Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и протокол №22/24.06.2021г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества; чл.198г., т.6 във връзка с чл.198б, т.3 от Закона за водите

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 318

 

 

 1. Съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД като ВиК

оператор за периода 2022г.-2026г., като неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение:  

 

Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022г.-2026г./ Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2022-2026 г., приети от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г./

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на „ВиК Паничище” – ЕООД гр. Сапарева баня е изготвен в съответствие с изискванията на:

 • Закона за регулиране на ВиК услугите ДВ бр.77 от 18.09.2018г.

 • Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС№8/18.01.2016г., обн.ДВ,бр.6 от 22.01.2016г., в сила от 22.01.2016г.

   -       Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн. ДВ бр. 6 от 22.01.2016г. в сила от 22.01.2016г.

 • Електронен модел и цени на бизнес план 2022-2026г.

 • Указания за Образуване на цените на ВиК услуги чрез модела „горна граница на цени” за регулаторен период 2022-2026г.

 • Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026г.,

 • Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвращаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал на ВиК операторите за регулаторния период.

I.                    ОБЩА ЧАСТ

1.ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1.ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1.  Услуги, предоставяни от ВиК оператора -„ВиК Паничище“ ЕООД предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията обслужвана от оператора. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 109578907 с предмет на дейност : водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги, експлоатация на водоснабдителни язовири и минерални води на територията на община Сапарева баня, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи на територията на община Сапарева баня.

1.1.2.  Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура –„ВиК Паничище“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ПК 2650, ул.Германея №1 е капиталово дружество със 100% общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 77 000. 00 /Седемдесет и седем хиляди/ лева и едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е ВиК оператор по силата на Концесионен договор от 01.01.2006 г. „ВиК Паничище“ ЕООД се управлява и представлява от управителя инж. Петър Георгиев Василев.

 

 

1.1.3.Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони) - С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на Община Сапарева баня. Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система /ВС/, която включва следните населени места – гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово и к.с.Паничище. Площта на община Сапарева баня е 180,921 кв.км. 

1.2.ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1.        Водоизточници

 • Водохващане от повърхностен водизточник р.Горица на кота 2166 м. – водоснабдява курортно селище Паничище.

 • Водохващане каптаж Извора разположен на кота 824 м. – водоснабдява гр.Сапарева баня

 • Дренажно водохващане от р.Валявица на кота 1312 м. – основен водоизточник за гр.Сапарева баня

 • Водохващане от повърхностен водоисточник р.Горица на кота 825 м. за с.Ресилово и на коти 826.10 м. и 831,3 м. за с.Овчарци.

 • Водохващане от повърхностен водоизсточник р.Прав Искър на кота 1682 м. – водоснабдява с.Сапарево.

  Водоизточници, които са спрени от експлоатация:

 • Водохващане на каптаж Карпачки загради – консервирано на 12.09.2016 г.

 • Водохващане от р.Гладничка бара – консервирано на 03.05.2018 г.

 • Водохващане на р.Фудиня – консервирано на 03.05.2018 г.

1.2.2.        Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

Водоизточник

Разрешително

Срок

Разрешено

Разрешено

по

 

Водомер

 

Водно

кол. год.

ред

 

№/дата

 

Количество

куб.м.

1

р.Горица с.Паничище

41110052/24.10.2012

24.10.2012/24.10.2032

10 л.сек.

315360

 

по разрешително

 

 

 

 

 

по водомер

№ 01877

 

 

 

2

Каптаж "Извора"

41510258/13.02.2009

13.02.2009/13.02.2014

4 л./сек.

126144

 

по разрешително

ПО-01-69/15.05.2013

14.02.2014/14.02.2024

 

 

 

по водомер

№13055672

 

 

 

3

Каптаж "Валявица"

41510257/13.02.2009

13.02.2009/13.02.2014

14 л./сек.

441504

 

по разрешително

ПО-01-131/12.09.2013

12.09.2013/14.02.2024

 

 

 

по водомер - р.2000

20/023976/29,07,2020

 

 

 

 

по водомер - р.500

20/023984/29,07,2020

 

 

 

4

р.Горица - Общо

41110034/26.10.2009

26.10.2009/26.10.2020

 

283824

4.1

р.Горица - с.Овчарци

 ПО-01-153/01.12.2020

26.10.2020/26.10.2030

 

 

 

по разрешително

 

 

 5 л./сек.

157680

 

по водомер

№12072369/21.09.2017

 

 

 

4.2.

р.Горица - с Ресилово

 

 

 

 

 

по разрешително

 

 

 4 л./сек.

126144

 

по водомер

№12072375/21.09.2017

 

 

 

5

р.Прав Искър

№003509/20.01.2005г.

 

15 л./сек.

 473000

 

по разрешително

Община Сапарва баня

 

 

 

 

поводомер

№12053443/ 30.03.2021 г.

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

1639832

1.2.3.  Санитарно охранителни зони

- р.Горица-кота 825 м., 826.10 м. и 831.3м.; разр.№4111052/24,10,2009г. СОЗ определена със Заповед № СОЗ-С-223 от 29.01.2014г. от Директора на БДЗБР.

-  р.Горица- кота 2166;; разр.№4111052/24,10,2012г. СОЗ определена със Заповед № РД-804 от 04.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите

- к.Извора - кота 824.5; разр.№41510258/13,02,2009г.,СОЗ определена със Заповед № СОЗ -С-293 от 08.01.2017 г. на Директора на БДЗБР

- к.Валявица - кота 1312; разр.№ 41510257/13,02,2009г. СОЗ в процес на изграждане.

- к.Карпачки загради - кота 840; разр.№41510259/13,02,2009г. СОЗ в процес на изграждане,.

- р.Гладничка бара -  разр.№41110035/26,10,2009г. СОЗ в процес на изграждане

1.2.4.  Съоръжения за пречистване на питейна вода - няма

1.2.5.  Довеждащи съоръжения

с.Паничище

 външен довеждащ водопровод с дължина  4500 м. от р.Горица, през месността „Черна скала“ и край с.Паничище

 • външен довеждащ водопровод с дължина  4200 м начало Водохващане на р.Скакавица – край с.Паничище

         гр.Сапарева баня  

         Външен довеждащ водопровод

 • От месността Лаго до гр.Сапарева баня – 100 м.

 • От каптаж Извора до гр.Сапарева баня – 100 м.

 • От каптаж Валявица до Хлораторна сграда – 4000 м.

 • От каптаж на р.Джерман до гр.Сапарева баня, кв.Гюргево – 2000 м.

           с.Овчарци

           Външен довеждащ водопроводи с обща дължина 2000 м. с начало водохващане на р.Фудиня до с. Овчарци.

          с. Ресилово

          Външни довеждащи водопроводи  с обща дължина 5000м. от  р. Горица до водоем V = 160  куб.м. – изгр. 1970г. в с.Ресилово 

         с. Сапарево

  - Външен довеждащ водопровод за с.Сапарево с обща дължина  14 000 м., с начало Водохващане на р.Прав Искър

  - Външен довеждащ водопровод с обща дължина 3000 м. с начало месността „Белите ели“ и край с.Сапарево.

1.2.6.  Разпределителна мрежа

       Вътрешна разпределителна мрежа на с.Паничище – от Резервоар 500 куб.м. - обща дължина 3580м. от които 1660м. ф300 и 1920 м. ф 90

Вътрешна разпределителна мрежа на гр.Сапарева баня  с обща дължина 36375 м.

            Вътрешна разпределителна мрежа с.Овчарци с обща дължина 7150 м.

       Вътрешна разпределителна мрежа на с.Ресилово  с обща дължина14265 м.

       Вътрешна разпределителна мрежа на с.Сапарево  с обща дължина 13 538 м.

1.2.7.  Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

      с.Паничище

      Водоем – двукамерен с обем V = 500 куб.м., до него се изгражда нов водоем

V= 4000 куб.м., който не е пуснат в експлоатация .

      гр. Сапарева баня  

      Водоем  V = 500 куб.м. двукамерен, местността „Извора” висока зона, 820м. изграден 2001г.

      Водоем  V = 2000 куб.м. еднокамерен ниска зона кота 720 м. изграден 2001г.

     с. Овчарци

     Водоем V = 140 куб.м. двукамерен кота 820 – изграден 1975г.

     с. Ресилово 

     Водоем V = 80 куб.м . изграден 1975г.

     Водоем V = 160 куб.м. – изграден 1980г. 

      с. Сапарево

      Водоем  V = 500 куб.м. двукамерен висока зона -1996г.

      Водоем ниска зона  V = 450 куб.м. еднокамерен - 1975г.

     Хлораторни станции

     Хлораторно с. Сапарево – изградено 1994г.

     Хлораторно гр. Сапарева баня – изградено 2001г.

     Хлораторно с. Овчарци изградено 1980г.

1.2.8.  Измервателни устройства – описание на измервателни устройства, монтирани на водоизточници, на вход ВС, на вход ПСПВ, др.

1. р.Горица с.Паничище – на резервоар 500 куб.м. водомер 01877 монтиран през 2015г.

2. Каптаж „Извора“ за гр.Сапарева баня - водомер сер.№ 13055672 монтиран на 01.06.2020 г.

3. Каптаж „Валявица“ за гр.Сапарева баня– резервоар 2000 куб.м. водомер № 023976 на 29.07.2020 г.

4. Каптаж „Валявица“ за гр.Сапарева баня – резервоар 500 куб.м. водомер № 023984 на 29.07.2020 г.

5. р.Прав Искър за с.Сапарево -  резервоар 450 куб.м.  - водомер №12053443/ 30.03.2021 г.

