НовиниПринтирай

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот-частна общинска собственост

На основаниеРешение №302  от Протокол 20/29.04.2021гна Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-276/01.06.2021г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС 138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцелIкв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баняс площ 847,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ II, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187187-205 и 205-204-203»

 

 

 

 

1. Описание на имота

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС 138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцелIкв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 847,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ II, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187187-205 и 205-204-203»

 

2. Начална тръжна цена –  59 950,00 лв. без ДДС за продажбата на имотаподробно описан в т.1 от натоящата заповедсъгласно Решение 302 от Протокол 20/29.04.2021гна Общински съвет гр. Сапарева баня.

  3. Краен срок за приемане на предложенията – 29.06.2021г. – 17:00 часа в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

  4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг –30.06.2021г. от 11:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

  5. Размер на депозит за участие – 10 %  от начална тръжна цена.

Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: IBANBG78UNCR9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF

Краен срок за внасяне на депозита –  29.06.2021г. -  17:00 часа.

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 06.07.2021г. – 17:00 часа.

 

          6. Срок за закупуване на тръжни документи –   29.06.2021г– 17:00 часа.       

          7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баняIBANBG07IABG74908401171601BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

      8. Условия за оглед на недвижимия имот до 29.06.2021г. всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

      9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 07.07.2021гот 11:00  часа в  Заседателната залает.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

      10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг – 06.07.2021г. – 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

      11Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг   06.07.2021г– 17.00 часа.                                   

     12. Условия за оглед на недвижимия имот в случай на повторен публичен търг - до 06.07.2021г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.