Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление -допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-7/08.06.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1181 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен с Решение №4 от Протокол №21/28.10.2005 година на ОбС Сапарева баня, частично изменен със Заповед №635/30.12.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1182 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

І.1.Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), третиращ:

Обединяване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1181 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1182 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1304 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

І.2.Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), третиращ:

Установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм и промяна на отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.202 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1304 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство“ в „За обществено обслужване“.съгласно изготвената скица- предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител „П и М Консултинг“ АД.