Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и протокол No21/27.05.2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/27.05.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 311

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2021 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 136„б“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 136 „б” със стояща маса бял бор 370 куб.м, смърч 10 куб.м, топола 10 куб.м, бреза 10 куб.м, черен бор 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2021 г.  

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение решение 311:

 

Клас на сортимент-ност

Дър-весен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-весен              вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-весен              вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-весен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-весен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

ОБЩО лвбезДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

Обект №090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бялбор

_

86.00

черенбор

_

80.00

смърч

_

96.00

топола

_

_

бреза

_

_

_

І

Бялбор

9

78.00

черенбор

1

70.00

смърч

_

91.00

топола

1

55.00

бреза

11

56.00

1,443.00

ІІ

Бялбор

106

64.00

черенбор

2

45.00

смърч

1

80.00

топола

_

_

бреза

24

46.00

8,058.00

ІІІ

Бялбор

54

35.00

черенбор

1

30.00

смърч

1

35.00

топола

_

_

бреза

3

30.00

2045.00

ІV и V

Бялбор

53

30.00

черенбор

1

25.00

смърч

_

30.00

топола

_

_

бреза

3

30.00

1705.00

Дребнадървесинаиглритлов.

Бялбор

1

25.00

черенбор

_

25.00

смърч

_

25.00

топола

_

_

бреза

_

_

25.00

ОЗМ под25 см

Бялбор

_

30.00

черенбор

_

30.00

смърч

_

30.00

топола

_

_

бреза

_

_

_

ОЗМ над25 см

Бялбор

_

45.00

черенбор

_

45.00

смърч

_

45.00

топола

_

_

бреза

_

_

_

Дърва

Бялбор

_

16.00

черенбор

1

16.00

смърч

_

16.00

топола

_

бреза

63

20.00

2,748.00

Техндървесинаиглолистнасредна

Бялбор

_

26.00

черенбор

_

26.00

смърч

_

26.00

топола

_

_

бреза

_

_

_

Техндървесинаиглолистнадребна

Бялбор

92

19.00

черенбор

_

19.00

смърч

_

19.00

топола

_

_

бреза

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

16,024.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

3204.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

19228.80

 

 

 

КПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/27.05.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл. 113, чл.114, ал.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 312

 

 

 Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2021 г. от Общинска горска територия, предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 129 „д” с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2021 г.  

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение решение 312:

 

Класна сортимент-ност

Дър-ве-сен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-ве-сен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-ве-сен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-ве-сен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-ве-сен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

Дър-ве-сен               вид

К-вопл. м3

ценаза 1м3 лвбезДДС

ОБЩО лвбезДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект №089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бялбор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

бреза

_

_

бяламура

_

_

_

І

Бялбор

12

78.00

ела

2

91.00

смърч

_

91.00

бук

_

83.00

бреза

2

56.00

бяламура

_

_

1,230.00

ІІ

Бялбор

154

64.00

ела

_

80.00

смърч

1

80.00

бук

_

73.00

бреза

4

46.00

бяламура

_

_

10,120.00

ІІІ

Бялбор

78

35.00

ела

_

35.00

смърч

_

35.00

бук

_

55.00

бреза

_

_

бяламура

1

35.00

2765.00

ІV и V

Бялбор

72

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

бреза

_

_

бяламура

_

_

2160.00

Дребнадървесина - иглритлов

Бялбор

1

25.00

ела

_

25.00

смърч

_

25.00

бук

_

30.00

бреза

_

_

бяламура

_

_

25.00

ОЗМ под 25 см

Бялбор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

бреза

_

_

бяламура

_

_

_

ОЗМ над 25 см

Бялбор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

бреза

_

_

бяламура

_

_

_

Дърва

Бялбор

146

16.00

ела

1

16.00

смърч

1

16.00

бук/ гб

9

45.00

бреза

7

20.00

бяламура

_

_

2,913.00

Техндървесинаиглолистнасредна

Бялбор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

бреза

_

_

бяламура

_

_

_

Техндървесинаиглолистнадребна

Бялбор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

бреза

_

_

бяламура

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,213.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3842.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

23 055.60

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/27.05.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 49, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

                                         Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 313

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си физическите лица с постоянен адрес Община Сапарева банякоито не са търговци  за лична употребабезправо на продажба да закупуват остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване от Общинска горска територия по утвърден ценоразпис за физически лица по Решение № 75 от Протокол №9/28.04.2016 г.на Общинския съвет Сапарева баня, със следните количества по подотдели, както следва:

 

        Отдел 161 „в“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: смърч – 19,43 куб.м, средна строителна дървесина: бял бор –57,88 куб.м, смърч – 1,89, дребна строителна дървесина: бял бор – 5 куб.м, дърва: бял бор – 4,42 куб.м;                                       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/27.05.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1,  т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 314

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва: 

- Външно ел. захранване  - ниско напрежение на обект: „Еднофамилни жилищни сгради“, находящи се в поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.74 и №65365.35.75, местност “Над селото” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК., Община Сапарева баня, с Възложител „НГР БИЛД” ЕООД.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/27.05.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 315

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделсказемя за неземеделски нуждив следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенцияпо геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23местност “Горнио герен”, по Кадастралнатакарта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенцияпо геодезия, картография и кадастър - София, третиращустановяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зонипри спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

Минимална  озеленена  площ – 40% 

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и плановекато при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня. 

 

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/27.05.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 316

 

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 572 от Протокол № 47/14.03.2019 г. на ОбССапарева баня, като вместо „учредено право на прокарванеи/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „Лавър 2015“ ЕООД, ЕИК 203724352 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „Лавър 2015“ ЕООД, ЕИК 203724352.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/27.05.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1, т.1, чл.104, ал.1 и 2, чл.127, ал.3 и ал.6, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Обществено обсъждане за частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня от 09.02.2021 г  и Решение № I – 5, взето по Протокол № 1 от 19.01.2021 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 317

 

ОДОБРЯВА Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.513, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18 – 8548 от 13.11.2017 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, предвиждащ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 


 


Прикачени файлове

Протокол 21 (1.29 MB)