 6. р.Горица за с.Овчарци – водомер № 12072369 монтиран на 21.09.2017 г.

7. р.Горица за с.Ресилово – водомер № 12072375 монтиран на 21.09.2017 г.

1.2.9.  Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

През регулаторния период очакваме да ни бъде предеден за експлоатация новоизграден резервоер V 4000 куб.м., намиращ се в месността „Черна скала“ за водоснабдяване на с.Паничище.

1.3.     ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ – Дружеството не осъществява услугите отвеждане и пречистване на отпадни води, т.е не експлоатира канализационната мрежа

1.3.1.  Точки на заустване без пречистване

1.3.2.  Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност

1.3.3.  Канализационна мрежа

1.3.4.  Главни канализационни колектори

1.3.5.  Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

1.3.6.   Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

1.4.     ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1.  Точки на заустване с пречистване

1.4.2.  Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

1.4.3.  ПСОВ – описание на технологията на пречистване на всяка експлоатирана ПСОВ (механично, биологично, третично пречистване)

1.4.4.  Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

1.5.      ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА – няма

1.5.1.        Описание на системата за доставяне на вода с непитейни качества

1.5.2.  Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване

 

1.6.      ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР - няма

1.6.1.  Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор

1.6.2.     Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

1.7.  ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ЗАКУПЕНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНА И ДОСТАВЧИК - няма

1.8.   ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР - няма

1.9. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ - няма

1.9.1.  Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени източници

1.9.2.  Приложимо Решение на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от съответните собствени източници

1.10.   АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

1.10.1.    Програма за подобряване управлението на ВиК системите – системи и регистри

1.10.1.1.  Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи .- няма

1.10.1.2.  Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър - Регистърът е изграден чрез програмен продукт „ВиК център 06“ на фирма „Ви Софт“ ЕООД. Информацията се актуализира своевременно при установяване на промени.

1.10.1.3.  Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система – системата се изгражда с помощта на програмен продукт AUTOCAD. До момента ГИС е изграден само за гр.Сапарева баня, предстои изграждане  за останалите населени места. При установяване на промяна в наличните данни повреме на аварии или планирани ремонти информацията в регистъра се обновява.

1.10.1.4.  Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър Дружеството има внедрен регистър на аварии, който е изграден чрез „ВиК център 06“. Информацията за авариите и осъществените ремонти се нанася ежедневно в програмата, като се създават работните карти и месечните производствени отчети. Възникналите аварии, времето за отстраняване и броя на засегнатото население се отразяват в регистъра своевременно.

1.10.1.5.  Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър – Всички данни от протоколите за извършване на анализи Дружеството има внедрен регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води. Регистърът е направен чрез MS Exel , попълва се ежемесечно с пълна информация за пробите и резултатите от извършените анализи.

1.10.1.6.  Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър – няма

1.10.1.7.  Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър – Регистърът на оплаквания от потребителите е направен чрез програмен продукт „ВиК Център 06“. Подадените жалби се записват в регистъра и се поставя входящ номер и дата. Извършва се кратко описание на поставения проблем и името на подателя на оплакването. На всеки отговор на постъпило оплакване се поставя изходящ номер с дата на отговора.

1.10.1.8.  Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър – няма

 

1.10.1.9.  Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър Регистърът на поставените водомери на СВО е изграден чрез програмен продукт АИС на фирма МАРКИС 99 ЕООД. В него се отразяват всички необходими дани – адрес на монтаж на уреда, фабричен номер, тип на уреда, година на последваща проверка , номер на пломба на щуцера и дата на пломбиране. При проверка, подмяна или ремонт на водомера се съставят необходимите документи, на базата на които информацията в базата данни се актуализира.

1.10.1.10.          Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система Система за отчитане и фактуриране е изградена чрез програмен продукт АИС. Състоянието е добро, данните в системата се допълват и актуализират. Ежемесечно показанията от карнетите се въвеждат в програмата, след което се фактурират. Във фактурите са подробно описани периодите на фактуриране и показанията на измервателните уреди. При промяна на цената на услугата доставяне на вода, програмата автоматично разпределя отчетените количества вода по съответната цена в зависимост от периода на фактуриране.

1.10.1.11.    Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система - „ВиК Паничище“ ЕООД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Национални счетоводни стандарти, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл.15 и чл.16 във връзка с чл.6, ал.1, т.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл.5 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията. Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление “Ривал”. Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти на аналитично ниво съгласно ремонтната програма. Разходите за гориво, механизация и всички съпътстващи разходи се отнасят остойностени към оперативния ремонт. Разходите за инвестиции се водят на аналитично ниво по обекти и видове разходи в счетоводна сметка 6131. Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложени към счетоводните ни регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от компетентните за това лица. Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана.

1.10.2.     Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни

1.10.2.1.  База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване –

Базата данни е изградена чрез програмен продукт АИС. През програмния период планираме закупуване на програмен продукт на Ви Софт ЕООД и прехвърляне на наличните данни, поради това че съществуващата база не позволява генериране на всички необходими справки. Ежемесечно се въвеждат отчетените данни от измервателните устройства монтирани на входа на водоснабдителните системи.

1.10.2.2.  База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване – В момента изграждаме две водомерни зони с контролни водомери и датчици за налягане със запис на данни на 15 мин. Планираме изграждането на три зони през регулаторния период.

 

1.10.2.3.  База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване – Изградена е чрез Програмен продукт ВиК Център

1.10.2.4.  База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване – Дружеството е разположено в административната сграда на Община Сапарева баня и не заплаща ел.енергия. Водоснабдяването е изцяло гравитачно и не е необходима ел.енергия.

1.10.2.5.  База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване – няма

1.10.2.6.  База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване – няма

1.10.2.7.  База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване - Дружеството разполага с база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, която е изградена чрез Програмен продукт „ВиК Център 6“. Всяко подадено заявление за присъединяване към водопроводната мрежа се входира в системата, след което се въвежда датата на склячване на договора.

1.10.2.8.  База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване - Информацията относно длъжностите и зъдэлженията на персонала се съхранява в досиетата на служителите и е пордробно описана в длъжностните характеристики  за всяка длъжност от щатното разписание.

1.11.   СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА – съгласно чл.76 от Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторен период 2022-2026г. ВиК операторите от групанта на микро дружествата, каквото е „ВиК Паничище“ ЕООД, могат да не внедряват посочените системи. В дружеството е създадена добра организация на работата, която гарантира управление на качеството на дейността.

1.11.1.    Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

1.11.2.    Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004

1.11.3.    Система за управление BS OHSAS 18001:2007

1.11.4.    Създаване и поддържане на интернет страница

2.         ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Цел на бизнес плана е да представи бъдещите намерения за развитие на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня през периода 2022г.-2026г. Основни задачи са::

 • подобряване на качеството на предоставяната услугиа;

 • подобряване на ефективността на съществуващите водоснабдителни системи, чрез подмяна на амортизирани участъци от водопроводите ;

 • намаляване общите загуби на вода;

 • подобряване качеството на обслужването, чрез балансиране на интересите на дружеството и потребителите;

 • изграждане на водомерни зони.

 • премахване на незаконните отклонения и чешми.

 • изграждане на водомерно стопанство.

3.         РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде приоритет и един от основните фокуси в работата на „ВиК Паничище“ ЕООД, до края на регулаторния период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направляния, като например:

 

 

      Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите начини за комуникация;

Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените В и К услуги; В момента потребителите могат да заплащат месечните си сметки на касата на дружеството, чрез касите на “Български пощи“ АД, чрез касите на „Изипей“ АД и онлайн чрез ePay.bg. Стопанските потребители могат да заплащат месечните си сметки и по банков път.

Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока информираност на потребителите и повишаване на събираемостта на вземанията.

4.         ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Настоящият бизнес план е изготвен съобразно Регионален генерален  план на обособената територия, като предвидените в Бизнес плана инвестиции са по-високи от заложените по 32 хил.лв. годишно в Регионалния генерален план за Община Сапарева баня.

5.         ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ 

Съгласно Концесионен договор от 01.01.2006 г. сключен между „ВиК Паничище“ ЕООД и Община Сапарева баня, дружеството стопанисва ВиК системите и съоръженията разположени на територията на Община Сапарева баня, като има задължение да извършва инвестиции в изграждане и реконструкция на ВиК системи и съоръжения на стойност не по-малка от посочената в Приложение №1 към договора. В таблицата са описани планираните в бизнес плана инвестиции по години  и задължителните нива на инвестиции съгласно Концесионния договор: 

 

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Общо за регулаторния период

 

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

Планирани инвестиции в ПО ВиК активи съгласно Бизнес план 2022г.-2026г.

65

71

62

67

82

347

Инвестиции съгласно Концесионния договор от 01.01.2006г.

32

32

32

32

32

160

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1.         ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ

„ВиК Паничище” ЕООД предвижда към края на регулаторния период да бъдат постигнати следните нива на показателите за качество на ВиК услуги:

ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                                             - 100.00%

ПК2б Качество на питейната вода в малки зони                                                 - 100.00%

ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода                                          - 100.00%

ПК4 Непрекъснатост на водоснабдяването                                                          - 0.846

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи куб.м/км/ден     - 13.71

ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                            - 48.67%

ПК5 Аварии по водоснабдителната мрежа бр./100км/год.                                -  31.58%

ПК6а Налягане на водоснабдителната система                                                   - 100.00% 

ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа                                               -    0.70%       

ПК11д Активен контрол на течовете                                                                    -   1,23%

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода                     -    1.09

ПК12г  Събираемост                                                                                               -  90.00%

ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност                           - 15.06%

ПК12е Ефективност на изграждане на водомерно стопанство                           - 80.01%

ПК13 Срок на отговор на писмени жалби на потребителите                              - 100.00%

ПК14а Присъединяване на водопроводната система                                          -  100.00%

ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода                      -  3.74

2.АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

    По този показател дружеството е със 100 % покритие на населението в обособената територия. През регулаторния период се очаква изграждане на много хотели, къщи за гости и други туристически обекти , поради което предвиждаме присъединяване на нови потребители . Планираното ниво на ПК1 за 2026г. е 100%

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - в обособената територия обслужвана от оператора няма големи зони на водоснабдяване.

