Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2021 година Решение 309, взето по Протокол № 20 от 29.04.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65379.44.15, местност “Крами дол”, по Кадастралната карта на с.Сапарево, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Петър Костадинов Бонжилов

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/