Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 25.11.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г. и Решение547 от 28 юли 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.11.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№ Д-86/  22.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта касаеща разпоредбите за  местните данъци,  приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г., изменена с  Решение №18 от Протокол №26/29.11.2013 г.; Изменена с Решение №2 от Протокол №28/20.12.2013 г.; Изменена с Решение № 4 от Протокол №3/14.02.2014 г.; изм.с Решение № 1 от Протокол № 7 от 16.04.2014 г.; изм.с Решение №3 от Протокол №17/19.12.2014 г.; изм.с Решение №2 от Протокол №5 от 29.04.2015 г.; Изменена с Решение №109 от Протокол №10/31.05.2016г.; Изменена с Решение №131 от Протокол №11 от 23.06.2016г.; Изм. и доп. с Решение 181 от Протокол №15 от 31.10.2016г.;Изм. и доп. с Решение 206 от Протокол №18 от 29.12.2016г.; Изм. и доп. с Решение 375 от Протокол №31/29.12.2017г.; Изм. и доп. с Решение 417 от Протокол №34 от 29.03.2018г.;  Изм.и доп. с Решение 530 от Протокол №45от 31.01.2019г.; Изм. и доп. с Решение 616 от Протокол №50 от 30.05.2019; Изм. и доп. с Решение 21 от Протокол №3 от 30.12.2019г.;Доп. с Решение №110 от Протокол №7/ 30.04.2020г.; Изм. с Решение № 197от Протокол№13/29.10.2020г. и приемане на нова  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-87/  22.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта касаеща разпоредбите за  местни такси и цени на услуги, приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г., изменена с  Решение №18 от Протокол №26/29.11.2013 г.; Изменена с Решение №2 от Протокол №28/20.12.2013 г.; Изменена с Решение № 4 от Протокол №3/14.02.2014 г.; изм.с Решение № 1 от Протокол № 7 от 16.04.2014 г.; изм.с Решение №3 от Протокол №17/19.12.2014 г.; изм.с Решение №2 от Протокол №5 от 29.04.2015 г.; Изменена с Решение №109 от Протокол №10/31.05.2016г.; Изменена с Решение №131 от Протокол №11 от 23.06.2016г.; Изм. и доп. с Решение 181 от Протокол №15 от 31.10.2016г.;Изм. и доп. с Решение 206 от Протокол №18 от 29.12.2016г.; Изм. и доп. с Решение 375 от Протокол №31/29.12.2017г.; Изм. и доп. с Решение 417 от Протокол №34 от 29.03.2018г.;  Изм.и доп. с Решение 530 от Протокол №45от 31.01.2019г.; Изм. и доп. с Решение 616 от Протокол №50 от 30.05.2019; Изм. и доп. с Решение 21 от Протокол №3 от 30.12.2019г.;Доп. с Решение №110 от Протокол №7/ 30.04.2020г.; Изм. с Решение № 197 от Протокол№13/29.10.2020г. и приемане на нова  Наредба за определянето  и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-88/  22.10.2021г

 ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2022г. и определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Сапарева баня през 2022г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-84/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Приемане на изменение в Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня

 1. Докладна записка от инж.Васил Маргинпредседател на Общински съвет гр. Сапарева баня с №Дз-280/  21.10.2021г. 

    ОТНОСНО: Приемане на изменение в Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня                                                                                                  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-96/  17.11.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на Предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за 2022г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-94/  16.11.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия в подотдели с инвентаризирани опасни дървета, застрашаващи инфраструктурно съоръжение – въздушна линия 20 kV „Сапарева баня“ с източник подстанция „Марек“, в участък след гр. Сапарева баня в посока курортен комплекс с. Паничище.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1202-1/  15.11.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба на дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2191-1/  15.11.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2046-2/  10.11.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.32.114, местност “Атанашки дол”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2105-2/  10.11.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.25.297, местност “До селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-2073-3/  16.11.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.24.229, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2213-2/  16.11.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.23.489, местност “Вадите”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1636-6/  16.11.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Предварително съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на улица с осеви точки 198 – 197 – 187; улица с осеви точки 187 – 205 и улица с осеви точки 205 - 204 –  203; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.14 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище. 

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-93/  16.11.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешителни за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Сапарева баня”, гр.Сапарева баня, област Кюстендил

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-92/  16.11.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешителни за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Сапарева баня”, гр.Сапарева баня, област Кюстендил

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2074-1/  16.11.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-95/  17.11.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО:Кандидатстване за краткосрочен кредит от Фонд за местно самоуправление в България- „ФЛАГ” ЕАД във връзка с финализиране на разплащанията по проект „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

 1. Други

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................

                   инж. Васил Маргин