Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иванка Кирилова Джаджарова и Красимир Иванов Джаджаров,  че със Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.29.68, местност „Кременик“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване от лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни и под №55 от 29.12.2020 година е одобрен технически проект и издадено Разрешение за строеж № 58 от 29.12.2020 година за строеж „Ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник” с възложител Елен Венциславов Георгиев, като  изготвен на основание чл.12, ал.3, във връзка с чл.8, ал.3, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3, чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

         Заповед № РД-08-698/29.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня в едно с Разрешението за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.