2.3.АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

  Качеството на водата е категория А по данни на Басейнова дирекция Благоевград. Контролът върху качествата на питейната вода, доставяна до крайните потребители в района обслужван от „ВиК Паничище” ЕООД град Сапарева баня се извършва от акредитираните лаборатории на РИОКОЗ – град Дупница  съгласно изготвена съвместно Програма за мониторинг на питейната вода, съгласно изискванията на чл.9 от Наредба №9/2001г. Програмата се актуализира всяка година.  Минималният брой проби годишно е 24 бр.  Броят на пунктовете за пробонабиране в района обслужван от „ВиК Паничище” ЕООД са 12 бр. , съобразени с разположението на населените места и количествата и качествата на добиваната вода.

    В стратегията на дружеството за подобряване на нивата на обслужване на водоснабдяването е заложено постигането на 100%  стандартност на пробите при физико-химическия и микробиологическия анализ на питейната вода.

   Анализ на радиоактивни показатели за качество на питейната вода са извършени през 2020 г. и са със 100% изпълнение на всички показатели.

2.4.МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

След извършване на мониторинга РЗИ гр. Кюстендил и „ВиК Паничище”  ЕООД обменят данни от извършените анализи на качеството на питейната вода. РЗИ и „ВиК Паничище“ЕООД  гр. Сапарева баня съвместно изготвят обобщен годишен доклад в срок и съдържание, определяни от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

Зона

   Населено място

           Пункт

Бр.проби год. на В и К

Месец на пробовземане от В и К

 

 

 

гр. А

гр..Б

гр. А

гр.Б

1

град Сапарева баня

Банята

2

1

II, VIII

VII

 

 

Стадиона

2

 

V,Х

 

 

 

Център Гюргево

1

1

V

VII

 

 

Прогона

2

 

II, VIII

 

2

с. Сапарево

Спирката

2

1

V,Х

VII

 

 

ул.Хр.Ботев

2

 

II,XII

 

3

с. Овчарци

Чешма - черква

1

 

II

 

 

 

ул.Гоце Делчев

1

 

Х

 

4

с. Ресилово

ул. Игликина поляна

1

1

VIII

VII

 

 

ул.Хан Омуртаг

1

 

XII

 

5

с. Паничище

Посетителски център

2

1

V,X

VII

 

 

хотел "Гарант"

2

 

VIII,XII

 

 

          2.4.1. ЧЕСТОТА И ОБХВАТ НА МОНИТОРИНГА

           Зона на водоснабдяване № 1–  гр.Сапарева баня

           Основните  водоизточници са каптаж Извора,  р.Валявица.

           Зона на водоснабдяване № 2 – с.Сапарево

           Основни водоизточници –  Водохващане р.Прав Искър.

            Зона на водоснабдяване № 3- с. Овчарци.

            Основни водоизточници: Водохващане река Горица.

            Зона на водоснабдяване № 4- с. Ресилово.

            Основни водоизточници -  Водохващане река Горица.

            Зона на водоснабдяване № 5 – с.Паничище

           Основни  водоизточници – водохващане река Горица.

 Според изискванията на Наредба № 9, общо за цялата  Община Сапарева баня е необходимо „ВиК Паничище” ЕООД гр. Сапарева баня да изследва 19 бр. проби по показателите на постоянния мониторинг и 5 броя проби по показателите на периодичния мониторинг. Ежегодно се изследват и радиологичните показатели за качетво на водата от водоизточниците.

2.5.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Всички проби за изследване на вода взети от РЗИ през 2020г. са без отклонения от приетите показатели на Наредба № 9. Очаквано  ниво на ПК2в за 2026год. е 100% .

2.6.АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Планираните прекъсвания за 2020г.са 48 бр. Непредвидени прекъсвания са 44 бр. Население засегнато от прекъсване на водоподаването – 49362. ПК3 непрекъснатост на водоснабдяването за 2020г. е 0,849 . Планирано ниво на ПК 3 през 2026г.- 0,846. Дългосрочно ниво на показателя за 2026г. за ВиК сектора е 8. Основни действия, които ще предприемем във връзка с намаляване на броя на засегнатото население са:

 • Монтаж на нови спирателни кранове по водопроводните мрежи, с цел изолиране на по-малки участъци при отстраняване на аварии;

 • Подобряване работата на аварийните екипи, с цел намаляване времето за отстраняване на аварии;

 • Развитие на обследването на водопроводните мрежи за откриване и локализиране на скрити течове, с цел по-точното локализиране на авариите, което води до съкращаване на времето за тяхното отстраняване.

  Отчитането на този показател е изключително трудно и данните са натоварени със значителна грешка, поради невъзможността за сравнително точно определяне на броя на населението, засегнато от прекъсване на водоподаването при отстраняване на аварии. Предвижда се качеството на информацията да се подобри с въвеждането през 2021г. на регистър на авариите.

2.7.АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИТЕМИ Отчетените количества вода на вход ВС за 2020г. са:

 

Водоизточник

Разрешително

Период

ОБЩО

по

 

Водомер

 

 

ред

 

№/дата

 

Куб.м.

1

р.Горица с.Паничище

41110052/24.10.2012

 

73789

 

по разрешително

 

 

 

 

по водомер

№ 01877

01.01.2020/31.12.2020

73789

2

Каптаж "Извора"

41510258/13.02.2009

 

71832

 

по разрешително

ПО-01-69/15.05.2013

 

 

 

по водомер

№13055672

01.01.2020/31.12.2020

71832

3

Каптаж "Валявица"

41510257/13.02.2009

 

410589,82

 

по разрешително

ПО-01-131/12.09.2013

02.06.2020/28.07.2020

68758,82

 

по водомер - р.2000

20/023976/29,07,2020

01.01.2020/31.05.2020 29.07.2020/31.12.2020 

198186

 

по водомер - р.500

20/023984/29,07,2020

01.01.2020/31.05.2020 29.07.2020/31.12.2020 

143645

4

р.Горица - Общо

41110034/26.10.2009

 

221381

4,1

р.Горица - с.Овчарци

 

 

 

 

по разрешително

 

 

 

 

по водомер

№12072369/21.09.2017

01.01.2020/31.01.2020

112584

4.2.

р.Горица - с Ресилово

 

 

 

 

по разрешително

 

 

 

 

по водомер

№12072375/21.09.2017

01.01.2020/31.12.2020

108797

 

 

 

 

 

5

р.Прав Искър

№003509/20.01.2005г.

 

473000,00

 

по разрешително

12053443/30.03.2021г.

 

473000,00

 

поводомер

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

1250591,82

 

 

 

 

 

 

Общо по разрешително

 

 

541758,82

 

Общо по водомер

 

 

708833

 

ОБЩО

 

 

1250591,82

 

Общо подземни водоизточници

 

 

482421,82

 

Общо надземни водоизточници

 

 

768170,00

 

ОБЩО

 

 

1250591,82

 

            До края на 2020 г. са поставени 6 бр. измервателни уреди на четири от водоизточниците, като на водоизточник р.Прав Искър е поставен водомер през 2021г.

            Фактурираните количества вода през 2020 г. са 535 803 куб.м., като неносещите приходи вода са 714 789 куб.м или 57.16% . През регулаторния период предвиждаме намаляване на неносещите приходи вода, като през 2026г. ПК 4б ще достигне ниво от 48,67 %. Предвиждаме този ефект да бъде постигнат чрез:

 • Увеличаване на фактурираните количества вода през регулаторния период. Сапарева баня е курортно селище и ежегодно е посещавана от много туристи, но през 2019 г. и 2020 г. поради епидемията от Ковид 19 в града почти нямаше туристи, поради което и фактурираните количества вода бяха значително по-ниски от предходните години.

 • Намаляване на течовете по разпределителната мрежа, чрез подмяна на силно амортизирани участъци.

 • Намаляване на течовете и препълване на резервоарите чрез поставяне на регулатори за ниво в резервоарите.

 • Изграждане на 5 бр. водомерни зони и откриване на скрити течове.

2.7.1.Анализ на търговските загуби на вода (Q8) – И през следващия регулаторен период основна цел за дружеството ще бъде намаляването на търговските загуби.

Планираме намаляването им от 120311 куб.м. през 2020 г., до 112311 куб.м. през 2026 г. Предвиждат се следните основни мероприятия:

 • Развитие на водомерното стопанство – монтаж на съвременни водомерни устройства, с по-голяма точност и надеждност на измерване;

 • Значително увеличаване годишния брой на водомерите, преминали периодична проверка;

 • Подобряване работата на персонала, зает с отчитането на водомерите на абонатите и откриването на незаконно ползване на вода.

