НовиниПринтирай

ЗАПОВЕД №РД-08-541/22.10. 2021 година, гр. Сапарева баня

ЗАПОВЕД

 

№РД-08-541/22.10. 2021 година, гр. Сапарева баня

 

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,

                                                                  НАРЕЖДАМ:

 

   І. Определям видовете услуги, предоставяни от Община Сапарева баня, за които се заплаща такса за битови отпадъци за 2022 година, както следва:

  1.Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране.

  2. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации.

  3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

  ІІ. За границите на районите за извършване на предлаганите услуги по т. І определям строителните граници и урбанизираните територии в следните населени места в Община Сапарева баня: гр. Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци, с. Ресилово, с. Паничище.

  ІІІ. Предлаганите услуги по т. І се извършват и за имотите с търговско и производствено предназначение, както и обекти с друго нежилищно предназначение, находящи се извън строителните граници на населените места по т. ІІ.

  ІV. Определям честота на сметоизвозване по населени места, съгласно утвърден график както следва:

 1. гр. Сапарева баня – 1 път седмично, в централна градска част – 3 пъти седмично (само за контейнери тип „Бобър”-1.1 куб. м.)

 2. с. Сапарево – 1 път седмично;

 3. с. Овчарци –1 път седмично;

 4. с. Ресилово –1 път седмично;

 5. с. Паничище – 1 път седмично;

      Контрол по изпълнение възлагам на Директор Дирекция „АИО”. Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места на територията на община Сапарева баня за сведение и изпълнение.

  Настоящата заповед да се постави на видно място в сградите на Общинска администрация и кметствата и да се публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня.   

   

  КАЛИН  ГЕЛЕВ     

  Кмет на Община Сапарева баня

   

  Съгласувал:Даниела  Кьосева

   Секретар Община Сапарева баня

   

  Съгласувал:Eвелина  Нешева

   Директор Д „АИО” Община Сапарева баня

   

  Съгласувал: Елена Райчева Иванова - Стоилова

    Юрисконсулт Община Сапарева баня

   

  Изготвил: инж.Ж. Джоргова Ст.експерт”СГС” и еколог                              ен/жд