  - за хотелите и местата за настаняване от 16 до  35 бр. легла-  съд тип "Бобър" 1 100 л.  1 бр.

   - за хотелите и местата за настаняване от 36 до 70 бр. легла-.съд тип "Бобър" 1 100 л - 2 бр..

   - за хотелите и местата за настаняване от 71 до 120 бр легла.-. Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 1 бр.

   - за хотелите и местата за настаняване  от 120 бр. до 180 бр. легла - Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 1 бр.и   съд тип "Бобър" 1 100 л. - 1броя

  - за хотелите и местата за настаняване  над 180 бр. легла - Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4 куб. м. – 2 бр.

 

Общински съвет определя минимален брой кофи и контейнери за търговските обекти, както следва:

 

       1.Търговски обекти за промишлени стоки – съд тип кофа – 140 л.

2. Търговски обекти за хранителни стоки – съд тип кофа – 240 л.

3. Заведения за обществено хранене с до 30 места – 140 л.

4. Заведения за обществено хранене над 30 места – 240 л.

 

 

 

 

Приложение № 1

План - Сметка

За приходите и необходимите разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на площадки за ТБО, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, съгласно чл.66  от  ЗМДТ  в Община Сапарева баня за 2022 година.

 

ПРИХОДИ

План-сметка 2022 г.

І.

Общо приходи за дейноста

915 000 лв.

1.

От такса "Битови Отпадъци" при 75% събираемост

450 000 лв.

2.

Приходи от недобори 30 %

  220 000 лв.

3.

Дофинансиране

245 000 лв.

II.

РАЗХОДИ

915 000 лв.

1

Разходи за транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища

50 000 лв

2

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на уличните платна,площадите, алеите,парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване

150 000 лв.

 

Миене на улици и площади

5 000 лв.

3

Събиране и транспортиране на битови и биоотпадъци в рамките на населените места и територията на община  Сапарева баня

440 000 лв.

4

Поддържане на два броя площадки за претоварване на ТБО

40 000 лв.

5

Проучване , проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения включително отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за депониран отпадък на тон

80 000 лв.

6

Разходи за транспорт на отпадъци до депо

150 000лв

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 79 от АПК, чл. 21,ал.1, т.7, и  ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и  чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 401

 

     Изменя Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня, област  Кюстендил, считано от 01.01.2022г., като отменя разпоредбите на чл.12 и чл.13 ал.2 и ал.3 от Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня, касаещи заплащането на дължимата гаранция от титулярите на разрешителните за водовземане на минерална вода.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 79 от АПК, чл. 21,ал.1, т.7, и  ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и  чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 402

Изменя Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил, приета с  решение № 463 от Протокол № 39/ 31.07.2018.г. на Общински съвет,  считано от 01.01.2022г. като изменя разпоредбите на чл.8 от Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня и след изменението придобива следния вид :

 

 


по
ред

Цел на използване
на минералната вода

Размер на таксата – Е
(лв./куб. м)

Такса водопренос

t > 50 °С

 

1.

Лечебни цели

1,20

0,10

   2.

За спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рахабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран  по Закона за лечебните заведения

1,20

0,10

3.

За спорт, отдих, отопление и хигиенни нужди в учебни заведения

1,20

0,10

4.

5.

 6.

Всички други цели

Водовземане с цистерни  от посочено място

Лечебни цели в специализирани болници за рехабилитация

1,20

4,00

             0,60

0,10

0,00

0,10

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.26а, ал.2 от Закона за Народните читалища, чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2, чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 403

 

 

ОбС гр. Сапарева баня приема предложенията за дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня през 2022г., както следва:

 

 1. Предложения за дейността на НЧ „Просветен лъч-1905“ – гр. Сапарева баня

 2. Предложения за дейността на НЧ „От Извора 2013“ - гр. Сапарева баня

 3. Предложения за дейността на НЧ „Народни будители-1926“ – с. Сапарево

 4. Предложения за дейността на НЧ „Пробуда-1923“ – с. Овчарци

 5. Предложения за дейността на НЧ „Нов живот – 1928“ – с. Ресилово

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.51 „б“, ал.1 от Наредба №8 за сечите в горите.