           2.7.2.Анализ на реалните загуби на вода (Q7) – Течовете във водопроводите на довеждащата мрежа, течовете в разпределителната мрежа, течовете от неизправни шахти, резервоари – т.н. преливания и течове от сградни водопроводни отклонения. Действията които ще предприемем за да намалим реалните загуби на вода са :

 • Рехабилитация на водопроводна мрежа, съгласно Инвестиционната програма;

 • Помяна и ремонт на кранове и арматури по разпределителната мрежа;

 • Ремонт на резервоарите в с.Овчарци и с.Сапарево;

 • Ремонт на сградни водопроводни отклонения;

  Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A) – Подадената нефактурирана вода представлява сумата от нефактурирана измерена консумация /водните обеми изпуснати от резервоарите при тяхното почистване и профилактика/ 15 254 куб.м. и нефактурираната неизмерена консумация в размер на 33 256 куб.м. Планираме през регулаторния период количествата нефактурирана вода да намалеят значително, така че в края на 2026г. да бъдат 46 254 куб.м.

       2.7.4.Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Загубите на вода  са изчислени съобразно Наредба №1/05.05.2006г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) -„Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС”;

          Загуби на вода във ВС се определят, като се извършват последователно следните действия:
- определяне на общото количество вода на входа на системата Q4 и на продадената (фактурираната) вода Q3;
- анализ и оценка на неотчетеното количество вода Q9;
-  определяне на общата законна консумация Q5: Q5 = Q3 + QЗА;
- определяне на общите загуби на вода Q6: Q6 = Q4 - Q5;
- анализ и оценка на търговските загуби на вода Q8;
- определяне на реалните загуби на вода Q7: Q7 = Q6 - Q8.

2.8.АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Планираното ниво на ПК5 аварии на водопроводната мрежа за 2026 г. е 31,58 , което е значително  по-ниско от дългосрочното ниво за ВиК дружествата - 60. През последните години голяма част от резпределителната мрежа в Община Сапарева баня беше подменена , поради което планираме ниско ниво на ПК 5 – аварии по водопроводната мрежа. Основен проблем за дружеството са авариите на СВО, чиито брой е доста висок.

2.9.АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

По този показател дружеството изпълнява заложената индивидуална цел в края на регулаторния период.

Съгласно Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторен период 2022г.-2026г. – Населените места с население < 2000 съгласно регистъра на НСИ се приемат за една водомерна зона и населените места с население между 2000 и 10 000 жители се приемат за една водомерна зона освен ако ВиК оператора не предвижда вътрешно зониране. Населените места в Община Сапарева баня са с жители под 2000 , а гр.Сапарева баня е с население под 10 000 жители, поради което предвиждаме изграждането на 5 водомерни зони : гр.Сапарва баня, с.Сапарево, с.Паничище, с.Овчарци и с.Ресилово.

2.10.ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

През регулаторния период програмата предвижда изграждане на 2 водомерна зона през  2022 г. и 1 водомерна зона 2023 г. с апаратура за непрекъснато измерване /със запис на данните през 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни за период от минимум 1 година/ на водно количество и налягане на вход / изход и критична точка при необходимост. През 2021г. ще бъдат изградени две водомерни зони.

2.11.ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

 Дружеството, не разполага с уреди за осъществяване на процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове. За постигане на ПК 11д – активен контрол на течовете, дружеството ще използва външна фирма. През 2026г. ще бъде извършено обследване на 1,4 км. от водопроводната мрежа.

2.12.ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

През регулаторния период ще бъде подменена водопроводна мрежа с обща дължина 3 км. Основно ще бъдат рехабилитирани водопроводи в с.Сапарево и гр.Сапарева баня. Планираното ниво за ПК 11 г Рехабилитация на водопроводната мража в края на периода, е по-високо от поставената индивидуална цел 0,67.

Година

2022

2023

2024

2025

2026

 Рехабилитация на водопроводна мрежа км

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

3.    АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – Дружеството не извършва услугата отвеждане на отпадни води

3.1.АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

3.2.АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

3.3.АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

4.    АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Дружеството не извършва услугата пречистване на отпадни води

4.1.АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

 

4.2.    АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

4.3.    АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ

4.3.1.Регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализа на формираните отпадъчни води, средногодишни стойности на ХПК и БПК5, годишно количество на отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година)

             4.3.2.Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

               4.3.2.1.Анализ на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2020 г.

                4.3.2.2.Обосновка за избраните стойности на коефициенти на замърсеност съобразно приноса на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2022-2026 г.

4.4.   АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

4.4.1.Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

              4.4.2.Използвани методи за третиране на утайките

               4.4.3.Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване

              4.4.4.Депониране на утайките - сключени договори, количества

              4.4.5.Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

               4.4.6.Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

5.         АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1.    АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Водоснабдителната система  експлоатирана от „ВиК Паничище” ЕООД

гр. Сапарева баня е изцяло гравитачна, не е необходима ел. енергия за добиване и доставка  на питейна вода на потребителите.

5.2.   АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – няма

5.3.  АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – няма

5.4.   АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СИСТЕМИ

Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите.

За периода на бизнес плана ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите по системи и години е показана в таблицата:

 

 

Пк 12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите

Година

2022

2023

2024

2025

2026

 Пк12а

1.06

1.07

1.08

1.08

1.09

За да постигнем необходимите нива на показателите за качество на ВиК услуги съгласно НРКВКУ и Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала,  планираме увеличение на разходите през регулаторния период , поради което не можем да достигнем дългосрочното ниво 1.1.

5.5.   АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – няма

5.6.   АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – няма

5.7.   АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Увеличаването но събираемостта на вземанията е основна задача за дружеството през регулаторния период. От Справка 3 Показатели за качество  се вижда ясна тенденция за увеличаване на събираемостта  от 79,70% през 2020г. до 90,00% през 2026г. и достигане на индивидуалната цел за 2026г.

За събирането на вземанията и управление на събираемостта са осигурени различни механизми и начини: в брой в касовия салон на дружеството, чрез платежно нареждане, чрез системите за електронно разплащане на Epay, чрез клоновете   на  Български пощи и Изипей.

„ВиК Паничище“ ЕООД, чрез своята интернет страница vikpanichishte.com , дава възможност за контакт, обслужване и информираност на потребителите за техните задължения и начини на заплащане.

До момента несъбраните вземания се събират основно чрез изпращане на Покани за доброволно плащане. През регулаторния период планираме да бъдат завеждани дела на потребителите с неплатени сметки, както и водоподаването им да бъде преустановявано.

5.8.    АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Водомери на водоизточници:

През 2015г. е поставен водомер на р.Горица – водоизточник за с.Паничище

През 2016г. е поставен водомер на каптаж Извара – водоизточник за гр.Сапарева баня.

През 2017г. са поставени два водомера на р.Горица – водоизточник за с.Ресилово и за с.Овчарци

През 2018г. са монтирани два водомера на р. Валявица – водоизточник за гр.Сапарева баня /резервоар 2000куб.м и резервоар 500 куб.м./

През 2021г. е поставен водомер на р.Прав Искър – водоизточник на с.Сапарево

          Водомери на СВО:

През 2020г. водомерите на СВО, които са в техническа и метрологична годност  са  1972 бр.

Планираното ниво на ПК 12д ефективност на привеждане на водомерите в годност през целия период на Бизнес плана е около 15%, за да може в края на пет годишния период да бъде изпълнет ПК 12е.

5.9.    АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО  

Планираме през регулаторния период ежегодно да бъдат подменяни с нови по 430 бр. водомера и да преминават последваща проверка по 250 бр., за да може в края на 2026г. да бъде изпълнет ПК 12е ефективност на изграждане на водомерното стопанство – 80.01% .

5.10.     АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

   Отговор на писмени жалби се извършва в срок  до  7 работни дни.

През 2020г. има 8 постъпила жалба, на които е отговорено в срок. Жалбите се завеждат в Регистър за оплаквания от потребителите, който е изграден с програмен продукт „ВиК Център 06“. На всяка жалба се поставя входящ номер и се отговаря в срок. Планираме ПК 13 през целия регулаторен период да бъде изпълне 100%.

5.11.   АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Общия брой на имотите присъединени към водопроводната мрежа през 2020 г. е 45 бр. Всички потребители са присъединени към водоснабдителната система в законоустановения срок. Прогнозираме през регулаторния период да бъдат присъединяване по 45 потребители годишно, като планираното ниво на показателя ПК14а присъединяване към водоснабдителната система през периода е 100%.

5.12.     АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА – дружеството не поддържа канализационната система

5.13.     АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ –

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите по години е показана в таблицата:

 

Пк 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите

Година

2022

2023

2024

2025

2026

Пк 15а

3,87

3,84

3,8

3,77

3,74

Във връзка с Наредбата за критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала, се очаква промяна на организационната структура на персонала и назначаването на още служители в дружеството. За изграждането и поддържането на всички регистри и бази данни, и най-вече ГИС, е необходимо в дружеството да бъде назначен ВиК инженер.

Планираното в края на регулаторния период да бъде постигната индивидуалната цел поставена за ПК 15а ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите – 3,74.

5.14.     АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ -няма

6.         ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма, по смисъла на настоящият бизнес план, е пряко свързана с успешното постигане на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги. Чрез залагане на показатели, респективно средства необходими за тяхното постигане, се цели подобряване на всички производствени дейности на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня. Обхвата на тези мерки описва всички дейности на дружеството по осигуряването на услугата доставяне на вода на потребителите -  повишаване качеството на питейните води, рехабилитацията на водопроводната мрежа  намаляване на авариите, подобряване на водомерното стопанство, зониране на мрежата, подобряване на събираемостта и ефективността на персонала и др.

