Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня е допълнено и изменено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Кирилова Джаджарова, Лидия Бориславова Джаджарова и Красимир Иванов Джаджаров, че със Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня е допълнено и изменено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж „Ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор №65365.29.68, местност „Кременик“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с възложител Елен Венциславов Георгиев.

         Заповед № СБ-ОАГ-1/17.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня в едно с Разрешението за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.