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 404

          Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина, създаваща опасност за функциониране на инфраструктурни обекти или за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората от Общинска горска територия  по ценоразпис за физически лица утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня  с инвентаризирани количества в подотдели, както следва:

- подотдел 136 „б” със стояща маса топола 10 куб.м, липа 10 куб.м, бреза 10 куб.м,;

Лежаща маса: топола дърва – 1 пл. куб.м, липа дърва 1 пл. куб.м, бреза дърва –5 пл. куб.м;

 • подотдел 128 „ж“  със стояща маса топола 40 куб.м, бреза 10 куб.м, бял бор 10 куб.м;

  Лежаща маса: едра стр. дървесина топола – 27 куб.м, дребна стр. дървесина топола – 2 куб.м, дърва топола – 8 пл. куб.м; дърва бреза – 1 пл. куб.м; дърва бял бор – 1 пл.куб.м;

 • подотдел 128 „а“ със стояща маса топола 30 куб.м;

  Лежаща маса: едра стр. дървесина топола – 18 куб.м, дърва топола – 2 куб.м;

 • подотдел 137 „м“ със стояща маса топола 10 куб.м, липа 10 куб.м;

  Лежаща маса: дърва топола – 1 пл.куб.м, едра стр. дървесина липа – 2 куб.м, дърва липа  - 3 пл. куб.м;

 • подотдел 137 „о“ със стояща маса топола 20 куб.м, бял бор 10 куб.м;

  Лежаща маса: едра стр. дървесина топола  - 13 куб.м, дребна стр. дървесина топола – 1 куб.м, дърва топола  - 2 пл. куб.м; едра стр. дървесина бял бор – 1 куб.м;

 • подотдел 137 „н“ със  стояща маса бял бор 10 куб.м, липа 10 куб.м, топола 10 куб.м;

  Лежаща маса: едра стр. дървесина бял бор – 1 куб.м, дърва липа – 1 пл. куб.м, дърва топола – 1 пл. куб.м;

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 405

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение №238 от Протокол №17/28.01.2021 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 177    

- № 177 -  105/655 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 65365.601.871 по кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, общ. Сапарева баня целия с площ 655 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2423, квартал: 95, парцел: Х

 

            ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Георги Любенов Виячев, чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2770/ 02.11.2021 г./  - 105/655 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 65365.601.871 по кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, общ. Сапарева баня целия с площ 655 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2423, квартал: 95, парцел: Х

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България,  за продажба дела на Общината в размер на  7 988 лв. без ДДС за имота като цяло.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена в размер на 7 988,00 лв. без ДДС за продажба на – 105/655 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 65365.601.871 по кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, общ. Сапарева баня целия с площ 655 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2423, квартал: 95, парцел: Х

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с  чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 406

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 176

 • № 176поземлен имот с идентификатор 65365.36.170 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 1490 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя; категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 036170, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.36.158; 65365.36.166, 65365.36.114, 65365.36.49, 65365.36.48; 65365.36.47; 65365.36.33.

   

             II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 659 / 24.11.2011 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.36.170 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 1490 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя; категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 036170, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.36.158; 65365.36.166, 65365.36.114, 65365.36.49, 65365.36.48; 65365.36.47; 65365.36.33, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

   

  III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 16 862 лв., изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

   

                       IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 22 350,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

   

  V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

   

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 407

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.32.114, местност “Атанашки дол”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.114, местност “Атанашки дол”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

С цел строителство на «Две малкоетажни жилищни сгради»

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 408

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.25.297, местност “До селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.25.297, местност “До селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

       отреждане на имота за «Обществено обслужване», с цел строителство на «Три къщи за настаняване на туристи»

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

         9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 409

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.24.229, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.229, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на смесена обществено обслужваща устройствена зона – Соо, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 410

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.23.489, местност “Вадите”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.23.489, местност “Вадите”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на смесена обществено обслужваща устройствена зона – Соо, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а и чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстевност /ЗОбС/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 411

            I. Отменя Решение № 395, взето по Протокол № 25 от 28.10.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

II.Дава предварително съгласие за изменение на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на улица с осеви точки 198 – 197 – 187; улица с осеви точки 187 – 205 и улица с осеви точки 205 - 204 – 203; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.14 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, предвиждащ както следва:

За улица с осеви точки 198 – 197 – 187 по регулационния план на с.Паничище

    Обособяване на 11 паркоместа от които 3 за автобуси и 8 за леки автомобили върху площ от 235,90 кв.м., които са от, както следва:

- 160,61 кв.м от озелена площ

- 38,96 кв.м от улично пространство на улица за достъп до паркинг

- 36,33 кв.м. от паркинг, по регулационния план на с.Паничище.

