НовиниПринтирай

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

На основание: Решение №387 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-600/23.11.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2745/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.605 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 452 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята:0, предишен идентификатор № 65365.32.187, номер по предходен план: няма, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.32.607; 65365.32.58; 65365.32.226; 65365.32.604; 65365.601.856, 65365.32.606, върху който имот е учреден сервитут в полза на „Викея Вилидж“ ЕООД, със заповед №77, том 3, рег. 706 от 27.02.2015г., както и право на преминаване на „Адиум“ ЕООД, със заповед №193, том 18, рег. 5027 от 03.11.2016г.«

 

 

 1. Описание на имота

  «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2745/19.10.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.605 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 452 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята:0, предишен идентификатор № 65365.32.187, номер по предходен план: няма, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.32.607; 65365.32.58; 65365.32.226; 65365.32.604; 65365.601.856, 65365.32.606, върху който имот е учреден сервитут в полза на „Викея Вилидж“ ЕООД, със заповед №77, том 3, рег. 706 от 27.02.2015г., както и право на преминаване на „Адиум“ ЕООД, със заповед №193, том 18, рег. 5027 от 03.11.2016г.«

   2. Начална тръжна цена31 640,00 лв. за продажбата на имота, подробно описан в т.1 от натоящата заповед, съгласно Решение №387 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

      3. Краен срок за приемане на предложенията 04.01.2022г.17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

      4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг 05.01.2022г.  от 11:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

      5. Размер на депозит за участие10 %  от начална тръжна цена.

  Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк, IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF;

  Краен срок за внасяне на депозита  04.01.2022г. -  17:00 часа.   

   

  Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 11.01.2022г. – 17:00 часа.

   

             6. Срок за закупуване на тръжни документи   04.01.2022г.  – 17:00 часа.      

             7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

         8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 04.01.2022г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

         9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 12.01.2022г.  от 11:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

         10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг 11.01.2022г.17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

         11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг   11.01.2022г.   17.00 часа.                                     

        12. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 11.01.2022г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378.