6.1.        АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д

Нивото на потребление за 2020 г. е 221 л/ж/д. През регулаторния период очакваме увеличение на консумацията на вода от потребителите поради изграждането на много хотели, ресторанти и басейни. Потребените количества вода от стопанските потребители ще бъдат увеличени значително, особено през летния сезон, когато гр.Сапарева баня се посещава от много туристи.

6.2.        БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Отчетените водни количества на входа на  системата през 2020г. са 1 250 592 куб.м. Фактурираната доставена  вода е 535 803 куб.м, в т.ч.:                                                                                     

-битови потребител – 418214 куб.м.

-обществени потребители – 15 511 куб.м.

-стопански потребители – 102078 куб.м.

Поради извънредната епидемиологична обстановка в страната породена от Ковид 19, туристите посетили гр.Сапарева баня през 2020г. бяха значително по-малко от предходната година, което доведе до спад във фактурираните количества вода с 34 хил. куб.м. спрямо предходната година. През регулаторния период очакваме увеличение на потребените количества вода , както следва:

 

Година

2022

2023

2024

2025

2026

Увеличение на консумацията на вода  спрямо 2020г. – хил.куб.м.

37

44

52

59

66

 

Прогнозираме намаление на общите загуби на вода :

Година

2020

2022

2023

2024

2025

2026

 Общи загуби на вода А15 (Q6) %

53.3%

49.7%

48.5%

47.3%

46.10%

44.7%

7.    РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1.        ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1.1.   Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

След постъпил сигнал за възникнала авария в деловодството на дружеството  по най- бързия начин се информират техническите ръководители на групите  и  която група е  най- близко до съответният район реагира за локализирането на аварията и започва нейното отстраняване.

7.1.2.   Мерки и технологии за отстраняване на аварии - Авариите се отстраняват своевременно , като се спазват условията за безопасност на труда.

7.1.3.   Използване на вътрешни ресурси

Всички аварии се отстраняват от персонала на дружеството.

7.1.4.   Използване на подизпълнители

Не се ползват подизпълнители.

7.1.5.   Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

Ремонт на водоизточници – През 2020г. е извършен един ремонт на водоизтчник, поради което не се предвижда увеличение на броя ремонти.

Ремонт на довеждащи водопроводи -  Довеждащите водопроводи са изградени от АЦ и стоманени тръби, като са строени в периода 1950г.-1970г. Всички довеждащи водопроводи, който са на по-висока кота и минават през пресечена планинска местност са в лошо състояние не толкова от състоянието на тръбите, колкото от състоянието на терена около тях.Вследствие на снеготопеното водопроводите на много места се оголват и в момента са оголени. Поради това се случват чести аварии от скъсвания на водопроводите. Големи участъци попадат в НП „Рила” и отстраняването на авариите и засипването и укрепване на оголените участъци се извършва ръчно. Довеждащ водопровод от резервоар  500м³ до с. Паничище 4,5 км. е изграден от чугунени муфирани тръби  зачеканени на муфите с олово. Водопровода е корозирал значително и възникват чести аварии / течове по тръбите, които се отстраняват с аварийни скоби; течове на муфите, които се разкриват и зачеканват наново/. Една втора от водопровода попада в НП „Рила” и отстраняването на авариите се извършва ръчно, поради което предвиждаме увеличение на разходите за труд в Ремонтната програма.

Голяма част от разпределителната мрежа на Община Сапарева баня е подменена, броя на авариите за 2020г. е доста нисък 17 бр., поради което през ругулаторния период предвиждаме запазване на броя на авариите по разпределителната мрежя и съответно разходите за тяхното отстраняване.

Авариите на СВО за 2020г. са 66 бр. Поради планираната подмяната на 3 км. от разпределителната мрежа и подмяна на СВО  по нея през регулаторния период , планираме намаляване на авариите на СВО.

Разходите за профилактики и шуртове са увеличени поради това, че са предвидени разходи за асфалтиране на участъци от пътната мрежа след отстраняване на аварии. През последните две године в Община Сапарева баня бяха асфалтирани много улици от пътната мрежа и изградени тротоари с настилка. До момента след възникване на авария в неасфалтиран участък, възстановяването на пътната настилка се идвършваше чрез заравняване на участъка, но за да бъде възстановена асфалтовата и тротоарните  настилки са необходими повече средства. Поради това, че дрежуството не разполага с необходимата техника, за възстановяване на пътните настилки ще бъдат използвани външни фирми.

7.2.   ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ – няма

7.2.1.   Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

7.2.2.   Мерки и технологии за отстраняване на аварии

7.2.3.   Използване на вътрешни ресурси

7.2.4.   Използване на подизпълнители

7.2.5.   Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

7.3.    ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ – няма

7.3.1.   Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

7.3.2.   Мерки и технологии за отстраняване на аварии

7.3.3.   Използване на вътрешни ресурси

7.3.4.   Използване на подизпълнители

7.3.5.  Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

7.4.         ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА – няма

7.5.         ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – няма

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. ПО УСЛУГИ

1.1.1.        Доставяне на вода на потребителите

Фактурирани водни количество през периода 2018г.-2020г. са както следва:

2018г. – 574110 куб.м.

2019г. – 570127 куб.м.

2020г. – 535803 куб.м.

Спада на потреблението през 2020г. е в резултат на епидемията от Ковид 19, поради което консумацията на стопанските потребители е значително по-ниска през 2020г. През периода 2022г.-2026г. предвиждаме увеличение на конумацията на вода, поради присъединаяване на нови потребители към водснабдителната система и възстановяване на дейността на старите.

 

2020 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2.1

Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:

м3/год

535 803

573 290

580 823

587 752

595 419

601 825

%

42,8%

46,4%

47,6%

48,8%

50,0%

51,3%

1.1.2.         Отвеждане на отпадъчни води – няма

1.1.3.         Пречистване на отпадъчни води - няма

1.1.4.         Доставяне на вода с непитейни качества - няма

1.1.5.         Доставяне на вода на друг ВиК оператор - няма

1.2.   АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. ПО УСЛУГИ

1.2.1.         Доставяне на вода на потребителите

През периода 2022г.-2026г. предвиждаме увеличение на консумацията на вода, поради присъединаяване на нови потребители към водснабдителната система. Предвиждаме пресъединяване на 20 бр. битови потребители и 25 бр. стопански потребители годишно. Планираните количаства са изчислени като фактурираните количесства вода на битовите потребители за 2020г. са разделени на броя битови потребители за 2020г. и са умножени по 20 бр. /планирани присъединени нови потребители/ или

 418214 куб.м . / 4121бр. = 1015 куб.м *20бр. = 2030 куб.м. вода  годишно

Аналогично е изчислено и увеличението на количествата фактурирана вода за стопанските потребители

102 078 куб.м./ 231бр. = 441,9 куб.м. х 25 бр. = 11 047 куб.м. вода годишно

/Справка 4.1/

1.2.2.         Отвеждане на отпадъчни води – няма

1.2.3.         Пречистване на отпадъчни води – няма

1.2.4.         Доставяне на вода с непитейни качества – няма

1.2.5.         Доставяне на вода на друг ВиК оператор –няма

2.    АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

2.1.    АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

При установяване на неточности в измерванията , водомерите се подменят с нови. Измервателните уреди които закупува дружеството са ZENNER. До момента не са открити отклонения при измерените количества вода от водомери ZENNER.

 1.  
  1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)През зимните месеци водомерните шахти са зазимени и инкасаторите нямат достъп до измервателните уреди, поради което при разкриване на шахтите през пролетта възникват разминавания в отчетените данни. Други проблеми при инкасирането възникват за имоти, които се обитават сезонно и потребителя не може да бъде открит. За да бъдат избегнати подобни грешки дружеството дава възможност на потребителит да дават самоотчет чрез обаждане на инкасаторите или на касата на дружеството. На сайта на дружеството са публикувани телефони за връзка с инкасатори и касата на дружеството.

2.3.    АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ - Грешките при фактуриране са рядко срещани, при установяване се отстраняват своевременно. Предварително се елиминират нереалните сметки. При въвеждане от операторите на показанията , а и при последваща проверка на големите показания - програмно се предотвратява фактуриране на нереалистично високи/ниски сметки, като същите се подлагат на проверки.

2.4.    АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ -  КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ – В дружеството е сформиран екип, който извършва проверки за незаконно присъединяване към водопроводната мрежа. При съмнение за незаконно присъединяване инкасоторите сигнализират на техниците и се извършва проверка на абоната. Съставя се констативен протокол от проверката и незаконното отклонение се прекъсва. На потребителя се изпраща Уведомително писмо за сумата, която дължи съгласно чл.37, ал.1 от Наредба 4.

2.5.    АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Четирима служители участват в процеса на събиране на вземанията. Ако потребителя не заплати месечните си сметки, оператора изпраща покана за доброволно плащане, при неспазване на указания в писмото срок за плащане оператора преустановява водоподаването на потребителя и търси вземанията си по съдебен ред.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА – Намалението на търговските загуби е описано в Справка 4 и Справка 4.1. Предвижда се увеличение на фактурираните количества вода от намаление на търговските загуби както следва – 2022г.- 200 куб.м , 2023г. – 1000 куб.м. , 2024г.- 1000 куб.м. ,2025г. – 2000 куб.м, 2026г. – 2000 куб.м. . Ограничаването до мининум на кражбите на вода е резултат от съвестната   работа на техниците и инкасаторите. Навременното преминаване на водомерите на сградни водопроводни отклонения на перидична проверка също ще окаже влияние върху намаляване на търговските загуби и увеличаване на фактурираните количества вода.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Ниското ниво на събираемост на вземанията пряко рефлектира върху по-ниско ниво на приходи от оперативна дейнос. Основна цел на дружеството през програмния период е увеличението на събираемостта на вземанията. За да бъдат осигурени достатъчно средства за покриване на розходите трябва да бъде увеличена събираемостта на вземанията.

