Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 30.09.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г. и Решение547 от 28 юли 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.09.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№ П-1187-2/  15.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване от Общински съвет гр. Сапарева баня  на  паралелки с брой на учениците под минималния в VIII   клас по специалността "Екскурзоводско обслужване", професия "Екскурзовод"  и в VIII клас по специалността "Организация на хотелиерството", професия "Хотелиер"  в СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня през учебната 2021/2022 година.

 

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-69/  20.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина в обекта за подотдел 84-з

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-70/  20.09.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във високостъблени гори с възраст до 60 год. в отдел 82 „д”

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-65/  20.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 1 „д”; подотдел 2 „б”;подотдел 2 „в;

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-66/  20.09.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 54 „в”; подотдел 55 „е”;

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-67/  20.09.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 53 „в”;

 3. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-61/  17.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-62/  17.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-63/  17.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-64/  17.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-68/  20.09.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1137-1/  20.09.2021г.                                                                                                             

  ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1916-7/  21.09.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.30.113, местност “Под селото”,  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1676-2/  23.09.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.24.7, местност “Грамчова чешма”,  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1563-1/  23.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-496-2/  23.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Изменение на Решение №292 от Протокол №19/25.03.2021г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-339-23/  23.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Изменение на Решение №571 от Протокол №47/14.03.2021г.

 1. Докладна записка от инж.Васил Маргинпредседател на Общински съвет гр. Сапарева баня с вх. №Дз-238/  14.09.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебeн заседател за Окръжен съд- Кюстендил с мандат 2021 г. – 2025 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора

 1. Други

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                   инж. Васил Маргин