Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ Заповед№РД-08-364/16.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

   Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Здравка Цъфтянова Павлова, в качеството й на заинтересовано лицеЗаповед № РД – 08 – 364/ 16.07.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване З), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № № 65365.35.54, местност “Челяковото”, по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на «Две малкоетажни сгради», съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, Възложители Зоя Петрова Петрова

 

 

         Административните актове могат да бъдат обжалвалвани по  реда  на  чл.215  от ЗУТ пред Административен съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от  съобщаването, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.