Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 29.07.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г. и Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.07.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-49/  19.07.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина  от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2022 г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-50/  19.07.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в

подотдел 142 „б” със стояща маса бял бор 40 куб.м, зелена дуглазка ела – 50 куб.м;

подотдел 142 „г” със стояща маса бял бор 150 куб.м, веймутов бор – 10 куб.м, бреза – 10 куб.м;

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-51/  19.07.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 73 „а” със стояща маса бял бор 180 куб.м;подотдел 72 „б” със стояща маса бял бор 140 куб.м;

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-52/  19.07.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 70 „л” със стояща маса бял бор 50 куб.м, черен бор 10 куб.м; подотдел 70 „к” със стояща маса бял бор 180 куб.м, черен бор 270 куб.м;

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1009-2/  21.07.2021г.                                                                                                             

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-56/  21.07.2021г.                                                                                                             

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 3. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1365-1/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 4. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1009-1/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 5. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-55/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 6. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-54/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 7. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-59/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 8. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-58/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 9. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-374-6/  16.07.2021г.                                                                                                             

  ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

 10. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1369-1/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 11. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1278-1/  21.07.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване

 12. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1237-1/  16.07.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.22.165, местност “Прогона”,  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-57/  21.07.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Сапарева баня за 2020г., отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг

 1. Докладна записка от Любомир Георгиевзаместник председател на Общински съвет гр. Сапарева баня с вх. №Дз-224/  20.07.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.януари 2021г.  до м.юни 2021 г. вкл.

 1. Други

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                   Любомир Георгиев