НовиниПринтирай

Заповед № РД -00-14/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 26.03.2012 г. Заповед № РД - 00 - 14/2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на действащ План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29/17.10.2006 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ, кв.1 по регулационния план на с.Паничище, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ, кв.1 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени, представляващи парцели с проектни номера, както следва: ІІ, кв.1 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня и ХХV, кв.1 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, с Възложител Валентин Методиев Кюркчийски

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 26.03.2012 г и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ

 

*Заповедта е достъпна и в прикачените файлове

Прикачени файлове

заповед (1.22 MB) заповед (834.49 KB)