3.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги лева/куб.м. с ДДС, изчислени с данни на НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинството за област Кюстендил за 2020г. е 8,63 лв./куб.м. /Средната работна заплата за област Кюстендил за 2020г. е 967,08 лв х 2.5% = 24.18 лв., 24.18 лв. : 2,8 куб.м. = 8.63 лв./куб.м./. Цената на услугата доставяне на вода на потребителите през 2020г. в Община Сапарева баня е 0.739 лв. в началото на годината  и 0,799лв. с ДДС в края, т.е значително под прага на социалната поносимост в района. Прогнозираните цени през регулаторния период са посочени в таблицата:

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

 

 

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0,856

0,912

0,961

1,037

1,112

1.2.

Социална поносимост

лв./куб.м

5,870

6,060

6,250

6,450

6,660

 

Според посочените данни в таблицата цената която дружеството предвижда през регулаторния период е социално поносима за населението в Община Сапарева баня.

4.           АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА  НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Постъпилите през 2020г. жалби от потребители са  основно за фактурирани количества вода. На всички е оттговорено в срок, след като е извършен подробен анализ на потреблението за предходни периоди и са взети в предвид всички фактори довели да увеличението на фактурирани количества.

„ВиК Паничище” през регулаторния период ще се стреми към:

 • Организационни подобрения, чрез периодичен оперативен преглед на дейностите , които дружеството изпълнява при разглеждане на жалби и оплаквания от клиентите.

 • Търсене на възможности за подобряване на достъпа на клиентите чрез допълнителни дейности – например чрез провеждане на разговори с общинската администрация може да бъде постигнато споразумение жалби да бъдат подавани по места в кметствата и съответно да бъдат придвижвани до” ВиК Паничище”ЕООД.

 • Управление на поведението на служителите на дружеството, чрез разясняване на стратегическите и оперативните цели и подобряване на взаимодействието между отделните звена.

 • Търсене на обратна връзка с Потребителите – за определяне на впечатленията им от комуникацията с Дружеството. Коментарите на клиентите ще бъдат анализирани и последвани от положителни действия.

  По този начин ще се подобри не само качеството на обслужване на потребителите и повишаване на взаимното доверие , но ще се изгради и висок професионализъм в

   самите служители при тяхното комуникиране с потребителите

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

1.1.ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1.1.Инвестиции в собствени активи

Предвидените инвестиции през регулаторния период в собствени активи са:

 • Закупуване на лекотоварен автомобил през 2024г. на стойност 20 хил.лв.

 • За закупуване на стопански инвентар са предвидени по хиляда лева годишно.

 • За закупуване на строителна и специализирана механизация - по хиляда лева годишно.

 • За актуализация и закупуване на информационни системи  – по хиляда лева годишно.

 • За компютърна техника – по хиляда лева годишно.

               1.1.2.Инвестиции в публични активи

Инвестиции в Публични активи

2022г.

хил.лв.

2023г.

хил.лв.

2024г.

хил.лв.

2025г.

хил.лв.

2026г.

хил.лв.

Резервоари

4

4

 

 

 

Рехабилитация на водопроводната мрежа

25

30

35

40

45

Сградни водопроводни отклонения

7

7

7

7

7

Кранове и хидранти

5

5

5

5

5

Измерване на вход ВС

2

2

2

2

2

Зониране на водопроводната мрежа

4

8

 

 

 

Управление на налягането

2

2

 

 

 

Проучване и моделиране на водопроводната мрежа

 

 

 

 

10

Друго специализирано оборудване за водоснабдяване

2

2

2

2

2

Приходни водомери

13

13

13

13

13

ГИС

3

 

 

 

 

Инвестиции в Публични активи

67

73

64

69

84

Планираме през регулаторния период да бъде извъшен основен ремон на резервоарите в с.Овчарци и с Сапарево на стойност 8 хил.лв.

Общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа през периода 2022г.-2026г. ще бъде 3 км. на стойност 175 хил.лв.

Ежегодно към водопроводната мрежа ще се присъединяват ноди потребители , като очакваме годишно да се изграждат по 45 бр. СВО на стойност 7 хил.лв. или общо за периода 225 бр. СВО за 35 хил.лв.

Планираме подмяна на кранове, хидранти и други арматури през регулаторния период на стойност 25хил.лв. Голяма част от спирателните кранове са поставени в периода 1960г. -1970г. и подмяната им е належаща.

Водохващанията на територията на Община Сапарева баня са високопланински и поставените водомери често се повреждат и запушват, затова планираме закупуване и поставяне на 5 бр. ултразвукови водомери на водоизточниците – 10 хил.лв.

През регулаторния период планираме изграждане на три водомерни зони, за което са предвидени 16 хил.лв.

Своевременното откриване и отстраняване на течовете е изключително важен фактор за намаляване на общите загуби на вода , поради което планираме да инвестираме 10 хил.лв. през 2026г. за осъществяване на процес на обследване и активен контрол на течовете на 1,4 км. от водопроводната мрежа.

Друго сперциализирано оборудване  - помпи за хлориране 10 хил.лв.

За изграждане на водомерното стопанство на дружеството са планирани по 13 хил.лв. годишно, или 430 бр. измервателни уреди по 30,00лв.

1.1.3.Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Закупуване на програмен продук за изграждане на ГИС през 2022г. – 3 хил.лв.

1.2.ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

За да бъде изпълнен ПК11г –Рехабилитация на водопроводната мрежа, планираме да бъдат инвестирани 175 хил.лв. в рехабилитация на водопроводната мрежа.

Във връзка с изпълнението на ПК14а- Присъединяване към водопроводната мрежа ще инвестираме 35 хил.лв. в изграждане на СВО.

За да бъде намален броя на населението засегнато от прекъсване на водоснабдяването при отстраняване на аварии, ще бъдат подменени и поставени нови спирателни кранове и арматури по водопроводната мрежа.

За измерване на количествата вода на вход ВС ще бъдат поставени ултразвукови водомери на водоизточниците, като по този начин по-точно ще бъдат измерени общите загуби на вода за дружеството. При запушване на водомерите на водоизточниците количествата вода на входа на системата се изчисляват по разрешителните за водоползване, което води до неточно определяна на нивото на загубите на вода.

За да бъдат постигнати необходимите нива на ПК6а - Налягане във водопроводната мрежа през регулаторния период ще бъдат изградени 3 водомерни зони -  16 хил.лв.

За да бъдат постигнати необходимите нива на ПК11д – активен контрол на течове през регулаторния период ще бъдат осъществено обследване на 1,4 км. от водопроводната мрежа, за което ще бъдат необходими -  10 хил.лв.

За подобряване на качеството на питейнато вода ще бъдат закупени 5бр. помпи за хлориране на вода на стойност 10 хил.лв.

Във връзка с изпълнението на ПК12д – Ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК12е – Ефективност на изграждане на водомерно стопанство, планираме през регулаторния период да бъдат подменени  с нови 2150 водомера – 65 хил.лв.

2.    ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1.  ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестициите в собствени активи ще бъдат направени със собствени средства.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Не се планира използване на привлечени средства.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

      Не се планира използване на привлечени средства.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Инвестициите в публични активи ще бъдат направени със собствени средства, събрани в резултат на увеличение на цената на ВиК услугите през регулаторния период.

3.    АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1.   АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА – Справка 11 от електронния модел.

3.2.   АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА – Справка 11 от електронния модел.

3.3.   АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА – Справка 11 от електронния модел.

4.    АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

4.1.   АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.1.1.   Разходи за материали – Планираме увеличение на разходите за материали за оперативен ремонт с 2 хил.лв. Поради големия брой аварии на СВО причинени от остарели спирателни кранове и повреди на ТСК, планираме закупуваване и монтаж нови.

4.1.1.1.  Разходи за електроенергия, договори, действащи цени – дружеството не заплаща ел.енергия, защото доставянето на вода е изцяло гравитечно и не необходима ел.енергия.

4.1.2.   Разходи за външни услуги

 

            На 07.12.2020г. дружеството сключи договор с фирма „Ви Софт“ ЕООД за право на ползване на програмен продукт „ВиК Център 06“, чрез който изградихме следните регистри и бази данни – Регистър на активите, Регистър на авариите, Регистър на оплакванията от потребители, Регистър на договорите за присъединявания и  База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. Месечната абонаментна такса за ползване на програмата е 300,00 лв. Чрез програмнея продукт дружеството създава работни карти за всички дейности от ремонтната и инвестиционната програми и нерегулираната дейност.

За да бъдат изградени Регистър на лабораторните изследвания и База данни за измерени количества на вход ВС фирмата предлага добавяне на още два модула към програмния продукт, като месечния абонамент за тях е 230.00 лв. За да бъдат внедрени посочените регистри през програмния период 2022г.-2026г. предвиждаме увеличение на разходите за абонамент с 6360 лв. годишно/300,00+230,00/*12месеца.

Месечната абонаментна такса за изграждане и ползваен на софтуер за управление на данните за една водомерна зона е 36,00 лв./месец. Плнираме през 2022г. да бъдат изградени общо четири водомерни зони /2 през 2021г. и 2 през 2022г./

 4 водомерни зони х 36,00 лв. х 12 месеца = 1728,00 лв.

През перидо 2023г.-2026г. зоните ще бъдат 5 бр. съответно годишния разход е

5 водомерни зони х 36,00 лв. х 12 месеца = 2160,00 лв.

