НовиниПринтирай

Открива се публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост,

                                                         О Б Я В А

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №306 от Протокол №20/29.42.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-333/01.07.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

 

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

 

«Самостоятелен обект за здравни и социални услуги – публична общинска собственост, находящ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 65365.601.941.10 /бившата градска поликлиника гр. Сапарева баня, /АПОС №82/17.12.2012г./, разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941 по КК на гр. Сапарева баня за срок от 5/пет/ години, който да се ползва по предназначение, а именно: самостоятелен обект с идентификатор 6536.601.941.10.11 по КККР на гр. Сапарева баня, одобрени със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ №38, ет.3, който обект се намира на етаж 3, в сграда с идентификатор 65365.601.941.10, с предназначение: здравно заведение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941, с предназначение на самостоятелен обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: едно, с площ от 32,44 кв.м, ведно с  6,16% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65365.601.941.10.12; под обекта: 65365.601.941.10.6, 65365.601.941.10.4, 65365.601.941.10.5, над обекта: няма»

 

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота – 250,00 лв. без ДДС месечно.

 

3. Срок за отдаване под наем – 5/пет/   години.

 

4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 

-Краен срок за внасяне на депозита  27.07.2021г. -  17:00 часа.   

 

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 03.08.2021г. – 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация –  27.07.2021г.-17:00 часа.

  -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 27.07.2021г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на имота – до 27.07.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на имотиа само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота следва да внесе предварително на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 28.07.2021г.  от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 04.08.2021г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  03.08.2021г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – до 03.08.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  03.08.2021г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480