Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 28.10.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г. и Решение547 от 28 юли 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.10.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№ Д-85/  20.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Сапарева баня

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1380-4/  20.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на Проект за Подробен  устройствен  план – План  за  регулация в обхват  улица с осови точки 130-134 по плана на с.Сапарево и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1844, кв.36 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1950/  20.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-73/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-74/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-75/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-76/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-77/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-78/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-80/  20.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-81/  20.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-79/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-83/  20.10.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Определяне на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Сапарева баня; определяне на максималния брой регистрирани таксита на територията на Община Сапарева баня; определяне на стоянка за таксита територията на Община Сапарева баня

 1. Докладна записка от инж.Васил Маргинпредседател на Общински съвет гр. Сапарева баня с вх. №Дз-265/  20.10.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Кюстендил

15.Други

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                   инж. Васил Маргин