     Обособяване на 3 озеленени острова до паркингите,  както следва:

               - озеленен остров на ъгъла на улица с осеви точки 198 – 197 – 187  и  улица с осеви точки 187 - 205 с площ 15,92 кв.м от които 14,36 кв.м. от озелена площ , 0,30 кв.м. от улица с осеви точки 187 – 205 и 1,26 кв.м. от паркинг

- озеленен остров на ъгъла на улица с осеви точки 198 – 197 – 187  и  новопредвидена улица с осеви точки 270 – 271 от към паркинга за леки автомобили с площ 17,30 кв.м от които 17,30 кв.м. от озелена площ

- озеленен остров на ъгъла на улица с осеви точки 198 – 197 – 187  и  новопредвидена улица с осеви точки 270 – 271 от към паркинга за автобуси с площ 25,94 кв.м от които 25,94 кв.м. от озелена площ

         - За улица с осеви точки 187 - 205 по регулационния план на с.Паничище:

     Увеличаване ширината на улицата при осева точка 205 от 6.60м на 10.00 м, чрез придаване на 9 кв.м от УПИ I, кв.14 по регулационния план на с.Паничище и образуване на нов завой с радиус 15.00 м;

        - За улица с осеви точки 205 – 204 – 203 по регулационния план на с.Паничище:

 Закриване на част от улицата между осеви точки 205 – 204 по регулационния план на с.Паничище с площ от 411,39 кв.м; 

              - Обособяване на нова улица с осеви точки 270 – 271 с паркинг с 12 бр. паркоместа с обща площ 625,49 кв.м.,от които 194,98 кв.м от озелена площ; 203,83 кв.м от улично пространство и паркинг, и 226,68 кв.м от  УПИ /п-л/ I, кв.14 по регулационния план на с.Паничище.

        Обособените 12 бр. паркоместа са върху 57,55 кв.м от УПИ /п-л/ I, кв.14; 33,88 кв.м от улично пространство и 101,53 кв.м от озелена площ.

        - Обособяване на озелена площ върху 281,03 кв.м. от 37,07 кв.м от озелена площ,  130,33 кв.м от улично пространство и 113,63 кв.м от  УПИ /п-л/ I, кв.14 по регулационния план на с.Паничище.

        - Обособяване на нов урегулиран поземлен имот с площ от 2 588 кв.м, пледставляващ парцел I, кв.12 по плана с.Паничище чрез обединяване на:

  12,53 кв.м от озелена площ;

   539,14 кв.м от улично пространство и паркинг;

  498,94 кв.м от УПИ /п-л/ I, кв.14 ;

  411,39  кв.м. от улица с осеви точки 205 – 204

  1126 кв.м от УПИ /п-л/ I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище.

Обособяването на паркоместата, съгласно мотивираното предложение, се налага с цел обслужване на съществуваща сграда – Посетителски център към Национален парк „Рила“, както и Храм „Свети Иван Рилски“ с.Паничище.

 

     III. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите последващи действия по реда на Българското законодателство за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   §133 ал.1, ал.9, б. „в“ и ал.11  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 буква „ а „  от Закона за водите   и Решение №25 от 02.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 412

 

1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде изменено служебно Разрешително за водовземане от  минерална вода №41610012 / 11.07.2012 година  с титуляр „Емали 2006” ООД , със седалище и адрес на управление: гр.Банкя, ул.”Вършец”№3, с ЕИК 175099200, представлявано от Управител -  Емилия Велинова Зарева  издадено от БДЗБР , в частта,  определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане за срока на предоставяне на находището.

 

            2. Кмета на Община Сапарева баня  да издаде Решение за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №41610012 / 11.07.2012 година  с титуляр „Емали 2006” ООД , със седалище и адрес на управление: гр.Банкя, ул.”Вършец”№3, с ЕИК 175099200 представлявано от Управител Емилия Велинова Зарева, в частта, определяща правилата и задълженията  за заплащане на таксите за водовземане за срока на предоставяне на находището.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   §133 ал.1, ал.9, б. „в“ и ал.11  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 буква „ а „  от Закона за водите   и Решение №25 от 02.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 413

 

1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде изменено служебно Разрешително за водовземане  от  минерална вода  №41610006 / 02.08.2011 година  с титуляр „ДБ България” ЕООД  гр. София, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, район Средец,  ул.”Аксаков”№11А, ет.5, ап.3 с ЕИК 200124683 представлявано от Управители  -  Хуан Баутиста Болуда Солер и Хуан Баутиста Болуда Санамбросио  издадено от БДЗБР гр.Благоевград , в частта,  определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане за срока на предоставяне на находището.