Съответно разходите за абонамент за 2022г. са увеличени с 7 хил.лв., а през останалата част от програмния период с 8 хил.лв.

Съгласно Концесионния договор от 01.01.2006г. сключен между Община Сапарева баня и „ВиК Паничище“ЕООД , дружеството дължи на общината 4% от приходите от прадажби на водоснабдителни услуги. Поради планираното увеличение на фактурираните количества вода през регулаторния период ще се увеличи и концесионната такса.

Разходите за съобщителни услуги са увеличени с хиляда.лв. поради сключен договор с Telenor за увеличаване на месечните абонаментни такси на работниците и служителите, така че към използавите минути са добавени и МВ мобилен интернет, за да има възможност да се снемат географски координати  при отстраняване на аварии или рехабилитация на водопроводната мрежа и да  бъде по -добра комуникацията както между работниците и служителите така и с потребителите.

За да бъде повишен ПК 12г Събираемост планираме да бъдат завеждани дела на потребителите с неплатени в срок задължения , поради което е заложено увеличение на разходите за юридически услуги с  хиляда лева.

Разходите за проверка на измервателни уреди са увеличени, за да бъдат изпълнени ПК 12д ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК 12е ефективност на изграждане на водомерно стопанство.

Предвидени са по две хиляди годишно за обучение на персонала, във връзка с чл.18(1) от  Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала.

Планирано е използването на външна фирма за възстановяване на пътните настилки след извършени аварии, за което са предвидени по 5 хил.лв. годишно .  

4.1.3.        Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени съобразно очакваната промяна на МРЗ и  МОД по години. Също планираме в дружеството да  бъде назначен инженер водоснабдяване, което ще доведе до увеличаване на разходите за ФРЗ  през регулаторния период спрямо разходите отчетени през 2020 г. Назначаването на инженер водоснабдяване е изключително важно за дружеството, във връзка с изграждане на водомерни зони, създаване на Географска информационна системи и цялостната дейност на „ВиК Паничище” ЕООД.

Темпа на изменение на разходите за възнаграждения във „ВиК Паничище“ЕООД през периода 2018г-2020г. е описан в таблицата:

 

 

2017г.

хил.лв.

2018г.

хил.лв.

2019г.

хил.лв.

2020г.

хил.лв.

Разходи за възнаграждения

144

158

178

196

Темп на изменение спрямо предходната година %

 

9,72

12,66

10,11

            Т.е среден годишен темп на изменение на разходите за възнаграждения за периода 2018г.-2020г. - 10.83% . 

     Темпа на изменение на МРЗ за страната през периода 2018г.-2020г. е описан в таблицата:

 

2017г.

Лева

2018г.

лева

2019г.

лева

2020г.

лева

Минимална работна заплата за страната

460.00

510,00

560,000

610,00

Темп на изменение спрямо предходната година %

 

10,87

9,80

8,93

            Т.е среден годишен темп на изменение за периода 2018г.-2020г. - 9.87 %

Ето защо планираме през регулаторния период разходите за възнаграждения ежегодно да бъдат увеличавани с 10%. За да бъдат привлечени млади и квалифицирани кадри, които да поддържат всички регистри и бази данни, които „ВиК Паничище“ЕООД трябва да изгради е необходимо увеличени на разходите за възнаграждения и осигуровки. Имайки предвид, че средната работна заплата за страната по данни от НСИ за първото тримесечие на 2021г. е 1462.00 лв.,  а СРЗ за назначените на трудов договор лица в дружеството за същия период е 856,33 лв., е необходимо да бъде извършена промяна на трудовите възнаграждения.

Бизнес план

2022г.

хил.лв.

2023г.

хил.лв.

2024г.

хил.лв.

2025г.

хил.лв.

2026г.

хил.лв.

Темп на изменение на разходите за възнаграждения спрямо предходната година %

17,65%

10,21%

10,04%

10,18%

10,19%

4.1.4.   Други разходи

Предвидени са съдебни разходи по 3 хил.лв. на година за завеждане на дела на потребители с неплатени сметки, за да бъде повишена събираемостта на вземанията през периода на Бизнес плана.

През 2025г. и 2026г. предстои пенсиониране на две служителки, поради което се предвижда изплащане на обезщетения при пенсиониране по чл.222 , ал.3 от КТ.

4.1.5.   Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

В с.Паничище със средства на Община Сапарева баня се изгражда резервоар с обем 4000 куб.м., който очакваме да бъде въведен в експлоатация и предеден за стопанисване на дружеството през 2022г. Очакваме да възхикнат разходи за труд и осигуровки за персонала, който ще извършва ежегодното му почистване и поддръжка.

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ – няма

4.3.1.   Разходи за материали

4.3.1.1.    Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.3.2.   Разходи за външни услуги

4.3.3.   Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.3.4.   Други разходи

 

4.3.5.   Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

4.4.   АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА - няма

4.5.   АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР - няма

4.6.   АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp.

4.6.1.  Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите. Предвидените разходи през периода са за възнаграждения - хиляда лева годишно.

4.6.2.  Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води

4.6.3.  Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата пречистване на отпадъчни води

5.         СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

В дружеството има сключен Колективен Трудов договор, съобразен с

Браншовия Колективен Трудов договор и действащата нормативна уредба, на база

на който са разпределени средствата за социални разходи в следните направления

 • Дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

 • Закупено е специално работно облекло и лични предпазни средства – 3 хил. лв.

 • Направена е застраховка трудова злополука на работниците и е сключен  договор със Служба по трудова медицина „СТМ Здраве“ ЕООД – хил.лв

 • Сумата на социалните разходи изплатени на работниците и служителите през 2020г. е 20 хил.лв.

  И през регулаторния период социалната програма ще бъде изпълнена.

6.         ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

Основен принцип при съставянето на сметкоплана за регулаторно счетоводно отчитане  на  „ВиК Паничище“ ЕООД е създаване на условия за отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност при регулираната дейност от гледна точка на ценообразуващи елементи. Разпределянето на активите, приходите и разходите се извършва ежедневно, всяко събитие се отнася по функционално предназначение по дейности и услуги в момента на възникване. Към счетоводната система е включен модул за обработка и отчитане на дълготрайни активи (ДА). Счетоводните сметки за ДА са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне ; за административна дейност; за нерегулирана дейности. Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им.

Сметките за отчитане на разходите по икономически елементи са систематизирани в група 60 “Разходи по икономически елементи”. Най-характерното за отчитането по сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи” е отчитането им по направление на разхода и структуриране по видове, като видовете разходи са максимално съобразени с наблюдаваните от КЕВР. За тази цел структурата на сметката е организирана с кодове и позволява наблюдаваните разходи да бъдат отнасяни по функционално предназначение по дейности и услуги.

През годините са правени допълнителни разработки и допълнения към счетоводната програма, с цел да се отговори на възникналите потребности: за отчет към Комисията за енергийно и водно регулиране и разширяване обхвата на използваните модули от счетоводната система.

Във връзка с необходимостта от осъвременяване, създаване и поддържане на регистри през 2020г. беше внедрен модул „Складово стопанство”. Създават се допълнителни елементи към въвеждането на първичните данни, тяхната обработка, движението на документите и интеграцията с другите модули от информационната система на дружеството. Целта е получаването на справочна информация, съобразена с изискванията на КЕВР за създаване и поддържане на регистри и отчетност за регулаторни цели.

6.2.    ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Ежемесечно се отнасят свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) съгласно работните карти, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма. Изпълнението на инвестиционната програма се отчита на принципа на начислението и документалната обоснованост. Отчитането се извършва в счетоводна сметка „Разходи за придобиване на Дълготрайни активи“, като са формирани счетоводни подсметки по видовете регулирани В и К дейности, както и за нерегурираната дейност.

Придобиването на нетекущите активи се осъществява, чрез доставяне на актива и/или чрез изграждане по стопански начин.

6.4.    ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

За остойностяване на направените капиталовите разходи се извършва ежемесечно отчитане на изписани материали, вложен труд , гориво, механизация, др. свързани разходи, съгласно работните карти. Придружителни документи, обосноваващи  извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект. Всички разходи се обобщават и се формира признатата стойност, която съответства на отчетната стойност по която се осчетоводява и завежда всеки актив.Разходите свързани със вложения на средства в създаването на изцяло нови активи или реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи активи и водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния живот са разходи свързани с капиталови ремонти, включително рехабилитация и изграждане на ВиК съоръжения.

6.5.    ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

За отчитане на оперативните и капиталови ремонти са въведени работни карти, отчитащи извършената работа, които съдържат минималната информация разписана в инстукциите за водене на ЕСРО. Разходите се разделят на регулирани и нерегулирани, според дейността, за която се отнасят. Основните раздели информация за дейностите, които са обект на регулиране, са разходите свързани с пряката дейност и разпределяемите (общи) разходи.

6.6.    ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

Всички разходи се разпределят по дейност, както следва:

 • Регулирана дейност

 • Нерегулирана дейност

 • Административна дейност

 • Капитализирани разходи

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1.ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА – Инвестиционната програма ще бъде изпълнена по години както е описана в Справка 9 от елекронния модел към Бизнес плана

2.ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО –

   Почти всички регисттри са внедрени от дружеството, през 2022г. остава да бъде изграден Регистър на лабораторните изследвания.

