НовиниПринтирай

Изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Изменям Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г., както следва:

1. точка IIа се изменя така:

IIа. Работодателите, органите по назначаване и физическите  юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите,  които са ваксинирани срещу COVID-19.“

2. в т. IIб подт. 2 се заличава.

            II. Заповедта влиза в сила от 07.07.2021 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

  Министър на здравеопазването

 

Прикачени файлове

02-347 (57.57 KB)