 

            2. Кмета на Община Сапарева баня  да издаде Решение за изменение на Разрешително за водовземане  от  минерална вода  №41610006 / 02.08.2011 година  с титуляр „ДБ България” ЕООД  гр. София, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, район Средец,  ул.”Аксаков”№11А, ет.5, ап.3 с ЕИК 200124683 представлявано от Управители  -  Хуан Баутиста Болуда Солер и Хуан Баутиста Болуда Санамбросио, в частта, определяща правилата и задълженията  за заплащане на таксите за водовземане за срока на предоставяне на находището.    

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 414

           1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода с дължина на трасето 548 м и площ с ограничение в ползването 439 кв.м на  „РЕЛАКС Р” ООД, с ЕИК 201482217, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.“Йордан Попмихайлов“ № 9, представлявано от Управител Анисия Богомилова Готева, съгласно представеният проект за присъединяване през  поземлени имоти – публична общинска, съгласно чл.8, ал.3 от Закона за пътищата, собственост на Община Сапарева баня, с ЕИК 000261616, както следва: Поземлен имот с идентификатор 65365.601.830, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“; Поземлен имот с идентификатор 65365.601.834, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“; Поземлен имот с идентификатор 65365.601.835, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“; Поземлен имот с идентификатор 65365.601.869, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“ и Поземлен имот с идентификатор 65365.601.870, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, всички по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

            2.Учреденото  сервитутно право, право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията.

3.Учреденото на „РЕЛАКС Р” ООД, с ЕИК 201482217 право на прокарване и/или преминаване е със срок на дейност на Разрешително за водовземане от минерална вода №46 / 19.10.2021  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

            4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 415

 

1. Дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от кредит за изпълнение на проект „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга – 690 000 лева (шестстотин и деветдесет хиляди) лева;

 • Валута на дълга – лева;

 • Вид на дълга – краткосрочен заем от „ФЛАГ” ЕАД;

 • Цел – за подпомагане на изпълнението и завършването в срок на проект „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

 • Срок и начин на погасяване – по ред, съгласно правилата на „ФЛАГ” ЕАД;

 • Начин на обезпечаване – по ред, определен от „ФЛАГ” ЕАД.

   

  2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия във връзка с кандидатстване за краткосрочен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България” – „ФЛАГ” ЕАД, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг, в изпълнение на решението по т.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 416

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява безвъзмездно и безсрочно право на прокарване  и сервитут на нови кабелни линии СрН и НН на обект:  Изграждане на нов трафопост в УПИ XIV-за трафопост, кв. 83, ПИ 65365.601.1058, кабелни линии СрН и НН, гр. Сапарева баня, по улици с осеви точки: о.т. 281 – о.т. 280 – о.т. 278 – о.т. 277 – о.т. 223 – о.т. 311 – о.т. 312 – о.т. 307, имоти с ПИ 65365.601.847, ПИ 65365.601.853, ПИ 65365.601.863, ПИ 65365.601.1058, гр. Сапарева баня на ЧЕЗ „Разпределение България” АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 159, ЕИК 130277958, съгласно представеният проект за присъединяване през поземлени имоти – публична общинска собственост.

 

            2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

 

3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

 

            4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1, чл.136, ал.1, в изпълнение на чл. 138, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и ал. 2 и § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 417

 

           1. Общинският съвет, след обсъждане, одобрява и  приема предложението за изменение на концесионен договор от 18.03.2015г., сключен между Община Сапарева баня и „Д и С 2012“  ООД, с ЕИК 202169403   и дава съгласие  за изменение на чл.1, ал.4 от договора, като вместо „Обектът, определен в ал.1-3 от настоящият член, следва да се използва от КОНЦЕСИОНЕРА за предоставяне на туристическа услуга: питейно заведение -  дискотека.” да се чете: „Обектът, определен в ал.1-3 от настоящият член, следва да се използва от КОНЦЕСИОНЕРА за предоставяне на туристическа и търговска дейност.”. Всички останали клаузи от Договора за концесия от 18.03.2015г. остават непроменени.

 

            2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/25.11.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 418

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 65365.31.51, местност “Черемидарнико”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за регулация /ПР/ и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 65365.31.51, местност “Черемидарнико”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

     Отреждане на имота за „Обществено обслужване“, с цел изграждане на «Хотел»

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ и План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

Прикачени файлове

Протокол26 (1.47 MB)