3.ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА - Справка 3 и Справка 4

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            Бизнес плана на „ВиК Паничище“ ЕООД е разработен съобразно основната задача за достигане на необходимите нива показателите за качество на В и К услугите, предоставяни от дружеството. Изпълнявайки инвестиционната и ремонтна програми „ВиК Паничище“ЕООД може да гарантира на потребителите подобряване на услугата, а именно:

 • поддържане на високото качество на питейната вода;

 • намаляване на общите загуби на питейна вода;

 • ограничаване броя и продължителността на прекъсванията на водоснабдяването;

  повишаване ефективността на системата и процесите.

   

   

   

   

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    Любомир Георгиев

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл.21, ал.2,  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

  РЕШЕНИЕ 319

   

   

              1.Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение „Патронажна грижа+ в община Сапарева баня“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

  2. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на  Кмета на общината чрез Секретаря на община Сапарева баня и Дирекция „Европейски проекти, обществени поръчки, финансова счетоводна дейност и хуманитарни дейности“ да извършат всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

        3. Контролът  и правомощията по изпълнението на решението се възлагат на кмета на общината.

   

   

   

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    Любомир Георгиев

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.11, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

   

                                            Общински съвет Сапарева баня взе

   

   

  РЕШЕНИЕ 320

   

             І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

  • поземлен имот с идентификатор 65379.54.699 в местността „Ръжана” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АПОС № 421 / 16.04.2021 г./ с площ 645 476 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 9, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000699, съседи: 65379.54.423; 65379.54.469; 65379.54.696; 65379.54.697; 65379.54.252; 65379.54.466; 65379.54.698; 65379.54.247; 65379.54.250; 65379.54.240; 65379.54.245, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  

   22.00 лв./ дка. годишно.

   ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

    

              

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

   На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

   РЕШЕНИЕ 321

              І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

                        В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 890 

            - № 890 - поземлен имот с идентификатор 65379.4.422 в местността „Св. Георги” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2585 / 16.04.2021 г./ с площ от 29 349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000422, съседи: 65379.4.303; 65379.4.593; 65379.4.136; 65379.4.556; 65379.4.159; 65379.4.352; 65379.4.353;

     ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

   • поземлен имот с идентификатор 65379.4.422 в местността „Св. Георги” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2585 / 16.04.2021 г./ с площ от 29 349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000422, съседи: 65379.4.303; 65379.4.593; 65379.4.136; 65379.4.556; 65379.4.159; 65379.4.352; 65379.4.353, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

    ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 

    22.00 лв. / дка. годишно.

    ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

     

     

    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Любомир Георгиев

         

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

   На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

   РЕШЕНИЕ 322

              І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение №238 от Протокол №17/28.01.2021 година, както следва:

               В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 162    

   - № 162 -  12/710 кв.м. идеални части от УПИ ХIV-539, кв.61 по регулационния план на с.Ресилово,  общ.Сапарева баня, целия с площ 710 кв.м.

               ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Николай Василев Костадинов чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2616/07.06.2021 г./  - 12/710 кв.м. идеални части от УПИ ХIV-539, кв.61 по регулационния план на с.Ресилово,  общ.Сапарева баня, целия с площ 710 кв.м.

   ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  30.83 лв. за 1 кв.м. без ДДС или 370 лв. без ДДС за имота като цяло.

   ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 30,83.лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на – 12/710 кв.м. идеални части от УПИ ХIV-539, кв.61 по регулационния план на с.Ресилово,  общ.Сапарева баня целия с площ 710 кв.м.

   V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                     Любомир Георгиев

   Любомир Георгиев

    

   

   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 323

 

           1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение №238 от Протокол №17/28.01.2021 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 163    

- № 163 -  поземлен имот № 53254.51.37, местност „Долците“, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 217 кв.м.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2617 / 07.06.2014 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.51.37 по плана на новообразуваните имоти на местност „Долците”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 217,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.51.32, 53254.51.31 и 53254.51.38, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 1 480 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 1480,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                  Люб

                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 324

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 1060 / 20.11.2014 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 1231,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.110 и 53254.50.138, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 440 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 5440лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

              4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  Любомир Георгиев

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с  чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 325

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2162 / 04.09.2018 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, с площ 497,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцели/ ІХ-188 и VІІ-190, кв.41 и улици с осови точки 42-43 и 43-44, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка в размер на 36.52 лв./кв.м. без ДДС или 18 150,00 лв. без ДДС за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от    36,52 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

            4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                  Лю

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 326

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 164

 • № 164поземлен имот с идентификатор 65365.602.1265 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 12 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./; предишен идентификатор 65365.602.1199, номер по предходен план: квартал 3, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.602.625; 65365.602.626; 65365.602.1199.

   

             II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2618 / 16.06.2021 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.602.1265 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 12 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./, предишен идентификатор 65365.602.1199, номер по предходен план: квартал 3, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.602.625; 65365.602.626; 65365.602.1199, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

   

  III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 560.00 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

                       IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 560,00 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

   

  V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    Любомир Георгиев

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 ат ЗОЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 327

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.31.29, местност “Горнио герен”,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.31.29, местност “Горнио герен”,  по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

            - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  Любомир Георгиев

                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 328

1. Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, както  следва:

           - Външно ел. захранване (въздушна линия) – ниско напрежение на обект: „Едноетажна жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.30.147, местност “Под селото” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлен  имот  с  идентификатор №65365.30.131  по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,

през поземлен  имот – публична общинска  собственост, с идентификатор №65365.30.131, вид територия – територия на транспорта, начин на трайно ползване – «За селскостопански, горски, ведомствен път».

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  територия, за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

- Външно ел. захранване  (въздушна линия) - ниско напрежение на обект: „Едноетажна жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.30.147, местност “Под селото” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлен  имот  с  идентификатор №65365.30.131  по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,

през поземлен  имот – публична общинска  собственост,  с идентификатор №65365.30.131, вид територия – територия на транспорта, начин на трайно ползване – «За селскостопански, горски, ведомствен път». “., което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.131 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

- Външно ел. захранване (въздушна линия) – ниско напрежение на обект: „Едноетажна жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.30.147, местност “Под селото” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлен  имот  с  идентификатор №65365.30.131  по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

4. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

6. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            7. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

            8. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70, съгласно  чл.55, т.17  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            10. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                  Л

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 329

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване  на нов кабел ниско напрежение 122.3 л.м., през имоти – публична общинска собственост, а именно улица с осови точки о.т. 32 – о.т. 31 – о.т. 30 – о.т. 29 – о.т. 28 по регулационния план на с. Паничище, общ.Сапарева баня на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958,   съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти –  публична общинска собственост, както следва: улица с осови точки 206-205-204-203-202-201-200 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня.

            2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

            4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  Любомир Георгиев

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 330

 

 

 

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958 на отклонение от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през имоти общинска публична собственост представляващ улица с о.т. 226 – о.т. 225 – о.т - 224 по Регулационния план на гр. Сапарева баня, която улица е с идентификатор  65365.601.870 по КККР на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с дължина 85.5 л.м. и площ от 191,7 кв.м. за прокарване на отклонение от ПРОЕКТЕН ШКД ДО ГЕТ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ИМОТ 65365.601.981 по КККР на гр. Сапарева баня, одобрена със заповед на КККРР № РД 18 – 15/ 19.02.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № 18 – 7230 – 22.05.2014 г. на Началник на СГКК – Кюстендил.

 

            2. Учреденото  право на прокарване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

 

            3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                  Любомир Георгиев

 

                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 331

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ВАЛЯВИЦА ВВМ” ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева  баня, ул.”Отец Паисий” №36, ЕИК  201468527  от  КЕИ „Галерията” на находище на минерална вода „Сапарева баня”  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт и отдих  за един брой  басейн   с обем около 100 куб.м.   и два броя външни джакузита, всяко с обем от по 5 куб.м., представляващ част от обект:   „Басейн за обществено ползване  към къщи за гости”,  находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.24.206  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както следва:

 • Средноденонощен дебит на черпене – до 0,235  л/сек.    за период от 365 дни годишно

 • Максимален дебит на черпене  –0,85  л/сек.

 • Годишен   обем на черпене  -   до  7421,80   куб.м. / год.

  3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

   

   

   

   

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    Любомир Георгиев

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.110, ал.1, чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/.

 

 

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ 332

 

                1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изготвен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване /ПЗ/,  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - „За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.981 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня на два броя нови самостоятелни УПИ, както следва :

 

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-„За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня с проектна площ 751 кв.м.;

 

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIII-„За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня с проектна площ 684 кв.м.

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изготвен  Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване /ПЗ/ обхват новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ ХХIII -„За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня със запазване на установената устройствена зона – Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

 

3. Изготвяне на инвестиционен проект за преместване, теренна консервация, реставрация и експониране на раннохристянската гробница от кръстовището на улица с о.т. 435-436-454 по регулационния план на гр.Сапарева баня /кръстовище на ул.“Йордан Попмихайлов“ и ул.“Златния век“/.

 

          4. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                  Любомир Георгиев

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/24.06.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 333

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня одобрява график за функциониране на „Гейзер”

   

За времето от 15 Октомври до 15 Април 

понеделник- не функционира

Вторник-петък: 10:00-10:30ч.; 13:00-13:30ч;17:00-18:30ч.

Събота: 10:00-13:00ч.; 16:00-19:00ч.

Неделя: 10:00-17:00ч.

 

За времето от 15 Април до 15 Октомври

понеделник- не функционира

Вторник-петък: 10:00-10:30ч.; 13:00-13:30ч; 18:00-18:30ч.; 21:00-22:00ч.

Събота: 10:00-13:00ч.; 18:00-22:00ч.

Неделя: 10:00-18:00ч.

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  Любомир Георгиев

 

 

Прикачени файлове

Протокол №22 (2.18 MB)