Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ!!

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2021 година Решение 365, взето по Протокол № 24 от 30.09.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.30.113, местност „Под селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Верка Генчова Ставрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/